Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  DUA .EY ALLAHIM
 
Ey talihsizlerin sığınağı, 
ey âcizlerin güç kaynağı, 
ey dertlilerin tabibi 
ey yolda kalmışların yol göstereni! 
Ey çaresizler çaresi! 
ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! 
İçinde bulunduğumuz kadir gecesi hürmetine 
bizleri affeyle Ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla 
tam bir ruh ve mana kahramanı eyle 
Derinlik ve enginliğimizi 
bilgi ve muktesebatımızla birlikte 
gönül zenginliği, ruh saffeti 
ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizleri kalbi ve ruhi hayata programlı, 
maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, 
cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzdaKin, nefret hırs hased bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, 
mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakiyla yanıp tutuşan 
diğergamlardan eyle Ya Rabbi!.. 

Allahım!.. 
Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli; 
konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, 
inandıklarını yaşayan, 
yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan 
bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan.. 
Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten 
iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan 
ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan 
ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen 
kullarından eyle Ya Rabbi!.. 

Allahım!.. 
hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. 
Bizler Hak rızasına bağlanmış, 
sürekli ilerleyen 
ve sürekli mesafelerle yaka paça olan 
iman insanları olalım ya Rabbi! 
matlûbumuza ulaşacağımız ana kadar 
hep bir küheylan gibi koşalım; 
koşarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim 
ya Rabbi!..

Allahım!.. 
Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki , 
oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da 
rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim ya Rabbi!..

Allahım!.. 
herkese sinemizi açalım, 
herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir siyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ne var ki, 
senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla 
herkesle uyum içinde olmayı lutfet 
hiç kimseyle cedelleşmeyelim, 
hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. 
kat'iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. 
Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden 
hemen herkesi sevelim.. 
Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü 
Herkesi alkışlayalım 
Başkalarının anlayışlarına 
hem de konumlarına saygılı kalmaya 
alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!.. 

Allahım!.. 
kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, 
senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim.. 
her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım.. 
senin inayetine vesile sayılan 
birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. 
Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun 
bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım 
Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim 
ve böyle bir hedefe ulaşmak için de 
bütün varımızı feda edebilelim, 
dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!.. 

Allahım!.. 
düşünce dünyamızda "benim yapmam", "benim başarmam", "benim sonuçlandırmam".. gibi merdud mülâhazalara asla yer verme ya rabbi 
yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, 
başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım 
öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım ya Rabbi!.. 


Allahım!... 
her zaman kendimizle yaka-paça 
ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım.Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, 
başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip 
herkese bir hüsn-ü misal olalım 
İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım.. 
Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım 
ve elli defa rencide edilsek de, 
bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim ya Rabbi! 

Allahım!.. 
hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli 
ve ihlas donanımlı yaşamayı 
en birinci mesele bilelim, 
duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla 
öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım 
beraber yürüdüğümüz, 
aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle 
asla rekabete girmeyelim.. 
onlara karşı kat'iyen kıskançlık duymayalım.. 
aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde 
hep bir vücudun uzuvlarından 
herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!.. 


Allahım!.. 
Tam bir îsar rûhuyla, 
Makam ve mansıp, Paye ve şöhret gibi 
maddî-manevî hemen her konuda 
yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp 
kendimiz gerilerden gerilere çekilerek 
onların başarılarının dellalı gibi davranalım, 
kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp 
muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım ya Rabbi! 

Allahım!.. 
başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı 
hep saygılı kalmaya çalışalım 
paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım.. 
oturur kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla 
müşterek hareket etme yollarını araştıralım.. 
müşterek projeler geliştirelim.. 
ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim.. 
dahası, başkalarının mutluluğu yolunda 
rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim.. 
ve bunları yaparken de 
kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. 
hattâ böyle bir beklentiye girmeyi 
kendi hesabımıza bir düşüş sayalım; 
yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten, 
namdan-şandan kaçalım 
ve unutulma murakabesine dalalım ya Rabbi! 

Allahım!.. 
Kimsenin kılına dokunmayalım, 
saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım. 
En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. 
Her zaman fenalıklara karşı 
iyilikle mukabelede bulunalım.. 
kötülükleri kötülerin işi sayıp, 
bir iyilik âbidesi gibi davranalım ya Rabbi! 

Allahım!.. 
hayatımızı Kur'ân ve Sünnet çizgisinde 
Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım.. 
benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı 
sürekli tetikte bulunalım 
kendimize nisbet edilen güzellikleri 
"her şey senden" deyip sana verelim. 
iradeye vâbeste işlerde de her zaman 
"ben"den kaçıp, "biz"e sığınalım. 
hiç kimseden korkmayalım. 
Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım; 
ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi! 


Allahım 
kimseye gücenmeyelim; 
hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kırılmayalım. 
Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım.. 
Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım; 
utandırmak bir yana, 
böyle bir fenalığı gördüğümüzde 
büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım. 
mü'minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı 
onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım; 
görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip 
ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Rabbi! 

Allahım 
hareket ve faaliyetlerimizi, 
bu dünyanın bir ücret yeri değil de, 
bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım.. 
her zamanmemurbulunduğumuz sorumlulukları 
fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim.. 
netice ve sonuçla meşgul olmayı da 
sana karşı bir saygısızlık sayalım ya Rabbi! 


Allahım 
dine, imana ve insanlığa hizmeti, 
Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim 
ne kadar büyük işler başarsak da, 
bundan nefsimiz adına 
maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı 
hiç mi hiç düşünmeyelim ya Rabbi! 

Allahım 
Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim 
Bütün insanların bize karşı olmasından dolayı 
sarsıntı yaşamayalım. 
"bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir" deyip dişimizi sıkıp sabredelim, 
maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de 
alternatif çıkış yolları arayalım 
en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip 
hep azm u ikdamda bulunalım ya Rabbi! 


Allahım 
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, 
dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, 
her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde, 
başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! 
Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi! 
Mübarek ramazanhürmetine gönül insanları eyle ya rabbi! 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve O’nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; 
dualarımızı kabul buyur ya Rabbi! 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1919634 ziyaretçi (4202788 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol