Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  DOMUZ KASAPLIK HAYVAN TEBLİĞİ 2006-31
 

"AB" İÇİN KASAPLIK ET SINIFINA ALINAN DOMUZ GELDİĞİ YERE GÖNDERİLECEK... İŞTE O DOMUZ YASASI... 12 Haziran 2006 PAZARTESİ - Resmi Gazete
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060707-12.htm<<<TIKLA


7 Temmuz 2006 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26221
TEBLİĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
                TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ KIRMIZI ET VE HAZIRLANMIŞ KIRMIZI ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2006/31)
                Amaç
                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi ile ambalajlama, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
                Kapsam
                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları ile et ürünleri üretiminde kullanılacak olan kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarını kapsar. Bu Tebliğ mekanik olarak sıyrılmış etleri kapsamaz.
                Hukuki dayanak
                MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.
                Tanımlar
                MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’ de geçen;
                a) Kasaplık hayvan: Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve diğer kasaplık hayvanları,
                b) Büyükbaş hayvan: Sığır, manda ve deveyi,
                c) Küçükbaş hayvan: Koyun ve keçiyi,
                ç) Diğer kasaplık hayvanlar: Domuz, yaban domuzu, at ve tavşanı,
                d) Karkas: Kasaplık hayvanların tekniğine uygun olarak kesilip, kanı akıtılarak yüzülüp, iç organları boşaltılıp, böbrek ve kavram yağı çıkarılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesini,
                e) Kırmızı et: Kasaplık hayvanların karkaslarından elde edilen insan tüketimi için uygun tüm parçaları,
                f) Çiğ kırmızı et: Modifiye atmosfer yöntemi veya vakum ile ambalajlanmış kırmızı etler de dahil olmak üzere soğutma, dondurma veya hızlı dondurma dışında herhangi bir koruyucu işlem görmemiş, parçalanmış veya parçalanmamış taze kırmızı eti,
                g) Hazırlanmış kırmızı et karışımları: Çiğ kırmızı ete taklit ve tağşiş amaçlı olmaması şartı ile diğer gıda maddeleri, lezzet vericiler ve/veya gıda katkı maddeleri ilave edilerek veya hücre içi yapısını değiştirmeyen ancak çiğ etin karakteristik özelliklerinin görülmesine engel olacak şekilde mekanik veya manuel olarak bir işleme tabi tutulan ürünleri,
                h) Kıyma: Kasaplık hayvanların kemiklerinden ayrılmış çiğ kırmızı etinin kıyma makinesinden geçirilmesiyle veya manuel olarak bıçak veya satırla kıyılmasıyla elde edilen kırmızı eti,
                ı) Dondurulmuş kırmızı et: Merkez sıcaklığı -18°C veya daha düşük derecedeki sıcaklığa düşürülmüş olan kırmızı eti,
                i) Sakatat: Kasaplık hayvanlardan elde edilen ve insan tüketimine uygun karaciğer, böbrek, dalak, testis, yürek, dil, yemek borusu dış kırmızı kası eti, diyafram kası, işkembe, barsak, paça, dil, kelle ve küçükbaşta beyin gibi organ ve organ parçalarını,
                j) Kasaplık hayvanların yenilemeyen kısımları: Kasaplık hayvanlardan elde edilen deri, guddeler, testisler hariç üreme organları, göz ve göz kapağı, böbrek hariç üriner organlar, larinks kıkırdağı, soluk borusu, kornea dokusu, omurilik, kulak, tırnak, boynuz, büyükbaşta beyin ve küçükbaşta ileum gibi organ ve organ parçalarını,
                k) Lezzet vericiler: İnsan tüketimine uygun tuz, hardal, baharat, baharat özütleri, aromatik bitkiler ve aromatik bitki özütlerini,
                ifade eder.
                Ürün özellikleri
                MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
                a) Ürünler kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır.
                b) Ürünler bozulmuş olmamalıdır. Bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmış olmamalıdır.
                c) Karkas merkez sıcaklığı +4°C’ye soğutulmadan muhafaza edilemez, taşınamaz ve satışa sunulamaz.
                ç) Soğutma işlemini takiben çiğ kırmızı etler ve hazırlanmış kırmızı et karışımları +4°C’ın üzerinde, sakatatlar +3°C’ın üzerinde, kıymalar ise +2°C’ın üzerinde muhafaza edilemez, satışa sunulamaz. Bu koşullar taşıma ve depolama süresince de devam etmelidir.
                d) Ürünlere "Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği"ne uygun olarak hızlı dondurma işlemi yapılabilir. Dondurulmuş ürünler -18°C’ın üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza edilemez, depolanamaz ve satışa sunulamaz. Bu ürünler raf ömrü 12 ayı geçmeyecek şekilde tüketime sunulmalıdır.
                e) Dondurulmuş olan çiğ kırmızı etler, kıymalar, hazırlanmış kırmızı et karışımları çözüldükten sonra tekrar dondurulamaz. Dondurulmuş karkastan elde edilen çiğ kırmızı etler, kıymalar, hazırlanmış kırmızı et karışımları tekrar dondurulamaz.
                f) Kıymanın hazırlanmasında sadece bağ doku dahil iskelet kaslarından elde edilen çiğ kırmızı et kullanılmalıdır. Gıda değeri taşımayan sinir, tendon gibi kısımlardan, mekanik olarak ayrılmış etlerden, kemik parçası veya deri içeren etlerden, baş etlerinden, linea albanın kas olmayan parçalarından, karpal ve tarsal bölgelerden elde edilen etlerden, kemik sıyrıntılarından ve diyafram kasından kıyma hazırlanamaz. 
                g) Kıymanın bileşimi EK-1’e uygun olmalıdır.
                h) Direkt tüketime sunulacak olan kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımları üretimlerini takiben hijyenik olarak ambalajlanmalıdır ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satışa sunulmalıdır. Sadece çiğ kırmızı etler asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, gıda ile temas eden madde ve malzemeler içinde, olası sağlık riski yaratacak her türlü bulaşmayı önleyecek şekilde, ön ambalajlanmış olarak dökme olarak satışa sunulabilir.
                ı) Koyun, keçi, sığır, manda etinden hazırlanmış kırmızı et karışımları hariç olmak üzere bu tebliğ kapsamındaki ürünler farklı türlere ait etler kullanılarak hazırlanamaz.
                i) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere mekanik olarak ayrılmış etler katılamaz.
                j) Çiğ kırmızı etten hazırlanan hazırlanmış kırmızı et karışımlarına sakatat katılamaz.
                k) Kıyma şayet soğutulmuş kırmızı etlerden hazırlanıyorsa; kırmızı etler hayvanın kesiminden itibaren en fazla 6 gün içerisinde veya vakum ambalajlı ise hayvanın kesiminden itibaren en fazla 15 gün içerisinde kıymaya işlenmelidir.
                l) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan karkaslar sağlık kontrolünden geçtiğini ve insan tüketimine uygun olduğunu belirten damgayı taşımalıdır.
                Özel hükümler
                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten veya satan veya hem üretip hem de satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıda maddelerinden ayrı olarak üretilmeli ve ayrı olarak satışa sunulmalıdır.
                Katkı maddeleri
                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olacaktır. Bu kurallara ek olarak; çiğ kırmızı et ve kıymalarda katkı maddesi kullanılamaz.
                Bulaşanlar
                MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ Kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.
                Pestisitler
                MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır.
                Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
                MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri bölümüne uygun olmalıdır.
                Hijyen
                MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olarak; Ek-2’de yer alan mikrobiyolojik kriterlere uygun olmalıdır.
                İşyeri özellikleri
                MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten işyerleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara ve 5/1/2005 tarih ve 25691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olacaktır.
                Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme
                MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu genel kurallara ek olan kurallar aşağıda verilmiştir:
                a) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, ürünün ait olduğu kasaplık hayvan türü ürün ismi ile birlikte etikette belirtilecektir.
                b) Koyun, keçi, sığır, manda et karışımlarından hazırlanmış kırmızı et karışımlarının etiketinde ürünün elde edildiği türe ait yüzde miktarları etikette belirtilecektir.
                c) Kıyma ve kıymadan hazırlanmış kırmızı et karışımlarının etiketinde "Yağ en çok %........."  ve  "kolajenin et proteinine oranı  en çok ..........." ibaresi ürün ismi ile aynı yüzde ve aynı punto büyüklüğünde bulunmalıdır.
                d) Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet vericinin ismi ürün ismi ile birlikte kullanılabilir.
                Taşıma ve depolama
                MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara uygun olacaktır. Ayrıca paketlenmiş ürünler, paketlenmemiş ürünlerle aynı yerde depolanamaz.
                Numune alma ve analiz yöntemleri
                MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.
                Tescil ve denetim
                MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
                Denetim
                MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
                Yürüklükten kaldırılan mevzuat
                MADDE 18 – (1) 10/2/2000 tarih ve 23960 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği" nde yer alan kırmızı et ile ilgili hükümler bu Tebliğ’ in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
                Yürürlük
                MADDE 19 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme
                MADDE 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
EK 1
 
KIYMANIN BİLEŞİMİ
 
 
 
Yağ Yüzdesi
Kolajen/Et Protein Oranı
Yağsız kıyma
< % 7
< 12
Dana kıyma
< % 20
< 15
Diğer tür hayvan etlerinden elde edilen kıyma    
< % 25
< 15
Domuz kıyma
< % 30
< 25
 
 
 
EK 2
 
ÇİĞ KIRMIZI ET VE KIYMA İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER
 
 
 
n
c
m
M
Aerobik mezofilik bakteri
5
2
5,0x105
5,0x106
Escherichia coli O157:H7
5
0
25 g’da bulunmamalı
Staphylococcus aureus
5
2
5,0x102
5,0x103
Pseudomonas
5
2
5,0 x 104
5,0 x 105
Salmonella spp.
5
0
25 g’da bulunmamalı
 
 
HAZIRLANMIŞ KIRMIZI ET KARIŞIMLARI İÇİN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER
 
 
 
n
c
m
M
Aerobik mezofilik bakteri
5
2
5,0x105
5,0x106
Escherichia coli O157:H7
5
0
25 g’da bulunmamalı
Staphylococcus aureus
5
2
5,0x102
5,0x103
Bacillus spp.
5
2
1,0x104
1,0x105
Clostridium perfringens
5
2
2,0x101
1,0 x 102
Pseudomonas
5
2
5,0 x 104
5,0 x 105
Toplam küf ve maya
5
2
1,0x103
1,0x104
Salmonella spp.
5
0
25 g’da bulunmamalı
 
 
n      : Analize alınacak numune sayısı
c       : m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla analize alınacak numune sayısı
m     : (n – c) sayıdaki analize alınacak numunenin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı
M    : c sayıdaki analize alınacak numunenin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı
 
 kasaplık hayvanlar: Domuz, yaban domuzu, at ve tavşanı, 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1992811 ziyaretçi (4345530 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol