Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Dr. ÖMER GÜRER
 
   
Alternatif Bitkisel Kanser İlaçları (Xp Tonik Sls)     Düzenle
   
Giriş:
Bilindiği üzere kanser yaş, cinsiyet, ekonomik sınıf tanımayan ve hayatın hangi döneminde karşı karşıya kalınabileceğinin bilinmediği bir hastalıktır. Özellikle son yıllarda erken tanı yöntemlerinin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen önlenemez bir artış gösteren kanser, ölümle sonuçlanan bir hastalık olması nedeniyle sadece hastalar değil hasta yakınlarının da oluşturduğu geniş bir populasyonu etkileyen, toplum üzerine sosyolojik ve psikolojik travmalar oluşturan son derece önemli bir hastalıktır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde kanser üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmış ikinci dünya savaşı ile birlikte kullanılmaya başlanan kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerinin sınırlı sonuçları sebebi ile tıbbın temelini oluşturan ve alternatif tedavi yöntemleri içerisinde sayılan bitkisel druglar üzerine eğilmeye başlanmıştır. Yapılan binlerce çalışma geleceğe umutla bakmamızı sağlarken bu konuda bu eşsiz coğrafyada yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz ve edeceğimiz sonuçlar ülkemizin dünya literatüründeki yerini daha yükseklere taşıyacak ve atalarımızdan bize miras kalan tıbbın öncüleri olma vasfını devam ettirmemizi sağlayacaktır.
Bilinen tedavi yöntemleri ile mümkün olması oldukça zor bir olasılık olsa da, bazı kanser türlerinin tedavisinde, erken teşhise bağlı kemoterapi, radyoterapi bazen da cerrahi tedaviler ile olumlu sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. Viral sebeplerin (HPV) çok önemli bir rol oynadığı Rahim ağz ı kanseri için geliştirilen aşı gibi diğer kanser türleri içinde çeşitli koruyucu yöntemleri ortaya koymaya çalışmak, akademisyenler ve bilim adamlarını son derece meşgul eden ve ne yazık ki çok fazla ilerleme kaydedilemeyen bir konudur.
Klinik ve laboratuar çalışmalarında kanser tedavisinde hatırı sayılır sağlık örgütleri ve bilim adamlarının ne kadar özveri ve gayretle çalıştıklarını unutmamak gerekir. Klasik tedavi yöntemleri dışında kalan alternatif tedavi yöntemleri ile kanserden kurtulmaya çalışan pek çok hastanın olduğu bilinmektedir. Modern tıp uygulamaları içerisinde yer almadığından profesyonel yardım almadan yapılan bu tedavilerle çok sınırlı sonuçlar alınabilmektedir.
Mevcut durumda m odern tıpta uygulanabilecek her türlü tedavi yöntem i uygulandıktan sonra, artık başka şans kalmayıp hastalar kendi başlarına kaldıkları zaman alternatif tedavi yöntemlerine yönelmekte ancak çoğu kez geç kalınmaktadır. Özellikle bitkilerle tedavi iletişim olnaklarının en üst düzeyde olduğu içerisinde olduğumuz bilişim çağında tecrübelerin daha çok ve sıklıkla paylaşılmasına olanak sağlaması nedeniyle yaygınlaşmaya ve popülaritesini kazanmaya başlamıştır. Son çare olarak başvurulan bitkisel t edaviler aslında modern tedavil protokolleri içerisinde yer alması gereken tedaviler oldu kları düşünülmektedir. Kanser erken teşhis, uygun tedavi ve hastanın tedavi aşamasında yapılan değerlendirilmesi ile yeni tedavi stratejilerinin de geliştirilmesi gereken bir hastalıktır. Herbalist Adnan A kar tarafından geliştirilen çeşitli bitkisel kombinasyon ları içeren tedavi yöntemleri ile özellikle beyin tümörlerinde elde ettiği başarılar internet ortamında kolaylıkla takip edilmektedir. Xp Tonik Sls adı verilen özel kombinasyon tedavi ile elde edilen başarı, düzenli yapılan tetkikler ile ortaya konulmaktadır. Bu sonuçlar siz veya uzmanlarınız tarafından değerlendirilerek söz konusu dinamik, kombine tedavinin geliştirilmesine katkılarınız ümit edilmektedir.
Amaç:
Öncelikle k anser tedavisi gören hastaların bağışıklık sist emini (immün sistem) güçlend irerek bedenin kemoterapinin yıkıcı etkilerine karşı direncini artırmaya yönelik hazırlanan bitkisel ilaçlarla (Xp Tonik Sls) elde edilen sonuçlar hakkında bilgi vermektir.
Klasik kanser tedavilerinin yol açtığı tahribatları onarabilmek, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağ kalım süresini uzatabilmeye yönelik hazırla nan bitkisel ilaçlar hazırlanırken binlerce yıldır çeşitli hastalıklara şifa olduğu düşünülen ve kullanılan bitkilerin kök, çiçek ve yaprakları kullanılmıştır. Söz konusu bitkisel ilaçlarda kullanılan belli başlı bitkilerden bazıları şunlardır :
Sarı Kantoron St.john's Wort İçerisindeki Aktif Madde Oranları:
* Hypericin ve pseuda hypericin 1 %0,1-0,3 80-90 ‘ı hypericin ve pseudohypericin
* Uçucu Yağ 2 %0,05-0,3 α-pinene, cineole
* Car otenoid 2 %7 Ortalama
* Tannins 2 %6-15
* Flavonoids 2 % 0.5-1.0 hyperoside, quercetin, and rutin
* Fenil Propanes 2 %0,1 Caffeic acid, Chlorogenic acid
* Phloroglucinols 3,4 % 2-5Hyperforin
* Proanthocyanidins 2 %8
* Tannic asit 2 %6-15
* Amino Asit 2 %0,01 GABA, Cysteine, Glutamine, Leucine, Lysine, Ornithine, Proline, Threonine
Referanslar (Kantoron) :
Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Boca Raton, FL: CRC Press; 1994:273-275.
Jeffrey M. Greeson · Britt Sanford · Daniel A. Monti St. John's wort (Hypericum perforatum): a review of the current pharmacological, toxicological, and clinical literatureReceived: 5 January 2001
Chatterjee SS, Bhattacharya SK, Wonnemann M, et al. Hyperforin as a possible antidepressant component of Hypericum extracts. Life Sci 1998;63:499-510.
Muller WE, Singer A, Wonnemann M. Hyperforin – antidepressant activity by a novel mechanism of action. Pharmacopsychiatry 2001;34:S98-S102.
 
Kırkkilit Equısetum Arvense L.
Formic acid (Suda çözünebilir) 1 %1,5
Organic asit 2 %10 Silicic asit (diğeri silikat)
Flavonoid 1 %0,2-0,9 caempferol ve quercetin glycosidleri ile onların malonyl esterleri
luteolin-5-glycoside 1
Caffeic asit deriveleri 1
Styrylpyrone glycoside 1 Düşük miktarda
Polyenic asit 1
Dicarboxylic asit 1
Alkoloidler 1 Nikotin dahil
Equisetonin 3
Referanslar (Kırkkilit)
European Medicines Agency Evaluation of Medicines for Human Use, Equisetum arvense L., herba repo rt, London, 3 July 2008
 
Silica in Plants: Biological, Biochemical and Chemical Studies HEATHER A. CURRIE and CAROLE C. PERRY, Annals of Botany 100: 1383–1389, 2007
Survey of microfungi in the Kleinwalsertal (Austrian alps). Jensen M, Ale-Agha N, Brassmann M. Commun Agric Appl Biol Sci . 2008;73(2):135-45.S
 
Isırgan Extratı Urtica dialica, Urtica urens
Formic acid (Suda çözünebilir) 1,2
Klorofil 1,2
Flavonoid 1,2
Bitki sterolleri 1,2
Fenilpropanlar 1,2
Kumarinler 1,2
Terpenoidler 1,2
Potasyum Tuzları 1,2
Vitamin C 1,2
Polisakkaritler 1,2
Bitki lignanları 1,2
Lektin (Urtica dioica aglütinin) 1,2
Referanslar:
1. Gozum S, Tezel A, Koc M. Complementary alternative treatments used by patients with cancer in eastern Turkey Cancer Nurs. 2003; 26: 230–236.
2. Akbay P, Basaran AA, Undeger U, Basaran N. In vitro immunomodulatory activity of flavonoid glycosides from Urtica dioica L. Phytother Res. 2003;17: 34–37.
Yukarıda adı geçen bitk iler da hil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hazırlanan bitkisel ilaçların yapımında kullanılan daha bir çok şifalı olduğu bilinen bitkiler mevcuttur. Vücudun direncini artırmaya yönelik uygulanan bitkisel ilaçlara genel olarak Xp Tonik Sls adı verilmiştir. Vitamin takviyesiyle uygulanan Xp Tonik Sls kanser tedavi sürecinde olumlu etkileri gözlenmiştir.
Türkiye'de Alternatif tıbba yönelen kanser hastalarının profilleri incelendi ğinde Yedi yüz günlük süreç içerisinde yapılan takip ve tetkiklerde, http://www.kanserdesifresi.com/ web sitesi üzerinden alternatif tedavilere yönelen hastaların profil incelemesinde genellikle klasik tıp yöntemleri ile uygulanacak her türlü tedavinin uygulandığı, bedenin tüm bağışıklık sistemi (immün system) tahrip edildiği artık uygulanabilecek başkaca bir tedavi söz konusu olmadığında yönelmeleri dikkat çekicidir. Bu profile uygun alternatif tedaviye yönelen kanser hastalarından, beyin tümörü vakaları birinci sırada yer almaktadır. Beyin tümörü vakalarını akciğer kanserleri, mide kanserleri, karaciğer kanserleri, prostat kanserleri, mesane kanserleri, kolon kanserleri, lenfoma, meme ve kemik kanserleri takip etmektedir.
Yedi yüz günden daha fazla süreçte incelenen 18-80 yaşları arasında ki 100 hastanın hastalığına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tümör Tipi
 
XP Tonics SLS kullanan kişi ayısı
 
Cinsiyete Göre Dağılım
 
 
 
Erkek Kadın
Beyin Tümörü  35 25 10
 
Akciğer Kanseri 15 10 5
 
Mide Kanseri 10 4 6
 
Karaciğer Kanseri 10 7 3
 
Kolon Kanseri 10 4 6
 
Prostat Kanseri 9 9
 
Mesane Kanseri 8 6 2
 
Diğer Kanserler 3
 
XP Tonics SLS iki şekilde kan beyin bariyeri geçebilmektedir. Birincisi normal mekanizması içerisinde kan beyin bariyeri ihtiyacı olan maddelerin bariyerden geçişine izin verdiğinden ve XP Tonics SLS sadece doğal bitkilerden oluştuğu için bariyeri geçmesine engel bir durum yoktur. İkincisi ise içerisinde bulunan yoğun bitkisel amino asitler sayesinde bariyerden geçebilmektedir.
İçerisinde bulunan DMSO (Dimetil Sülfoksit) i le geçirimi çok yüksek oranlara çıkabilmektedir.
Xp Tonik SLS Uygulaması
Likit distilat fo rmatında hazırlanan Xp Tonik SL S oral yolla uygulanmaktadır. doz ve uygulama aralıkları hastalığın evresine g öre değişiklik göstermektedir. B ağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik bu uygulamanın tümörün gelişmesini durdurduğu, gerilettiği ve tamamen yok ettiği çeşitli zaman aralıkları ile çekilen MR sonuçlarına yansımıştır.
Aşağıda Kasım 2007 tarihinde Xp Tonik Uygulamasına başlayan beyin tümörü vakası ile ilgili verileri bulmanız mümkündür. yaklaşık 600 günlük tedavi süresi içerisinde periyodik yapılan kontroller ve tetkikler incelendiğinde, söz konusu vakada tespit edilen kitlelerin tamamen yok olduğunu, devam eden tedavi süresi içerisinde kitlelerin yol açtığı kavite (boş alan) bölgelerinin de kapanma sürecine girdiği açıkça görülmektedir. İyileşmiş beyin tümörü vakaları içerisinden örnek verdiğimiz bu önemli başarıya sahip, Xp Tonik Sls ve içerisindeki etken maddeler, çeşitli akademisyenl er tarafından mercek altına alınmasına sebep olmuştur.
Örnek MR sonuçları *1
Yukarıdaki raporlardan d a anlaşılacağı gibi Xp Tonik SLS ile elde edilen etkilerinin gösterdiği başarılar laboratuar ortamında incelenmesi ve söz konusu etken maddelerin ayrıştırılması gerekmektedir. Uygulama yöntemi olan oral yolun dışında başka uygulanabilecek yolların denenmesi gerekmektedir. Daha sağlıklı verilerin kaydedilmesi için, hayvanlar üzerinde klinik araştırmalar ile pekiştirilmelidir. Türkiye'de söz konusu araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli teknik donanıma sahip bir kaç merkez ve/veya laboratuar ortamı bulunmaktadır, ancak söz konusu incelemeler için afaki ücretler söz konusu olmuştur. Konu ile ilgili dünyanın farklı ülkelerinde kurulmuş gönüllü araştırma yapan kuruluşlar ile işbirliği arayışları söz konusudur.
Xp Tonik SLS uygulaması hamile kadınlar ve 0-10 yaşları arasında çocuklar üzerinde uygulanmamıştır . Tamamen tesadüfler ile ortaya çıkan Xp Tonik S LS 'nin beyin ve kolon tümörleri üzerindeki etkilerinin tetkik edilmesi için gerekli teknik donanıma sahip laboratuar ortamlarının kurulması yerine, zaten kurulu bir laboratuar da gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılmalıdır.
Xp Tonik S LS içeriğinin ayrıştırılması içerisindeki etken maddelerin analiz edilmesi, diğer maddeler ile gösterdiği reaksiyonların saptanması , oral yolla sindirim sistemi aracılığı ile uygulandığında etki süresi, kanserli dokuların ilk temasta ki reaksiyonları, doz belirlemeleri ve uygulama şekilleri ile birlikte ancak bunlarla sınırlı olmayan başka yapılması gereken tetkiklerinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Beyin ve Kolon Tümörlerini tedavi edebilme özelliği olduğu düşünülen Xp Tonik S LS diğer kanser türlerinde de immün sistem güçlendirici özelliklerine sahip olması ve söz konusu diğer kanser türlerinin tedavisinde de etkili sonuçlar elde edebilecek konseptlere uyarlanması klinik deneylerin tamamlanması gerektiği düşünülmektedir.
Üniversite öğrencileri, akademisyen doktor, eczacı, herbalist ve çeşitli mühendislerden oluşan gönüllü bir ekip (Kanser Deşifresi Ekibi) Söz konusu bitkisel ilacın geliştirilmesi için gerçekten önemli çabalar sarf etmekte ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alternatif tedavilere olumsuz bakış açıları nedeni ile hatırı sayılır aşamalar kaydedeme mektedirler . Bu bağlamda söz konusu dinamik, kombinasyon tedavi protokollerinin belirlenmesi, geliştirilmesi adına ilgilenebilecek tüm kurum, kuruluş, özel veya tüzel kişilerle işbirliği arayışlarında olan kanser deşifresi iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
İRTİBAT
Gsm : 0554 266 33 37
Tel : 0252 385 24 04
Fax : 0252 385 24 28
Op. Dr. ÖMER GÜRER
Gsm : 0506 762 16 10
Tel : 0252 385 24 04
Fax : 0252 385 24 28
Adres: Çökertme Caddesi Özkan Sokak No:3 Yalı Kavak/Bodrum/Muğla/Türkiye


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1282364 ziyaretçi (2914482 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol