Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Hz. Ebubekir'in Diyarbakırlı torunları
 


bilinmeyendiyarbekir.com/


Lice-Hazro arasında ,Antaktan sonra ve Lice’nin son köyü

Sünni(Oyuklu) köyü bulunmaktadır.

160 haneli bu köy

***Hz.Ebubekir soyundandır***,

dışarıya kız alıp verme olmadığı için saf kalmışlardır

,Arapça konuşurlar
İmam-ı Şafi soyu
1841-1842 yılı ,367 nolu Diyarbakır şer’iyye sicilinde Diyarbakır’da İmam şafi soyundan Hacı Hafız Abdullah efendinin olduğu ve tahkikat sonucu bunun dığru olması nedeniyle resm-i raiyet namiyle nesnenin alınmaması kararlaştırıldığı ifade ediliyor
(DoçDr.İbrahim Yıulmazçelik.Diyarbakır şer’iyye sicilleri kataloğu.Ank.2001.s.162


 
Dağın tepesinde mağaralar
 
 

 
Hicri 350 yıllarına endeksli çok sayıda Hz.Ebubekir soyundan  medfun vardır
 

 

 
 
 
 
Ayrıca bu aileden Antak’a tebliğci olarak şeyh şemdin gitmiştir ve orada medfundur
 
Bölgede Abdülkadir Geylaninin etkisi çok fazladır,ona çok büyük sevgiyle yaklaşılmaktadır.Sıkışan bir çok kimse yetiş Abdülkadir Geylani demektedir.
Ona vefa olarak
 
 
Hz.Ömer’e Diyarbakırda vefayı görüyoruz
Bir bölgede çocuklara konan isimler o bölgeyi etkileyen kişiyi de yansıtır.1741 Diyarbakır şer’iyye sicillerinde çocuklara konan isimlerde Peygamberimiz’in ismini takiben babasının ismi ve bunu takiben Ali ismi ve bunu takiben de Ömer ismini görüyoruz..(İbrahim Özcoşar.315 no’lu Diy 
Günümüzde de bu ismin sıklığı dikkati çekmektedir
 
Bir tarihi cami Hz.Ömer ismini taşır
 
Hatta Midyatta Süryaniler,kendilerini koruduğu için kilselerine Ömer’in kilisesi=Deyr-Umurİ smini koymuşlardır
Eyübel Ensari çocukları da dedelerini anmaktadır
 
Diyarbakırlılar  Diyarbakırı fetheden Halid bin Velid’e vefa içinde
 
 
Peygamberimiz(AS) amcası Hz.Abbas soyuunun özellikle Eğil ve Dicle ilçesi bölgesinde olduğunu gözlüyoruz.Hem mürşid hem de bey olan bu nesinin evladları şu an yaşıyor.
Önce Pir Mansur’un mezarını ziyaret edelim Dicle ilçesi Kocalan köyü
 
   
 
 
Şimdi Şeyh Malan köyüne gidelim
 
 
 
 
 
 Halid bin velid soyu:

Siirt:Humus vilayetine bağlı Tedur denen yerden gelen Şeyh Hamza el_kebir hazretleri Halid bin Velid soyundan gelir.Babası Abdülkadir Geylaniye muasırdır(Muhammed Muhdi Gündüz:Siirt’in tarihçesi ve bazı tarihi türbeler.D.Ü.İlahiyat fak lisans tez.s 17 
Şeyh Musa türbesi:Siirt-Halep yolu üzerinde türbesi vardır.1390 yılında vefat etmiştir.Halid bin Velid soyundan gelmedir.Bu nedenle soyundan 1866'ya kadar vergi alınmamıştır 
(Bayram Altan:Türkiyede Dini Ziyaret Yerleri.İstanbul.1996.s:428) 
Şeyh Süleyman türbesi:Siirt Ulus mahallesinde türbesi vardır.Halid bin Velid soyundandır.Tilloda medfun Şeyh Hamza el Kebir'in kardeşidir ve 600 yıl önce yaşamıştır
Cizre beylerinin Halid bin Velid soyundan geldiği ifade edilir
(Şerefhan:Şerefname.  Deng yay.3.Baskı 2006 S:94

 Bedirhan ailesi,Botan beyleri ve Yüksekova’da Zeydan ailesi Hz.Halid soyundandır(Macit Gürbüz.Kürtleşen Türkler.Sellenge yay.İst.2007.s.49)

Hz.Ömer’in soyu ve Diyarbakır

Hz.Ömer ve Diyarbakır konusunu ayrıca ele almıştık.Şimdi onun evlatlarına bakalım.

Diyarbakır salnamelerine göre(IV/209) Hz.Ömer soyundan Şeyh Pir Musa hazretlerinin Eğil ilçesi Pürcemen köyüne geldiğini görüyoruz.Diyarbakır-Mardin yolu üzerindeki Sultan Şehmus da Hz.Ömer soyundandır.

 Derişli Seyda Muhammed
Mardin-Diyarbakır arasında bulunan Acır köyü bölgesinde Hz.Ömer neslinden gelen Beni Hilal kabilesi ikamet etmektedir.Osmanlı bu aileye sahip çıkmış,17 köyün idaresini bu soydan gelen  ve Sipahi olan Emir Muhammed’e vermiş ve ona maaş bağlamıştır.

  

 

Diyarbakır’da merkezde Hz.Ömer neslinden aileler yaşamaktadır.Derişli Seyda Muhammed Emin Alpay sülalesi buna örnek verilebilir.Suriye’den Silvan’ın Mirzebey köyüne gelen mübarek zat 1850 yılında doğmuş,120 yıl yaşamıştır. (Kaynak:Diyarbakır’daki torunları)

Sultan Şeyhmus:Diyarbakır Mardin karayolu büzerinde Sultan köyünde medfundur.Hz.Ömer soyundan olup takriben 11. oğlu  Abdülmenan Sudinin soyundan gelmektedir.Abdülkadir Geylanini teyze oğludur.Abdülkadir Geylani buraya misafir olarak da gelmiştir.Sultan Şeyhmus kendi çocuk ve torunlarını adeta  seferber edercesine doğu ve güneydoğuya İslamiyetin yayılması için çevre il ve ilçelere göndermiştir.Diyarbakır ,Urfa,Siirt,Hazro,Lice,Kocaköy gibi yerlerde evlad ve torunları vardır
Yahya Erikli:Peygamberler Sahabeler Diyarı Diyarbakır.2006.s:40 
Sultan Şehmus yaşadığı dönemde o denli etkili bir dini kişilik ve kimlik sergilemiştir ki;gerek Abdülkadir-i Geylani,gerekse Şeyh Adiyy tarafından kabul görmüştür.Şeyh Abdülkadir Geylani kırk müridiyle birlikte Sultan Şehmusu  ziyaret eder.Müritleri ile birlikte namaza durmak için hep beraber abdest almak gerekmektedir.Şeyh müritleri için Şehmustan kırk adet ibrik ister.Amaç yeteneğini test etmektir.Şehmus kısa aralıklarla kırk yere asasını vurur ve kırk yerden su fışkırır.Bugün kırkçeşme diye anılan ,bilinen bu yerdir. Diken Ş:Sırrını Surlarına Fısıldayan Şehir.Diyarbakırİletişim yay.2003.s:19

Şeyh Fethullahi Verkanisi (K.S.)

Babası; Abdurrahim.
Kendileri Sultan Şeyhmus'un nesebinden, ondanda Hz. Ömer'e (R.A) varırlar. Onun için aşiretlerine Ömeri derler.
Daha evvel Baykanda iken sonradan Verkanis'e gelip yerleşirler.

Önceleri Şeyh Muhammedi Fersafi'nin (K.S) Şeyhi Hazin yanında amel ederler. Sonradan da Seydaya gitmek istediklerinden gitmeden mürşitlerine danışırlar. Mürşitleri memnuniyetle kendisini Seyda'ya gönderir ve amelin Seydanın yanında tamamlanışı...
Şeyh Fethullah ilmi sahada o kadar güçlü idi ki, kendisini, zamanın en büyük alimi diye tanırlardı. 
Kendilerinin üçüncü yerleşme yerleri Bitlis'tir. Orada bir medresesi vardı. İşi gücü talebe yetiştirmekti/www.ashabilyemin.com/

Siirtte Hz.Ömer soyundan büyük veliler gelmiştir.Bunlar Şeyh Hattab hazretleri,Şeyh Abdullah hazretleri,Şeyh Abdurrahman-i Savuri’dir
(Muhammed Muhdi Gündüz:Siirt’in tarihçesi ve bazı tarihi türbeler.D.Ü.İlahiyat fak lisans tez.s:19,24,)

Şeyh Mahmud Zokaydi
1877 tarihinde Siirtt’in halenze köyünde doğar.40 a yakın eser telif eden Molla Halil es-Siirdi’nin torunudur.Soyu Diyarbakır-Mardin arasında meşhur bir ziyaretgah olan Sultan Şey Musa ez-Zuli tarikiyle Hz.Ömer’e ulaşır

Mehmet Macit Sevgili.Şeyh Mahmud Zokaydi.Uluslararası Siirt sempozyumu.İzmir.2007.s.726-733)

Bölgede Giravi aşireti Hz.Ömer soyundandır(Macit Gürbüz.Kürtleşen Türkler.Sellenge yay.İst.2007.s.48)


Abdülkadir Geylani ve Bölge

 

Abdülkadir Geylani’ye bölgede özel bir önem verilir.Abdülkadir Geylani de aynı teveccühte olup Diyarbakır -Mardin yolu üzerinde Sultan şehmus denen bölgeye gelmiştir. Abdülkadir Geylani 40 müidiyle Sultan Şehmuzu ziyaret etmiştir.(Şehmus Diken.Sırrını Surlarına Fısıldayan Şehir.Diyarbakırİletişim yay.İst.2003.s.19)

Osmanlı da bu soya saygı göstermiş ve jestlerde bulunmuştur1839 tarihli ,603 nolu Diyarbakır Şereiyye sicilinde Mardinde Yurdbine köyünde ikamet eden Abdülkadir Geylani torunlarına tevcihat yapılması ve verilen köylerin hasılatından bahsedilir.
(DoçDr.İbrahim Yıulmazçelik.Diyarbakır şer’iyye sicilleri kataloğu.Ank.2001.s.149)

 

Diyarbakır’da Anazele’de Dabakhane yakınında Şeyh Yusuf Mescidi vardır.Şeyh Yusuf Abdülkadir Geylani’nin hocasıdır.(Şehmus Diken.Diyarbekir diyarım,yitirmişem yanarım.İletişim  yay.İst.2003.s.129  ) 
Mardin’de Abdülkadir Geylani hazretlerinin soyundan gelen Mardin ailesine ve bunların temsilcisine  Hz.Ömer Fevzi Mardin’e silsile olarak bir takke intikal etmiştir.

(Kamil Büyüker.Ömer Fevzi Mardin.Makalelerle Mardin.IV İbrahim Özcoşar(ed).İst.2007.s.78 )
Mardinde,Abdülkadir Geylani hazretleri torunu Hz.Şeyh Abdülaziz türbesi olduğu,eski Hükümet konağı  civarında Sahabe Şeyh Muhammed el Farisi türbeleri olduğu yazılıdır.

 1801 tarihli Diyarbakır salnamesine göre (IV/211) 
Mardin’e 1.5 saat mesafede Abdülkadir Geylani soyundan Şeyh Kasım medfundur denmektedir

Abdülkadir geylani hazretlerinin neslinden mardinde  şeyh Abdülaziz hazretlerinin türbesi olduğu Resmi devlet belgesi  olan tarihi Diyarbakır salnamelerinde yazılıdırDiyarbakır salnameleri.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.İstanbul Acar matb.1999.5/94

 

Seyyid Hacı:1840 yılında Hakkari Üzümcü köyünde doğdu.Şeyh Abdülkadir Geylaninin torunudur.1926 yılında Üzümcü köyünde vefat etti.1.Dünya savaşında halkı Rus ve Nasturi kuvvetlerine karşı yönlendirmiştir.
Şeyh Hamza el kebir hazretleri..:Soyu Halid bin Velid'edayanır.MS.1077-1166 yıllarına yaşamış ve Abdülkadir Geylaniye ders vermiş ve almıştır.Kutbul aktba makamına ulaşmıştır.Tilloda türbesi vardır 
 (Muhammed Muhdi Gündüz: (Siirt'in Tarihçesi ve Bazı türbeler.Lisans tezi.Diyarbakır.s:19,17,22-24)
 Hakkaride  Büyük müceddid Halid-i Bağdadi hazretlerinin yakın arkadaşı ve talebesi Seyyid Abdullah;Abdülkadir Geylani hazretlerinin onbirinci torunu Seyid Salih ve Seyid Taha ve Seyid Haci gibi büyük zatların türbeleri buradadır.Hakkaride Gülüreşbaba,Şeyh Nazır,Şeyh Ali ve Şeyh Musa türbeleri saygı duyulan mekanlardır..  Dsöz 
Abdülkadir Geylani sülalesi Muzaffer   Geylani ve  ailesi  yine bu boydan  Gaydali ailesi Bitlis’te yaşamaktadır

 

Muaz bin cebel evladları 
242 nolu defter 
Mardin Fariç köyünden Şeyh Celaleddin ailesi (134/199) 
Şeyh Mehmed bin Molla Yusuf (134/200)

 
 
 
 

 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1545483 ziyaretçi (3448880 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol