Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Kat İrtifaklı Tapu Sahipleri
 
KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!!!


 
Ev Sahiplerinin Yüzde 70’ine Ceza Gelecek
|Hürriyet Gazetesi| |29.04.2009|
 


 
SADECE evi olanlara değil, dükkânı, bürosu, mağazası olanlara da ceza gelecek.
Neden mi?
Başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’deki binaların yaklaşık yüzde 70’i kat mülkiyetine geçirilmemiş de onun için!..
Siz de ceza ödemek istemiyorsanız, bu yazıyı dikkatle okuyun.
OLAY NE?
28 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete’de “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanun” yayımlandı. Bu kanunun Geçici birinci maddesi ile de 28.11.2007’den önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp “yapı kullanma belgesi” alınmış bulunan gayrimenkullerin, 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçirilmesi zorunlu kılındı (Kat Mülkiyeti Kanunu Tam Metni için Bkz. TIKLAYINIZ).
28 Kasım 2009 tarihine kadar, kat mülkiyetine geçme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere de ilgili belediyece 1.000’er TL “idari para cezası” kesilmesi öngörüldü.
Buna göre örneğin, 20 daireli bir apartmanın, 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçilmemesi durumunda, her bir daire malikine 1.000 TL ceza kesilecek.
TAPUNUZA BAKIN
Evi, dükkânı ya da bürosu olanların çoğu, “kat mülkiyeti” olayının ve ellerindeki tapunun nasıl bir tapu olduğunun farkında bile değiller.
Bu yazıyı okuduktan sonra, evinizin tapusunu bulun ve dikkatle bakın; “kat irtifaklı arsa tapusu” ise, olay sizi ilgilendiriyor. Kat mülkiyetine geçilmek üzere, gerekli girişimlerde bulunması için hemen yöneticinizi uyarın. Kat mülkiyetine geçilebilmesi için kat irtifakına sahip tüm maliklerin, tapu dairesine başvurmaları gerekiyor. Bunun için tapuya birlikte gitmeleri değil, istenen belgeyi tamamının imzalaması ve içlerinden birinin, örneğin yöneticinin kat mülkiyeti işlemlerini yaptırması gerekiyor. Kat mülkiyeti ile ilgili belgeler toplanırken, maliklerden biri bulunamazsa ya da direnirse, bu işlem gerçekleşmiyor (Kat mülkiyeti kurulması için istenen belgeler için Bkz. TIKLAYINIZ).
Kendisine yapılan yazılı bildirime rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgeleri tamamlamaktan veya imzalaması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait bağımsız bölüm için 1.000 TL idari para cezası kesilecek. Başka bir anlatımla, kat irtifakı sahiplerinden hangisi üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemişse, ceza sadece ona kesilecek. Bize göre, kat mülkiyeti tesisinde, her bir kat irtifakı sahibine, ayrı başvuru hakkı tanınsa daha anlamlı olurdu.
Şu anda tapu dairelerinde, ciddi bir yoğunluk var. Gayrimenkul sahipleri, son günler yaklaşmadan, kat mülkiyeti tesis ettirip, cezadan kurtulmanın peşindeler…
İSKÂNI OLMAYAN YANDI
Türkiye’deki binaların yaklaşık yüzde 70’inin kat mülkiyetine geçirilmiş değil. Bunlardan;
- Bir kısmının, örneğinin yarısının iskânı alınmış ancak kat mülkiyeti tesis ettirilmemiş. 
Bu durumda olanlar nispeten avantajlılar. Rahatça sağlanabilecek belgeleri toparlayıp, birini de yetkili kılmak suretiyle, kat mülkiyeti tesis ettirebilirler.
- Bir kısmının da örneğin yüzde 70’in diğer yarısının iskânı bile alınmış değil.
Bunların işi zor…
Önce iskân alacaklar, ardından da kat mülkiyeti tesis ettirecekler.
İskân alımında 16 ayrı belge aranıyor. Bunlardan bazılarını da müteahhidin yükümlülükleri ile ilgili belgeler oluşturuyor (İstenen belgeler için Bkz. TIKLAYINIZ).
İskânı alınmamış binalarda, özellikle müteahhidin sigorta primi borcu (asgari işçilik) ya da iskâna aykırı inşaat (binanın dışarıya taşması, kat yüksekliği vs. gibi) problemlerin çözümü ciddi bir sorun.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KAT MÜLKİYETİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. (İstenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.)
2. Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.
3. Vaziyet Planı: Bir arsa üzerinde yapılan birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
4. İki Adet Yapı kullanma izin belgesi (İskân ruhsatı) : Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.
5. Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir en az 13 x 18 cm. boyutlarında alması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.
6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,  varsa  eklentisini  göstermesi  ile  ana  gayrimenkulün  maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
7. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının  her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.
8. Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, T.C. Kimlik ve Vergi numaraları, vesikalık fotoğrafları.
9.  Kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 3, 6 ve 7 nci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur.
Sadece, yapı kullanma izni (iskân ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.
 c) Resmi Senedin Yazım  Örneği
BİR TARAFTAN      : Ali HAZAL    Mustafa  oğlu  - Ferhan KONUŞ : Kemal Oğlu
DİĞER TARAFTAN: Şengül ER     Mecit Kızı - Abdil ER : Osman  oğlu aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Demetevler Mahallesinde bulunan 34 ada 5 parsel sayılı 612 M2 miktarındaki beş katlı kargir apartmanda 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ, 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen malikler, Yenimahalle Belediyesi İmar Müdürlüğünden 1.3.1994 tarih 320 sayı ile tasdikli genel inşaat projesi, yine Ankara 5. Noterliğinden tasdikli 6.6.1994 tarih 12234 yevmiyeli liste ve ibraz ettikleri dilekçelerinde sıra ve nitelikleri belirtilen bağımsız bölümler için ana yapının tamamını (12) arsa payı itibar ettiklerini, aşağıda yazılı olduğu üzere taşınmazın mülkiyetini 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyetine çevirdiklerini, diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu, ana yapının 1.7.1994 tarihli 42 maddeden ibaret yönetim planı gereğince yönetileceğini, taraflar karşılıklı ifade ve beyan ettiler.......
 
 
Kat     B.. Böl. No.  Arsa Payı     Niteliği           Eklentisi                   Maliki
Zemin            (1)          1/12         Mesken     1 nolu kömürlük         Ali HAZAL
Birinci            (2)           2/12         Mesken     2 nolu kömürlük         Ferhan KONUŞ
İkinci             (3)           2/12         Mesken     3 nolu kömürlük         Şengül ER
Üçüncü          (4)          3/12         Mesken     4 nolu kömürlük         Abdil ER
Dördüncü       (5)         4/12         Mesken     5 nolu kömürlük         Abdil ER
 d) Tapuya Tescil Örneği
 Sözleşme düzenlenince, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazılır. Kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, cilt ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;
 Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki cilt ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.
 Ana gayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğünün (taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına nakledilir.                                                                             
Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır.
Ali HAZAL : Mustafa oğlu         Tam Kat Mülkiyeti          3.8.2000        4532
 e) Tapu Senedinin Yazım Örneği  
 Taşınmaz malın 1/12 hisse Ali HAZAL, 2/12 hisse Ferhan KONUŞ , 2/12 hisse Şengül ER , 7/12 hisse Abdil
ER adlarına kayıtlı iken; adı geçen maliklerce kat mülkiyeti kurulmasından tescil edildi.
 f) İşlemin Mali Yönü: 
 1) Kat mülkiyeti kurulması işlemi hiçbir vergi ve harca tabi değildir. (Cins değişikliği  işlemi hariç.)
 2) Döner Sermaye İşletmesince  belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
İSKÂN MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER (Ankara İçin Örnektir)
 
 
1.      S.S.K İlişik kesme belgesi
2.      Vergi İlişik Kesme Belgesi( Vergi Dairesinden)
3.      Kanal Vizesi (Aski'den)
4.      Cephe Fotoğrafları
5.      Ego Uygunluk Belgesi
6.      Telekom Uygunluk Belgesi
7.      Sığınak Uygunluk Belgesi (Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü)
8.      Numarataj Uygunluk Belgesi (Büyük Şehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı)
9.      Temel Vizesi
10. Isı Yalıtım Vizesi
11. Toprak Vizesi
12. Demir Vize Kartı
13. İskân Harçları
14. Yapı Denetim Uygunluk Belgesi
15. Asansör Vizesi
16. Yangın Güvenlik Raporu. (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığından.)
    *Sonraki günlerde hükümetçe birtakım iyileştirmeler
  
    yapılmaktadır.

 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1958154 ziyaretçi (4274166 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol