Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  YERLİ PROJE -DUR- YABANCI -GEÇ
 


Türk mühendis dalgalardan bedava elektrik üretti

Türk mühendis Yalçın Güneş, deniz dalgasından elektrik üreten yüzde 100 yerli makine yaptı. Güneş, doğalgaza alternatif, elektriği bedava üreten cihazın kapasitesini 10 katına çıkarmak için devletten destek bekliyor.

Türk mühendis dalgalardan bedava elektrik üretti


İthal proje değilse ciddiye alınmıyor

Ça­lış­ma­sı hak­kın­da bil­gi ve­ren Gü­neş, 1 mil­yon li­ra­lık kay­nak sağ­lan­ma­sı ha­lin­de ci­ha­zın ka­pa­si­te­si­ni ön­ce 250 kWh, 6-8 yıl içe­ri­sin­de de 1 me­ga­wa­ta (MW) çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. 100 kWh üre­tim­le 100 ko­nu­tun elek­trik ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­la­na­bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Gü­neş,

“An­cak ne ya­zık ki

yer­li gi­ri­şim­ci­le­ri­miz,

bi­lim in­san­la­rı­mız

bir bu­luş ge­liş­tir­di­ğin­de

ye­ter­li des­tek gö­re­mi­yor.

İt­hal pro­je


de­ğil­se ka­bul edil­mi­yo­r”

de­di.Dal­ga­dan 100 kWh elek­trik ka­pa­si­te­si­ne sa­hip bir ma­ki­ne­nin üre­tim ma­li­ye­ti 220 bin do­lar. Üret­ti­ği elek­trik ise 4-5 yıl­da ya­tı­rım ma­li­ye­ti­ni çı­ka­rı­yor.

Ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tu­la­ma­yan Tür­ki­ye, ken­di gi­ri­şim­ci­le­ri­nin ge­liş­tir­di­ği al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı­na ge­rek­li des­te­ği ve­re­me­di. Bu­nun son ör­ne­ği­nin dik­kat çe­ki­ci bir öy­kü­sü de var
.

Baş­ba­kan İs­ve­ç’­te gör­dü

Ge­çen ka­sım ayın­da İs­ve­ç’­e gi­den

 
Baş­ba­kan Er­do­ğan, Stock­holm Var­ta­ver­ken­t’­te

al­ter­na­tif ener­ji üre­ti­mi ya­pan bir şir­ket­te in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bu­ra­da, de­niz dal­ga­sın­dan 
elek­trik üret­mek ama­cıy­la test aşa­ma­sın­da olan bir ci­ha­zı dik­kat­le iz­le­yen

Er­do­ğan, ben­zer ça­lış­

ma­la­rın Tür­ki­ye­’de de

ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı

ver­di.

Da­ha iyi­si­ Tür­ki­ye­’de

An­cak, Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği ci­ha­zın ay­nı ta­rih­ler­de Türk mü­hen­dis Yal­çın Gü­neş ta­ra­fın­dan üre­til­di­ği or­ta­ya çık­tı. Gü­ne­ş’­in üret­ti­ği ma­ki­ne, İs­ve­ç’­te­ki ci­ha­zın ak­si­ne üre­tim test­le­ri­ni ba­şa­rıy­la geç­ti ve elek­trik üret­me­ye baş­la­dı. Gü­ne­ş’­in ge­liş­tir­di­ği ci­ha­zın dün­ya­da bu alan­da en faz­la elek­tri­ği en dü­şük ma­li­yet­le ve çev­re­ye hiç za­rar ver­me­den üret­ti­ği ifa­de edi­li­yor. Uzun sü­re­dir de­niz dal­ga­la­rın­dan elek­trik üret­me araş­tır­ma­la­rı ya­pan ma­ki­ne mü­hen­di­si Gü­neş, ilk test ça­lış­ma­sı­nı 2011’de Ak­ça­ko­ca­’da ta­mam­la­dı. O ta­rih­te sa­at­te 1,5 ki­lo­vat­sa­at (kWh) elek­trik üre­te­bi­len ci­ha­zı da­ha da ge­liş­ti­ren Gü­neş, bu­gün 100 kWh üre­te­bi­li­yor.

Gü­neş, bu ci­haz için bu­gü­ne ka­dar KOS­GE­B’­den 400 bin, TÜ­Bİ­TA­K’­tan 470 bin li­ra des­tek al­dı. Tüm bi­ri­ki­mi­ni de bu pro­je­ye har­ca­yan Gü­neş, bu­na kar­şın ci­ha­zın ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­mak için ara­dı­ğı des­te­ği ise bu­la­ma­dı.

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1995602 ziyaretçi (4350520 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol