Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Fedakar Baba
 


 

 

Fedakar babanın engelleri aşan mücadelesi
28 Ekim 2008

İl­köğ­re­tim Oku­lu 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Uy­sal Ye­di­göz, ai­le­si­nin yar­dı­mıy­la sür­dür­dü­ğü eği­tim mü­ca­de­le­si­ni ta­mam­la­yıp öğ­ret­men ola­ca­ğı gü­nün ha­ya­liy­le ya­şı­yor.

 
 

 To­ros Dağ­la­rı’nın ete­ğin­de­ki Ars­lan­köy bel­de­sin­de ya­şa­yan ve ge­çir­di­ği 5 ame­li­ya­ta rağ­men yü­rü­ye­me­yen İl­köğ­re­tim Oku­lu 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Uy­sal Ye­di­göz, ai­le­si­nin yar­dı­mıy­la sür­dür­dü­ğü eği­tim mü­ca­de­le­si­ni ta­mam­la­yıp öğ­ret­men ola­ca­ğı gü­nün ha­ya­liy­le ya­şı­yor.

 Çift­çi­lik ya­pa­n 2 ço­cuk ba­ba­sı Os­man Ye­di­göz (53), do­ğuş­tan or­to­pe­dik en­gel­li olan oğ­lu­nun oku­ya­bil­me­si için her tür­lü sı­kın­tı­ya göğüs geriyor. Oğlunu, ye­şil kart­la 5 de­fa ame­li­yat et­tir­di­ği­ni söyleyen Ye­di­göz, “An­cak, yü­rü­me­si müm­kün ol­ma­dı. Bu­na rağ­men oku­ma ar­zu­su için­de olan ve ders­le­rin­de ba­şa­rı gös­te­ren oğ­lu­mu, ön­ce sır­tım­da ta­şı­ya­rak pat pat de­ni­len ta­rım ale­ti­ne bin­di­ri­yo­rum. Yak­la­şık bir ki­lo­met­re uzak­ta­ki oku­la var­dı­ğım­da ise yi­ne sır­tı­ma alıp, üçün­cü kat­ta­ki sı­nı­fı­na çı­ka­rı­yo­rum. Ye­ter ki oku­sun. Üniversiteye gittiğinde bile sırtımda taşırım. Onu hayallari için her şeyi yaparım”dedi.


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1190422 ziyaretçi (2634300 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol