Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  ABDURRAHİM KARSLI
 

Abdurrahim Karslı kimdir?


Merkez Parti Genel Başkanı,

Merkez Parti   MERKEZ PARTİ<<<TIKLA 

 


akademisyen,

hukukçu

Abdurrahim Karslı kimdir?

DÜNYA.
abdurrahim karslı kimdir?
10.12.1964 tarihinde Erzurum ilinin, Horasan kazasının Yıldıran köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdikten sonra, ortaokulu Erzurum, Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi Erzurum ilinin Pasinler kazasında ( Pasinler Lisesi Matematik Bölümü ) bitirdim. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdım.

Dört yıllık lisans tahsilimi 1984 tarihinde, Haziran döneminde bitirdim. 

1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek Lisans sınavlarına katılarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimine başladım. Aynı yıl Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 29.9.1986 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katıldım.

1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, bu yıllarda mensup olduğumuz ana bilim dalı derslerimiz Kamu Hukuku’na dahil edildiği için, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Kamu Hukuku Bölümü’nde doktora programına başladım. Doktora derslerimi bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, tez yazma safhasına gelince yabancı dilimi geliştirmek ve kaynak toplamak maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştım. Bu çalışma sürem içinde zamanımın ilk yarı müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak yabancı dil çalışmalarıma, diğer ikinci yarısını ise, doktora tez konum olan "Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışmam için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştım.

Daha sonraki yıllarda hemen hemen her yıl ve 2011 yılı dahil olmak üzere yaz aylarında bir müddet bu Üniversitede (Albert Ludwigs) çalıştım.

15.9.1993 tarihinde tez savunmam ile birlikte, doktora eğitimimi tamamladım. 1994 yılında tez konumu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdım. Daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS )’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini tercüme ettim ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşrettim. 1995 yılında "İcra Tetkik Mercii Karaları’nın Temyizi ” isimli kitabımı bastırdım. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldım ve başarılı sayıldım.

11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atandım.

Yine 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabımız neşredildi.

1998 yılında Sayın Üstündağ ile birlikte "İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı.1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığımız "Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalem yayınlandı.

2001 yılında daha önce doçentlik tez çalışması olarak hazırladığım ve teamüle göre doçentlik tezi olarak kabul edilen "Medeni Usul Hukuku’nda Usuli İşlemler”, isimli eserim tarafımdan neşredildi.

29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldım.

Bu tarihten sonra, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, İcra Hukuku Pratik Çalışmaları, isimli kitaplarımı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında derleme eserlerimi neşrettim ve bu eserlerimin daha sonra birkaç basısı yapıldı.

Fakülte dergimizde "Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul”, 2003 yılında, 

-Überblick über die türkische Zivilprozessordnung und die Stellungnahme gegen die vorgenommenen Aenderungen,

-Verjaehrung bei den Regressansprüchen,

-Klageverbesserung isimli makalelerim neşredildi.

Daha sonraki yıllarda İcra ve İflas Kanunu ve ilgili Mevzuat, ( En son 5. bası İstanbul 2008),

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, (4. Bası İstanbul 2008), Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları. (2.Bası, İstanbul 2004), İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları. (5.Bası, İstanbul 2009), İcra Hukuku Ders Kitabı.1 (Giriş ve Teşkilat 1), İstanbul 2009, İcra Hukuku Ders Kitabı (İlamsız İcra, İlamlı İcra, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takip, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip), İstanbul 2009, Alman Hukukunda Mahnverfahren Takip Usulü İle Türk Hukukunda İlamsız İcra Yoluyla Takip Usulünün Karşılaştırılması, Saim Üstündağ Armağanı, (makale) 2009, İflasın Ertelenmesinde Bazı Önemli Problemler, Haluk Konuralp Armağanı, (makale) 2009, isimli eserler tarafımdan neşredildi.

Anabilim Dalımıza Araştırma Görevlisi olarak intisap ettiğim tarihten beri, çalışmalarım ve bazen ailevi çok önemli mazeretlerime rağmen, Fakültemizde imtihan nezaretleri gibi üzerime düşen bütün görevlerimi ve anabilim dalımızdaki görevlerimi aksatmadan ve geciktirmeden ifa etmeye çalıştım.

Yine Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim dalına intisap ettiğim tarihten beri gerek İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve gerekse İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku lisans derslerinin büyük bir kısmı tarafımdan anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programında "Usul Muameleleri ve Usul Sözleşmeleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler, İcra ve İflas Hukukundaki Son gelişmeler” isimli dersler tarafımdan anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde 2008–2009 ders yılından bu yana Bilişim Hukuku dersi tarafımdan anlatıldı.

İstanbul Barosunun, çeşitli Üniversitelerin, Fakültelerin ve enstitülerin, vakıfların ve derneklerin düzenledikleri toplantılarda konferanslar ve seminerler verdim ve tebliğler sundum.

Bu zamana kadar birçok tez danışmanlığım, Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de dâhil olmak üzere mesleki faaliyetlere katıldım. İstanbul Barosunda Fakülte sonrası avukatlar için hazırlanan programlarda ders, seminer çalışmaları ve tez savunmalarına katıldım. İstanbul merkez ve ilçe adliyeler başta olmak üzere, yurdun birçok yerinden bilirkişi olarak tayin edildiğim dosyalarda görev yaptım. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde Bilişim Hukuku adı altında yüksek lisans ve doktora programında derslerim devam etmektedir. 

Şimdiye kadar, bir çok tez yöneticiliği yaptım. Ezcümle,

-Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemlerde İrade Sakatlıları( Doktora Tezi, Evren Koç),

-Davada Temsil,(Doktora Tezi, Abdurrahman Kavasoğlu),

-Yeniden Yapılandırma, (Yüksek Lisans Tezi, Aziz Efe Ertan),

-İcra Hukukunda İhtiyati Tedbirler, (Yüksek Lisans Tezi, Cengiz Serhat Konuralp),

-Elektronik İmza,(Yüksek Lisans Tezi, M.Ertan Yardım).

-Yukarıdaki son üç öğrenci ile şu anda doktora programını ve bunlarla birlikte başkaca öğrencilerimle de yüksek lisans tez programlarını, tez danışman hocası olarak takip etmekteyim.

2011 yılı içinde çok sayıda yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük atama jürilerinde bulundum

2010 yılında İcra İflas Hukuku Ders Kitabını, teori ve pratiğe yönelik olmak üzere neşrettim ve 04. Mart 2010 tarihinde Profesör kadrosuna atandım. En son anabilim dalımızda yapılan görev taksimine göre, çift numaralı öğrencilere üçüncü sınıfta Medeni Usul Hukuku ve dördüncü sınıfta İcra İflas Hukuku derslerinin anlatılmasında görev üstlenmiş bulunuyorum. Hala üzerimde mevcut danışmanlıklarım devam etmektedir. Ayrıca idari göre olarak, anabilim dalı başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923238 ziyaretçi (4211613 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol