Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  TÜRKİYE ASSUBAY SENDİKASI TS-SEN
 


04.02.2014 günü Türkiye Astsubay Sendikasının EUROMIL Avrupa Asker Organizasyonuna katılma dilekçesi verdik.14.02.2014 günü gelen cevap olumlu oldu.

Euromil Genel Başkanı Emmanuel JACOB ve Finans Direktörü Ton Dee ZEEUW ,09-10/nisan 2014 Günlerinde İstanbul’a geldi.

Yaptığımız iştişare toplantısı olumlu oldu.

28 Şubat 2014 günü; İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne kuruluş dilekçesi verdik.13.03.2014 günü ,Valilik 4688 sayılı kanunun 15.maddesinin (f )bendi gereğince “Silahlı Kuvvetler Mensupları sendikaya üye olamazlar ve sendika kuramazlar” hükmü amirdir, diyerek dilekçemize olumsuz cevap verdi.Bu yazıyı,30.03.2014 günü tebellüğ ettik.

04.04.2014 günü İstanbul Bölge İdare Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Ön Bürosuna ;ülkemizin kabul ettiği Uluslararası Antlaşmaların gereği Assubayların Sendika kurabileceği Tüzel Kişiliğimize kavuşmak için işlemin iptal edilmesini içeren müracaatımızı yaptık.

Bizim geçtiğimiz bu sıkıntılı kanuni süreçten, TSK da görev yapan Sivil Memurlar ve Emniyet Teşkilatında görev yapan Polisler(EMNİYET-SEN) de geçtiler. Anayasa mahkemesi 4688 sayılı Memurların Sendikal Haklarını içeren kanuna ek ilaveler yaparak Sivil Memur kardeşlerimize(SİME-SEN) Sendikal Hakkı tanıdı.

Anayasamızın 90.maddesi aynen şöyledir.

Usulüne göre yürürlüğe konulan, Uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir.Kanunların Aynı Konuda Farklı Hükümler İçermesi Nedeniyle Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda Milletlerarası Antlaşma  Hükümleri  esas alınır.

(Resmi gazete 22 mayıs 2004 5170 sayılı. kanun)

Ülkemiz Uluslararası birçok antlaşmalarda TSK da görev yapan üniformalı çalışanlara Sendikal Hakkı tanımıştır.

87-98-151 Sayılı İlo Sözleşmesi

Silahlı Kuvvetlere ve Polislere sendikal hakkı tanıyan 151 sayılı İLO Sözleşmesi daha geniş kapsamlı sendika hakkı tanımaktadır.

151 sayılı İLO Sözleşmesi kamu görevlilerinin çalışma koşullarının belirlenmesinde iki farklı yöntem öngörmektedir,

1.Toplu Pazarlık

2.Temsilcilerinin katılımını öngörmektedir.

27 Haziran 1978 kabul edilen ve 2013 yılı itibari ile 48 ülke tarafından onaylanan ILO sözleşmesi Türkiye tarafından 25 Şubat 1993 tarihinde onaylanmıştır.

Avrupa Komisyonunda 27 Haziran 1978 kabul edilen ve 2013 yılı itibari ile 48 ülke tarafından onaylanan sözleşme Türkiye tarafından 25 Şubat 1993 tarihinde onaylanmıştır. Şöyle denmektedir.

K). Silahlı kuvvetler mensupları barışçı toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin getirilecek her türlü kısıtlama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi 2. paragrafında yer alan şartlara uygun olmalıdır.

53. Kargaşa veya suçun önlenmesi, sağlık veya ahlaki değerlerin korunması, başkalarının özgürlük veya haklarının korunması amacıyla milli güvenlik veya kamuoyu emniyetinin yararına demokratik bir toplum için gerekli olan ve kanunlarda tanımlanan kısıtlamaların haricinde barışçı toplantı yapma ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına ilişkin hiçbir kısıtlama getirilmemelidir.

54. Silahlı kuvvetler mensupları kendi çıkarlarını temsil eden bağımsız örgütlere katılma hakkına ve örgütlenme hakkıyla toplu sözleşme hakkına sahip olmalıdır. Bu haklar temin edilmediğinde bu tür kısıtlamalar için öne sürülen gerekçeler incelenmeli ve toplanma ve örgütlenme hakkına yönelik getirilen gereksiz ve orantısız kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

55. Yasalara uygun olarak kurulmuş askeri dernekler veya sendikalara üye olduğu için hiçbir silahlı kuvvetler mensubuna karşı disiplin işlemi veya ayrımcı tedbir uygulanamaz.

56. Bu konuda bazı  kısıtlamalar getirilmesi için meşru bir zemin olmadığı sürece silahlı kuvvetler mensupları siyasi partilere katılma hakkına sahip olmalıdır. Özellikle de silahlı kuvvetler mensubunun aktif görevde olduğu zamanlar gibi meşru bir zemin çerçevesinde bu tür siyasi faaliyetler yasaklanabilir.

57. 53 ila 56. paragraflarda yer alan hükümler silahlı kuvvetler mensuplarının bu haklardan faydalanmasına yönelik yasalara uygun kısıtlamalar getirilmesinin önünde bir engel olmamalıdır.

SONUÇ OLARAK;

TSK  da Görev Yapan Assubaylar, Assubaylıktan Subaylığa geçenler, Sözleşmeli Assubaylar,Emekli Assubaylar için SENDİKA OLMAZSA OLMAZDIR.

Biz bu hakkı alana kadar mücadelemize hukuk ölçüsünde devam edeceğiz.

Assubayların görevde sorunları vardır.Yaşamda sorunları vardır.Sosyal ve İnsani haklarında sorunlar vardır.

Yeni çıkan Disiplin yasası Assubayları kolayca Ordudan İhraç etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Oyak başlı başına Assubayların haklarını yok saymaktadır.Bunda ısrar etmektedir. Subaya ve Generale hak etmediği kadar menfaatler sağlamaktadır.

Darbeler sanki Assubaylara yapılmıştır.Subayı ve Generali birinci sınıf,Üstün Irk,Assubayı da onun hizmetkarı görmüştür.

Emekli Generaller;(MKE,Aselsan,Tai,Havelsan,Roketsan,Oyak,gibi)kurumların başına getirip,damatlarını,kızlarını,oğullarını bu kurumlara yüksek maaşlarla yerleştirmişlerdir.
Mehmetcik Vakfına;Emekli Albay ve Generaller doldurulmuştur.

Askeri kantinlerde alınan promosyon adı altındaki paraların kimlere ve nerelere harcandığı ve bu bütçeler açık değildir.

Ordumuz kendisine emanet edilen memleket kaynaklarını ve millet evlatlarını ateşle barutla ve yüksek bir imanla düşmana sevk etmek zorundadır .

Lacheed skandalından beri Savunma sanayiindeki usulsüzlükler ve M-60 Tanklarının İsrailin IMI firmasına modernize ettirilmesi soruşturulmalıdır.

İspanya'dan alınan ve Patlamayan 500-2000 librelik bombalar soruşturulmalıdır.

Askeri mahkemeler kaldırılmalıdır.

General eşlerine verilen ordumuz araçları ile çocuklarının okul servisi,eşlerinin çay ziyaretleri yapılamaz.

General eşlerinin hizmetinde  Vatana Askerlik için  gönderilen erler kullanılamaz.

Fenerbahçe orduevlerinde Emekli Generallere yapılan Alarm İskan Konutlarında milletimiz kaynakları  kullanılamaz.

Bodrum ,Karpuzkaldıran ve birçok kamplar,Merkez,Fenerbahçe,Kalender,Harbiye Orduevleri General ve Subay malikhanesi olamaz.Bu çağdışı ayrımı Assubaylar haketmemektedir.
Lojman tahsislerindeki adaletsiz ve orantısız dağıtım içinize siniyor mu?

Askeri hastahanelerdeki subay ve general ayrımını Assubay haketmemektedir.

Aynı gemide,aynı uçakta hizmet eden Assubayın subaydan farkı yoktur.

Daha binlercesini sayamadığımız usulsüz,haksız,uygulamalar kaldırılmalıdır.

YA BU ORTAÇAĞ SİSTEMİNİ  DEĞİŞTİRİN,YA BU KAFALARI,YA DA HER İKİSİNİ BİRDEN.

Lafla,siyasetle ordu yönetilemez.

Astsubay bu Milletin emrindedir.Hakları kimsenin iki dudağı arasında olamaz.

Yaşamı için en az Subay ve General ile eşit maaş almalıdır.

Hiyerarşi,Vatan savunması,gibi söylemlerden artık bıktık.

Assubaylar görevine uygun saygınlık ve şefkat aramaktadır. Bunu TAS Sendikası başaracaktır.

Siz istediğiniz zaman değil,Her zaman Hakkımızı söke söke alacağız.

Bu vesile ile 1 MAYIS BAYRAMINIZ KUTLAR ,

Tüm Astsubay kardeşlerime ailece sağlık,mutluluk ve mutlu bir gelecek dilerim,

Ahmet ZENGİN

Doç.Dr.

TAS Genel Başkanı
SENDİKAL HAKLI MÜCADELEMİZDE
HUKUKİ SÜREÇ VE DAYANAKLARIMIZ

İnsan Hakları  Evrensel Bildirgesinin 23/4.maddesine göre;

 

Herkesin ,menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

 

İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 11.maddesinde;her kişi,düzeni bozmayan toplantılara katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve kendi çıkarlarını korumak için sendikalara yazılmak hakkı da kapsam içine girmek üzere dernek içinde bulunmak hakkına (droit d’association) sahiptir.

TC Anayasası  madde ;51

Çalışanlar ve işverenler,üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma,bunlara serbestçe üye olma,ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.

 

(Ek;7.5.2010 -5982/6 madde;)Memurlar ve diğer kamu görevlileri ,toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir.

 

Madde;55

Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet ,çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan

Yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

 

İLO SÖZLEŞMESİ 87.MADDE;

MADDE 2

Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara üye olmak hakkına sahiptirler.

 

İLO SÖZLEŞMESİ 97.MADDE;

MADDE 1

 • İşçiler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeye matuf her türlü fark gözetici harekete karşı tam bir himayeden faydalanacaktır.
 • Böyle bir himaye bilhassa,
 • Bir işçinin çalıştırılmasını, bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına tabi kılmak;
 • Bir sendikaya üye olması yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin muvafakatı ile çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarmak veya başka suretle onu izrar etmek; maksatları güden hareketlere mütaallik hususlarda uygulanacaktır.

MADDE 6

Bu Sözleşme, Devlet memurlarının durumları ile alakalı değildir ve hiç bir surette, onların haklarına veya statülerine halel getirmez.

İLO SÖZLEŞMESİ 151.MADDE

MADDE 1

 • Bu Sözleşme, diğer uluslararası çalışma sözleşmelerinde bu kesime uygulanabilecek daha elverişli hükümler bulunmadığı durumlarda kamu makamlarınca çalıştırılan herkese uygulanır.
 • Bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin, görevleri izlenecek politikaları belirleme ve yönetim işleri kabul edilen üst düzey görevlilere veya çok gizli nitelikte görevler ifa edenlere hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla belirlenecektir.
 • Bu Sözleşme öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polise ne ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla belirlenecektir.

MADDE 2

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından “Kamu Görevlisi” deyimi işbu Sözleşmenin 1 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin kapsamına giren herhangi bir kimse anlamına gelir.

MADDE 3

Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından “Kamu Görevlileri Örgütü” deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir.

BÖLÜM II

ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI

MADDE 4

 

Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır.

 • Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:

 

 1. Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak,
 2. Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.

MADDE 5

 • Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır.
 • Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır.
 • Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyle mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.

BÖLÜM III

KAMU GÖREVLİLERİ ÖRGÜTLERİNE

SAĞLANACAK KOLAYLIKLAR

MADDE 6

 • Kamu görevlilerinin tanınan örgütlerinin temsilcilerine, çalışma saatleri içinde veya dışında görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmelerine olanak verecek şekilde kolaylıklar sağlanacaktır.
 • Bu tür kolaylıkların sağlanması idarenin veya hizmetin etkin işleyişini engellemeyecektir.
 • Bu kolaylıkların niteliği ve kapsamı, bu sözleşmenin 7’nci maddesinde belirtilen yöntemlere göre veya diğer uygun yöntemlerle belirlenecektir.

BÖLÜM IV

ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ

MADDE 7

Kamu görevlileri ve kamu makamları arasında çalışma koşullarının görüşülmesine olanak veren yöntemlerin ve kamu görevlileri temsilcilerinin anılan koşulların belirlenmesine katılmalarını sağlayan başka her türlü yöntemin en geniş biçimde geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik için gerektiğinde ulusal koşullara uygun önlemler alınacaktır.

BÖLÜM VI

KİŞİSEL VE SİYASİ HAKLAR

MADDE 9

Kamu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca görevlerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme özgürlüğünün normal olarak uygulanması için gerekli kişisel ve siyasi haklardan yararlanacaklardır.


TAS (TÜRKİYE ASSUBAY SENDİKASI)
iletişim bilgileri; 


1-AHMET ZENGİN
azmilitary@hotmail.com 

2-BAHRİ CEYLAN
bahriceyln1@hotmail.com

3-MEHMET COŞKUN
mehmetcos06@hotmail.com
 


4-SUAT TELKES
telkes_26@hotmail.com 


5-KADİR KAMALI
kdrkamali@hotmail.com


6-MAHMUT GÜZEL
mahoguzel@mynet.com 


 7-YAKUP ÖZÇELİK
yakup.özcelik.60@hotmail.com


 


Doç.Dr.
Ahmet
ZENGİN
Fakülte
Bölüm
 
E-posta  azengin@sakarya.edu.tr
Telefon
Sosyal
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
azengin@sakarya.edu.tr
(264) 295 54 54

Öğrenim Bilgileri

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1993 - 1997
Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1997 - 1999
Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1999 - 2004
Doçentlik Bilgisayar Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012 -

Uzmanlık Alanları

 • Bilgisayar ve İletişim Ağları (Computer and Communcation Networks)
 • Bilişim Sistemleri (I


  

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923233 ziyaretçi (4211554 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol