Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  BANKA VE TEFECILERIN YENI TUZAĞI
 
Cepten kredi, sorunlu cazip kredilere garanti kredi diyerek vatandaşı dolandıran tefeciler alanları zor durumda bırakıyor. Binlerce vatandaş faiz ve kredi borcu ile banka ve avukat kapılarında. Aldığı borçları ödeyemeyen vatandaşlar bankaların uyguladığı astronomik faizlerle huzuru bozuluyor. Bankalara borç 6.6 milyar liradan 425.8 milyar liraya çıktı 2017 yılı Şubat ayına kadar bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu 64 kat artarak 6.6 milyar liradan yaklaşık 426 milyar liraya yükseldi. Bankalara borçlanan vatandaşlar borçlarını ödeyemedikleri için icralık oldular. Borçluluk tutarı arttıkça takibe düşme oranı da yükseldi. 2016 yılında takibe alınan tutar 18 milyar 710 milyon lira iken bu yıl şubat ayı başı itibariyle 18 milyar 903 milyona kadar çıktı. İŞTE BANKALARIN KAZAN LİSTESİ. EN BÜYÜK GELİR KALEMİ KREDİ -FAİZLER 18 MİLYON İCRA DOSYASI VAR Adli Sicil istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki icra ve iflas dairelerine 2015 yılı içerisinde toplam 9 milyon 166 bin yeni dosya geldi. 2014 yılından 17 milyon 11 bin dosya ile birlikte toplam dosya sayısı 26 milyon 178'e çıktı. 2015'te 8 milyon 95 bin dosya sonuçlandırıldı ve 18 milyon 82 bin dosya 2016 yılına devretti. Borç hızla artıyor. İşte son 15 yılın banka borcu tutarları Bunun yanında mahalle tefecileri de türedi. İnternette hatta kartvizit basıp mahalle ve sokaklarda dağıtarak kredi verileceği yazılıyor. Sonunda büyük mağduriyetlere yol açan tefecilik hızla artıyor. Birçok aile tefecilerin elinde çok zor günler yaşıyor. Büyük ve ağır senetler imzalatıldığı bile söyleniyor. Tüketim ve lüks çılgınlığı ile kredi kartları ve tefecilerle hayatın tadı kaçırılıyor. Allah'ın (cc) yasakladığı en büyük günah olan Faiz günahı kredi adı altında her geçen gün yaygınlaşıyor. Bocunu ödeyemeyen vatandaş hacizle ve iflasla karşı karşıya kalıyor. Bankalar habersizce kredi verip faiz işletiyor Ara­la­rın­da ka­mu ban­ka­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu ba­zı ban­ka­lar, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’n­dan (SGK) ge­len ay­lık­la­rı kre­di­li mev­du­at he­sa­bı­na ya­tı­ra­rak emek­li­le­ri fa­iz tu­za­ğı­na dü­şü­rü­yor. Emek­li­le­rin, kre­di­li mev­du­at­la bir­lik­te gö­rü­nen maa­şı ban­ka­ma­tik­ten "Maa­şa zam gel­miş ya da bu ay ilaç pa­ra­sı ke­sil­me­mi­ş” dü­şün­ce­siy­le çek­me­si kul­lan­dık­la­rı kre­di­ye fa­iz öde­me­le­riy­le so­nuç­la­nı­yor. Tu­zak na­sıl iş­li­yor? Emek­li ma­aşı­nı çek­me­ye git­ti­ğin­de tek he­sap gö­rü­lü­yor. He­sap­ta ‘SGK ma­aş öde­me­si­’ ya­zı­yor. ­Aslında o he­sap­ta ay­nı za­man­da ban­ka­nın emek­li­ye aç­tı­ğı 200 ile 600 li­ra ara­sın­da de­ği­şen kre­di de bu­lu­nu­yor. Va­tan­daş pa­ra­nın hep­si­ni çek­ti­ğin­de kre­di kul­lan­mış olu­yor. Far­kın­da ol­ma­dan çek­ti­ği kre­di da­ha son­ra yüz­de 1-3 ara­sın­da fa­iz­le emek­li­nin maa­şın­dan ke­si­li­yor. Hâ­lâ kre­di­li mev­du­at he­sa­bıy­la ma­aş alan mil­yon­lar­ca emek­li bu­lu­nu­yor. 99 li­ra­lık ke­sin­ti Bu­nun­la il­gi­li son ör­nek An­ka­ra­’da ya­şan­dı. Y. K. isim­li emek­li, ma­aşı­nı çe­ker­ken 99 li­ra ke­sin­ti ya­pıl­dı­ğı­nı fark et­ti. Bin 250 li­ra ola­rak ya­tan ay­lı­ğa 250 li­ra kre­di ek­len­di­ği­ni ve ma­aş he­sa­bı­nın bin 500 li­ra ola­rak gö­zük­tü­ğü­nü söy­le­yen Y.K, “Zam gel­miş se­vin­ciy­le pa­ra­nın hep­si­ni çek­miş­tim. Bu ay ke­sin­ti yap­mış­lar. He­sap ha­re­ket­le­ri­ne bak­tı­ğım­da ke­sin­ti­nin kre­di­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı öğ­ren­di­m” de­di. Ban­ka­lar kan­dı­rı­yor İş­çi, Me­mur, Bağ-Kur Emek­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ham­di Öz, uy­gu­la­ma­yı ban­ka­la­rın kan­dır­ma­ca­sı ola­rak yo­rum­la­dı. Far­kın­da ol­ma­dan kre­di çe­ken bin­ler­ce emek­li şi­ka­ye­ti­nin ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı söy­le­yen Öz, “Bü­tün bun­lar ban­ka­la­rın ayak oyun­la­rı. Va­tan­daş far­kı­na var­ma­dan kre­di­yi çe­ki­yor son­ra fai­ziy­le ke­si­li­yor" de­di. Emek­li­le­rin yüz­de 90’ı­nın ka­mu ban­ka­la­rın­dan ma­aş al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ham­di Öz, "SGK, 10 mil­yon 300 bin emek­li­ye her ay yak­la­şık 9 mil­yar li­ra ma­aş ödü­yor. Yıl­lık­ta bu ra­kam 100 mil­yar li­ra­yı aşı­yor. Bu ra­ka­mın 80 mil­yar li­ra­lık bö­lü­mü 3 ka­mu ban­ka­sı; Zi­ra­at, Halk ve Va­kıf­lar Ban­ka­sı­’na ya­tı­rı­lı­yor. Emek­li­nin maa­şı üze­rin­den mil­yon­lar­ca li­ra kâr eden ka­mu ban­ka­la­rı yıl­lık 900 li­ra­lık pro­mos­yon­dan emek­li­ye tek ku­ruş ver­mi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. İzinsiz kredili hesap açmak yasak BDDK çok sa­yı­da şi­ka­yet alan kre­di­li mev­du­at he­sa­bı açıl­ma­sı­nı ge­çen yıl müş­te­ri­nin iz­ni­ne bağ­la­dı. Emek­li­ler so­run ya­şa­ma­mak için SGK’­dan ma­aşı­nın ay­lık ne ka­dar yat­tı­ğı­nı sor­gu­la­ya­bi­lir. SGK'nın söy­le­di­ği ra­ka­mın üze­rin­de ya­tan her ku­ruş ban­ka­nın ver­di­ği kre­di­dir. Ma­aşı­nı ban­ka­ma­tik­ten çe­ker­ken maa­şı tu­ta­rın­da­ki pa­ra­yı al­ma­sı ge­re­kir. Her ay ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ya­şa­ma­mak için ma­aş al­dı­ğı ban­ka­ya kre­di­li he­sa­bı­nı ka­pat­ma­la­rı da­ha ya­rar­lı olur. Allah'ın(cc) en büyük yasağı olan en büyük günahların başında gelen FAİZLE İLGİLİ AYETLER: Kur’an’da faizle ilgili 7 ayet vardır.Konuyla ilgili ilk ayetin Mekke’de indirilen Rum süresinin 39. ayeti olduğuna dair bilgiler vardır. Kesin yasaklamanın Medine’de indirilen Bakara suresinin 275. ayetten 280. ayete kadar olan ayetlerle yapıldığı bilinmektedir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Allah’ın rızasını kazanmak için verdiğiniz zekata gelince, işte zekatını veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır. (Rum, 30/39). Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. (Âl-i İmran 3/130) Men edildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. (Nisa 4/161). Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların: “Alım satım da ancak faiz gibidir." demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alış verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Allah, faizi yok eder de, sadakaları artırır. Allah, günahkâr kafirlerin hiç birini sevmez. (Bakara 2/275-276). Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın. Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulü’ne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz. (Bakara 2/278-279). http://www.erzurumsayfasi.com/haber/bankalarin-ve-tefecilerin-iste-yeni-tuzagi-ailelerin-huzurunu-bozuyor-h2909.html
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1919629 ziyaretçi (4202756 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol