Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  İslam Sanatının En Büyük Koleksiyonu
 
İslam sanatının en büyük koleksiyonu bir Musevi'ye ait  
Mahmud Celaleddin'in yazdığı, İbrahim el-Nazif'in yaldızladığı, "ışıklandırdığı", 13 Aralık 1777 tarihli, sonradan Abdulaziz'in kızı Nazmi Sultan'a geçen Kuran.
13 asırlık Kur'an sayfaları, minyatürler, seramikler, kaligrafi sanatının ilk örnekleri ve Müslümanların tarih boyunca günlük yaşamlarına verdiği estetiği yansıtan ev eşyaları, takılar, halılar, çiniler...
 

İran asıllı milyarder işadamı Nasser David Khalili'nin, dünyanın en büyük İslam sanatları koleksiyonu Paris'te sergiye çıktı. Paris'in önde gelen kültür-sanat merkezlerinden Arap Dünyası Enstitüsü'nde (Institut du Monde Arabe) açılan sergide, yirmi bin eserden oluşan Khalili koleksiyonundan seçilmiş 471 eser yer alıyor.

"Sanat ve Kutsal" temasıyla başlayan serginin ilk etabında geçmişe yolculuk, 18. ve 19. asırdan saklanan çok değişik Kâbe örtüleri ve panolarla başlıyor. İki-üç asırlık Mekke ve Medine resimlerinin de bulunduğu bu bölümde hac temasına özel bir yer ayrılmış. Hindistan, Mısır, Yemen ve Mağrip'ten yola çıkan hacı gemilerinin, kampların ve hac mekanlarının resmedildiği tablolar, hac kültürünün tarih içindeki geçirdiği seyri anlatıyor.

Ve ardından Müslümanların en kutsalı, Kur'an-ı Kerim geliyor. Serginin en büyüleyici ve en ilgi çeken alanı... Ziyaretçilerden bazıları, sekizinci asrın başında yazılan Kur'an sayfalarının önünde dakikalarca durarak, hat sanatının bu ilk örneklerini inceliyor. Bu asrın başında Hicaz'da yazılan, Hud Suresi'nin bulunduğu bir sayfadaki yazım farklılıkları, o dönemde Kur'an kaligrafisinin henüz daha net bir biçim kazanmadığının göstergesi. Kullanılan renkli parşömenler, bugünkü gibi dikey değil de yatay boy Kur'an'lar, farklı boyutlar, süslemeler ve yazı denemeleri... Sergi, kaligrafi ve hat sanatının ilk örneklerinden itibaren gelişimine kapı aralıyor. Tulut, Naksi, Kufi ve Endülüs gibi hatların bin yıl önceki denemelerinin sergilendiği seçme koleksiyonda, 982-983 yılında Sicilya'da yazılan, Fatımilerden kalan tek Kur'an da bulunuyor.

Sergide, asırlık Kur'an-ı Kerim'lerin dışında, İbn-i Arabi'nin 1237 tarihli Divan'ı ve Erzurumlu Mustafa Darir'in 1594-5 yıllarında yazdığı Siyer-i Nebi'si gibi çok sayıda tarihi kitap da yer alıyor. Seçilen eserler arasında insan ve hayvan figürlerinin sık kullanıldığı hikâye kitaplarının varlığı dikkat çekiyor. Sergi için hazırlanan tanıtım broşürlerinde bu konuyu özel olarak gündeme getiren organizatörler, İslam'daki insan resmi yasağının genel olmadığını ve sadece dinî metinleri kapsadığını ifade ediyor.

Serginin diğer ana bölümü ise İslam toplumlarının tarih boyunca oluşturdukları günlük yaşam kültürüne ayrılmış. Tüm İslam coğrafyasından toplanan halılar, süs eşyaları, mutfak araç gereçleri, takılar, dekorasyon figürleri, çiniler, mezar taşları Müslümanların tarih boyunca gündelik hayatlarında estetiğe ve zevke verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Günlük eşyalar bir sanat eseri gibi ilmik ilmik işlenmiş. Renkler çok çarpıcı... Kutsal ve dünyevinin birbirine geçtiği günlük eşyalarda kullanılan renkler, biçimler ve öğelerin farklılığı, aynı kaynaktan beslenen Müslümanların, bunu nasıl farklı yaşadıkları ve ifade ettikleri görülüyor. Aynı şey kutsallar için de söz konusu. Afrika'da kırmızı, sarı, kahverengi ve siyah süslenen ve yazılan Kur'an, Hindistan'da bambaşka renklere bürünüyor. Fakat, herkesin kendi rengini verdiği günlük eşyalarda bile o tek kaynağın izi hep gözüküyor. Sergi Moğol hazineleriyle de göz dolduruyor.

Para için toplamadım

İsfahan'da eski eser ticareti yapan Yahudi bir ailenin çocuğu olan Nasser David Khalili, 1970 yılından bu yana İslam sanatları eserlerini topluyor. Khalili'nin yirmi bin parçadan oluşan koleksiyonunun değerinin beş milyar Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Fakat, milyarder işadamı, koleksiyonu spekülasyon ya da para kazanmak için yapmadığını bildirerek eserlerin değişik müzelerde sergilenmesini istediğini dile getiriyor. Dünyanın en büyük İslam sanatları koleksiyonunun şu an sürekli sergilenecek bir müzesi yok. İngiltere'de yaşayan Khalili'nin Yahudi-Müslüman diyaloğu için çalışan Maimonide isimli bir vakfı bulunuyor. Paris'teki sergi 14 Mart'a kadar açık kalacak.

     
ALİ İHSAN AYDIN
01 Kasım 2009, PazarNASSER D. KHALILI Nasser D. Khalili

Founder's Profile Founder's Profile

Professor Nasser D. Khalili Profesör Nasser D. Halili
and the Khalili Collections ve Halili Koleksiyonlar

Professor Nasser D. Khalili KCSS, KCFO is a scholar, collector and benefactor of international standing, who has often been called the 'cultural ambassador of Islam' by leaders of Muslim countries. Profesör Nasser D. Halili KCSS, KCFO bir bilgin, kolektör ve uluslararası duran hamisi olan sık sık 'kültür elçisi olarak gösterir İslam' Müslüman ülkelerin liderleri tarafından. After completing his schooling and national service in Iran he moved to the United States of America in 1967, where he continued his education. Iran yılında Amerika Birleşik Devletleri 1967, where onun eğitimine devam taşındı onun okul ve ulusal hizmeti tamamladıktan sonra. In 1978 he settled in the United Kingdom. 1978 yılında İngiltere yerleşti.

Since 1970 he has assembled, under the auspices of the Khalili Family Trust, five of the world's finest and most comprehensive art collections: The Arts of the Islamic World (700-1900), Japanese Art of the Meiji Period (1868-1912), Swedish Textiles (1700-1900), Spanish Damascened Metalwork (1850-1900) and Enamels of the World (1700-2000). 1970 yılları hazırlıklar tamamlanıyor, Halili Aile Trust himayesinde, beş, dünyanın en kapsamlı ve en iyi sanat koleksiyonları beri: İslam Dünyası (700-1900) Meiji Dönemi (1868-1912) ile, Japon Sanat Sanat, İsveççe Tekstil (1700-1900), İspanyolca Damascened kesinti (1850-1900) ve Emaye Dünya (1700-2000) ve. Together, the five collections comprise some 25,000 works. Birlikte, beş koleksiyon bazı 25.000 çalışmaları oluşturmaktadır.

The Khalili Collections are fully represented in a series of over 40 catalogues, of which 90% have already been published. Halili Koleksiyonlar tam olan% 90 zaten yayınlanmıştır üzerinde 40 kataloglar, bir dizi temsil edilmektedir. Once completed, the series will form a unique survey of each field and will be the largest art publication project of any collector to date. Tamamlandığında, dizi ve her alanda eşsiz bir anket formu olacak bugüne kadar herhangi bir koleksiyoner en büyük sanat yayın projesi olacak. Selections from each Collection have been exhibited in over 35 world-class museums, such as the British Museum, the Victoria and Albert Museum in London, the State Hermitage Museum in St Petersburg, the Alhambra Palace in Granada, the Portland Art Museum in the USA and the Van Gogh Museum in Amsterdam. Her Koleksiyon seçmeler üzerinden 35 birinci sınıf müzeleri, İngiliz Müzesi, Victoria ve Albert Müzesi Londra gibi teşhir edilmiş, Hermitage Müzesi St Petersburg, Alhambra Palace in Granada, Portland Sanat Müzesi ABD'de de ve Van Gogh Museum Amsterdam. Key objects have been loaned to more than 40 different museums and institutions, from the Metropolitan Museum of Art, New York, USA to Somerset House London, England. Anahtar nesneleri fazla 40 farklı müze ve kuruluşları, Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD den Somerset House Londra, İngiltere için ödünç edilmiştir. The next two exhibitions will be The Arts of Islam: Treasures from the Nasser D Khalili Collection at the Institut du Monde Arabe, Paris, and the Enamels of the World (1700-2000) at the State Hermitage Museum, St Petersburg, later this year. Sonraki iki sergi sanat İslam'ın olacaktır: Nasır D Halili Collection Treasures from Institut du Monde Arabe, Paris ve Hermitage Müzesi, St Petersburg, bu yıl az Dünya (1700-2000) ve Emaye de .

Nasser Khalili is a frequent lecturer. Nasır Halili sık öğretim görevlisi olarak. He has also made notable contributions to the scholarship of Islamic art, having endowed in 1989, the Nasser D. Khalili Chair of Islamic Art and Archaeology at the School of Oriental and African Studies, University of London, the first chair devoted to the decorative arts of Islam to be founded at any university. Ayrıca, 1989 yılında donatılmış olan İslam sanatının burs için önemli katkılar sağlamıştır, Nasır D. Halili Başkanı İslam Sanatı ve Arkeoloji Doğu ve Afrika Çalışmaları, University of London of, ilk sandalye süsleme sanatları ayrılmış İslam herhangi bir üniversitede kurulmuş olması. He has also supported a research fellowship in Islamic art at the University of Oxford. Ayrıca Oxford Üniversitesi'nde İslam sanatı bir araştırma bursu desteklemiştir. The Khalili Family Trust made a significant endowment to the University of Oxford to establish and support The Khalili Research Centre for the Art and Material Culture of the Middle East, which opened in 2005. Halili Aile Trust Oxford Üniversitesi kurmak için önemli bir bağış yaptı ve Sanat Kültür ve Malzeme Orta Doğu, 2005 yılında açılan için Halili Araştırma Merkezi desteği. Nasser Khalili is a graduate, Associate Research Professor and Member of the Governing Body of the School of Oriental and African Studies, and an Honorary Fellow of the University of London. Nasır Halili mezunu, Associate Araştırma Profesörü ve Üye Doğu ve Afrika Çalışmaları of Yönetim Kurulu, ve Londra Üniversitesi bir Honorary Fellow olduğunu. He was appointed to the International Board of Overseers at Tufts University, Massachusetts, USA, in 1997 and in 2003 received the honorary degree Doctor of Humane Letters from Boston University. O Uluslararası Yönetim Kurulu için Tufts Üniversitesi, Massachusetts, ABD, 1997 yılında atandı ve 2003 yılında onur derecesi almıştır Doktor Boston Üniversitesi'nde Humane Edebiyat. In May 2005 he also received an Honorary Doctorate from the University of the Arts London, and in 2007 he was given the High Sheriff of London award for his cultural contribution to London. Mayıs 2005 yılında da Sanat Üniversitesi Londra, ve Onursal Doktora aldı 2007'de Londra'da yaptığı kültürel katkılarından dolayı Londra Ödülü Yüksek Şerif verildi.

Nasser Khalili is the co-founder and chairman of the Maimonides Foundation, which promotes peace and understanding between Jews and Muslims. Nasır Halili kurucularından ve Maimonides Vakfı, barış ve Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki anlayış teşvik başkanı. He has been awarded other honours, which include Trustee of the City of Jerusalem, Knight Commander of the Royal Order of St Francis I (KCFO) at Westminster cathedral. Which he Trustee Şehir Kudüs, Knight Komutanı Royal Sipariş St Francis I (KCFO) of Westminster Katedrali'nde of dahil diğer onur, verilmiştir. He is exceptional in having received Knighthoods from two Popes. O iki Popes den Knighthoods aldıktan exceptional. His Holiness the late Pope John Paul II honoured him as Knight of the Pontifical Equestrian Order of St Sylvester (KSS) and His Holiness Pope Benedict XVI has further elevated him to Knight Commander in the said order (KCSS) for his pursuit of peace and culture amongst nations. Kutsal geç Papa John Paul II Şövalyesi Papaya ait Binicilik Sipariş St Sylvester (KSS) ve Kutsal Papa Benedict XVI olarak daha Knight Komutanı için sipariş (KCSS dedi) barış ve kültür onun peşinde onu yüksek olan onu onurlandırdı ülkeler arasında.

© 2009 Khalili Family Trust © 2009 Khalili Aile Güven View Collections SlideshowWorldwide ExhibitionsPublicationsNasser D. KhaliliPressOrder Books Profili Koleksiyonlar SaydamDünya çapında SergilerYayınlarNasır D. KhaliliBasınSipariş Kitaplar
Islamic CollectionJapanese CollectionSpanish CollectionSwedish Collectio nEnamels Collection İslam KoleksiyonuJaponca Koleksiyonuİspanyolca Koleksiyonuİsveççe Collectio nEmaye Koleksiyonu
Khalili Family Trust
- Islamic Collection Quotes

 [ Bu sayfanın çevirisini yap ]<<< TIKLA


News & Eventsİsmaili students <<Tıkla
 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1546969 ziyaretçi (3451551 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol