Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  İBB Servis Araç Yönergesi
 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
Birinci Bölüm
Amaç
MADDE 1- Bu yönerge İBB sınırlan içinde yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar
altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan
kuruluşlar/şahıslar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve
organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge;
a-) Öğrenci Servis Taşımacılığı (Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerini taşımak üzere
okul servis aracı olarak kullanılan araçlar)
b-) Personel Servis Taşımacılığı (Ücreti karşılığında toplu taşıma servis hizmeti veren veya
mülkiyetlerindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kişilere ait personel servis araçları)
e-) Turizm Servis Taşımacılığı (Şehir içi turizm taşımacılığı yapan araçları, )
d-) Ücretsiz Servis Taşımacılığı (Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis
araçları)
e-) Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Taşımacılığı (Kamu Tüzel kişiliğine ait araçlar )
f-) İller arası personel ve Okul servis taşımacılığı,
g-) Diğer tüm servis araçlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3-
a-) Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile ilgili kanun ve mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.
b-) Bu yönergeyle herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, mevzuatın öngördüğü diğer
yükümlülüklerden o kişi ya da kuruluşa masuniyet veya muafiyet sağlamaz.
İlgili Kurum-Kuruluş ve Birimler
MADDE 4-
a. İstanbul Valiliği
b. İl Jandarma Komutanlığı
c. Sahil Güvenlik Komutanlığı
d. İl Emniyet Müdürlüğü
e. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
f. İstanbul İli İlçe/İlk Kademe Belediyeleri
g. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)
h. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanlıklarına bağlı
müdürlükler;
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM)
İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü
1
İBB Trafik Müdürlüğü
İBB Yol Bakım Müdürlüğü
İBB Emlak Müdürlüğü
İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ı. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
i. İstanbul Ticaret Odası
j. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası.
Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında
a) UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezimi,
b) İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni,
c) İTK : İl Trafik Komisyonu'nu
ç) İETT: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü,
d) TUHİM: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü,
e) UKM: Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nü,
f) Belediye Trafik Zabıtası:
g) İTO: İstanbul Ticaret Odası'nı,
h) Esnaf Odaları Birliği: Esnaf Odalarının bağlı bulunduğu üst birliği,
ı) Esnaf Odası: Servis Aracı İşletmecisinin bağlı olduğu esnaf odasını,
i) Servis Aracı Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu
yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Madde-21' de belirtilen yetkili kurumlardan alacakları
belgeyi,
j) Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu: Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'nce tespit edilip
Ulaşım Daire Başkanı tarafından onaylanan üç kişiden oluşan Komisyonu,
k) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi: Servis Araçlarının çalışacakları güzergâhı belirten Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü'nce verilen belgeyi,
1) İstiap Haddi: Bir aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yolcu ve
hizmetli sayısını,
m) Rehber: Okul öncesi çocukları ve 6-14 yaş grupları arasındaki öğrencileri taşıyan okul servis
araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahıslar ile
Turizm servis araçlarında görevli turizm rehber personeli.
ıı) Servis aracı: Şehir içi servis hizmetlerinde kullanılan otobüs, minibüs sınıfı araçları,
o) Şoför Eğitim Sertifikası: Servislerde şoför olarak çalışabilmek için İBB tarafından konusunda uzman
kişilerce verilecek eğitim sonunda alacakları sertifika.
ö) Şoför: Servis aracını sevk ve idare yetkisine haiz kişiyi,
p) Yüklenici: Servis hizmetini yapmayı taahhüt eden firmayı
r) Taşımacı: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı
Görülen kişiyi,
s) Taşıma Hizmetinden Men: Emniyet, Jandarma ve Trafik Zabıtası tarafından bu yönergede belirlenen
sebeplerle hakkında işlem yapılan minibüsün, yediemin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık
faaliyetinden belli bir süre uzaklaştırılmasını
ş) Toplu Taşımacılık: Toplu taşım araçlarıyla İstanbul kent sınırları içinde yapılan toplu yolcu taşıma
faaliyetini,
t) Toplu Taşım Aracı Tanıtım Kartı: Servis araçlarında bulundurulması gereken, araç teknik bilgileri
ile araç sahibi ve çalışan şoförlere ait bilgilerin yer aldığı resimli bir belgeyi.
u) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi: Güzergâh İzin Belgesi bulunan servis araçlarında şoför olarak
çalışacak kişilere verilecek belgeyi.
2
ü) Toplu Ulaşım Komisyonu: TUHİM bünyesinde, bu birimden 3 (üç), Emniyet Müdürlüğünden 1
(bir), İl Jandarma Komutanlığından 1 (bir), Esnaf Odaları Birliğinden 1 (bir), İTO'dan 1 (bir) üye olmak
üzere toplam 7 (Yedi) kişiden müteşekkildir. Okul servis araçları ile ilgili şikâyetlerin görüşüleceği
komisyon toplantılarına İl Milli Eğitim temsilcisinin davet edilmesi.
v) Yolcu: Şoför dışında araç içinde bulunan ve ücretli/ücretsiz taşınan kişi/kişileri.
y) Yaptırım Cetveli: Taşımacılık esnasında yönergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak
yaptırımı gösteren cetveldir, (yönergenin ekindedir)
2) Bu yönergede yer alan diğer ifadeler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar
geçerlidir.
Yönetim
MADDE-6
a-) Yüklenici veya işletmeciler, İBB TUHİM tarafından verilen Güzergâh İzin Belgesinde yazılı
güzergâhta, bu yönergeye göre yayınlanacak talimatlar çerçevesinde toplu taşıma faaliyetlerini İBB
TUHİM yönetim ve denetiminde yaparlar.
b-) Servisler bu yönergede belirtilen yasal yetkili kurum elemanları tarafından denetlenirler,
e-) İBB ve bağlı birimleriyle ilişkilerde muhatap; adına Güzergâh İzin Belgesi düzenlenen yüklenici ve
işletmecilerdir. Ancak İBB nezdinde iş ve işlemlerin takibi için, yüklenici ve işletmecinin resmi vekili ve
üyesi olduğu oda muhatap alınır.
Yürütme
MADDE-7
a-) Servis aracı güzergâh izin belgeleri TUHİM tarafından tanzim edilerek imza karşılığı yüklenici ve
işletmeciye veya resmi vekiline verilir.
b-) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi harç cetvelleri TUHİM tarafından; yıllık TEFE ve TÜFE
ortalamasına göre hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulur. Her yıl için belirlenen tarife
cetvelleri Büyükşehir Belediye Meclisi kararının onanmasını müteakip yürürlüğe girer.
İKİNCİ KISIM
Çalışma Esasları
Genel Esaslar
MADDE-8
Servis Aracı İşletmesinde ve Personelinde Hizmetin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak
Esaslar
a-) Yüklenici ve işletmeciler, yolcuların rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri alırlar ve
müşteriyi taahhüt ettiği yere kadar getirip götürürler.
b-) Yüklenici ve işletmeciler (veya şoförler) ile hizmeti alan personel, veliler veya müşteriler arasındaki
uyuşmazlıklarda TUHİM, Okul Aile Birlikleri, Servis hizmetini alan idareler ve ilgili odalar, hakem ve
yaptırım yetkisine sahiptir.
e-) Yüklenici ve işletmeciler meydana gelebilecek trafik kazası veya herhangi bir olumsuzlukta 3.
şahıslara karşı mer'i mevzuatlara karşı sorumludur. Bu sebeple belediye ve birimlerine suç isnat
edilemez. Yüklenici ve işletmeciler ile yolcular arasındaki sözleşmede bu husus açıkça belirtilmelidir,
d-) Yüklenici ve işletmeciler yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik
yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması yüklenici ve işletmecilerin sorumluluğunda olup, bu işlemleri
yaptırmayanlara Güzergâh İzin Belgesi verilmez.
3
s-) Araç sürücüsü yetkili denetim elemanlarınca istenmesi halinde gerekli belgeleri ibraz etmek
zorundadır. Aksine hareket edenler yaptırım cetvelinin 6. maddesinde yer alan hükümler uygulanır,
ş-) Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında servislerin beklemek zorunda olduğu sürelerde park etmek
amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmalarına izin verilmez. Aksine hareket edenlere
yaptırım cetvelinin 9. maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Genel Şartlar
MADDE-10
a-) Müracaat esnasında istenen belgeler ekler bölümünde yer almaktadır,
b-) Servis aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.
e-) Sürenin dolmasını takip eden 2 (iki) ay içinde aynı hizmetin devamı için yeni belge müracaatında
bulunmayanlara % 50 fazlası farkı ile belge verilir.
d-) Bundan sonraki gecikilen her ay için yasal gecikme faizi gecikme ile birlikte tahsil edilir.
e-) Araç sahibinin ölümü, aracın satışı ya da yenilenmesi halinde güzergâh kullanım izin belgesi
yenilenir.
f-) İşletmeciliği bırakan veya devredenlere daha önce ödedikleri güzergâh kullanım izin belgesi harcı
geri ödenmez.
g-) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin d ve f fıkralarında belirtilen
hükümlere uygun olmayanlara, ( Hakkında yüz kızartıcı ve gayri ahlaki suçlar ile kasıtlı adam öldürme
veya ağır yaralamalı suçlardan mahkûmiyet kararı verilmiş olanlara) güzergâh izin belgesi verilmez,
şoför olarak da çalıştırılamaz, verilmiş ise bu kimselerin belgeleri iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Birinci Bölüm
Şoförlere İlişkin Şartlar
Şoför Standardı Olarak İstenilen Şartlar:
MADDE-11
a-)Diploma
—İlkokul diplomalı (5 yıllık)
—İlköğretim diplomalı (8 yıllık)
b-) İBB, İlgili oda, İl Emniyet Müdürlüğü ve MEB koordinasyonunda verilecek Eğitim
Sertifikası
—-Acil kurtarma ve ilk yardım
—Şehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel olarak )
—Harita ve şehir planı okuma bilgisi
—İlgili mevzuat gereğince verilecek olan davranış bilgisi
—-Yol ve trafik bilgisi
—Yabancı dil (isteğe bağlı)
— Temel ve Mesleki Özellikler Edinme Eğitimi (İlgili meslek odasından)
e-) Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Raporu (01.01.2008 tarihinden itibaren
uygulanacaktır. Ancak zaruret halinde TUHİM bu süreyi 6 ay uzatabilir.)
d-) Sabıka kaydı
e-) Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi
f-) Sosyal Güvenlik Kaydını gösteren ilgili kurumdan alınmış sicil numarası (SSK, Bağ-kur vs.)
g-) Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 3 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 5 yıllık sürücü belgesi (MEB Okul
Serv. Araç Hiz Yön. Mad. 8-e - Karayolları Taşıma Yönetmeliği Mad. 60. f ) (ilk ehliyet tarihi dikkate
alınır)
h-) Göreve yeni başlarken ve 5 yılda bir psikolojik ve bulaşıcı hastalıklar, uyuşturucu madde bağımlılığı
yönlerinden tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu. (Karayolları Taşıma Yönetmeliği Mad.
60. e)
Şoför Eğitim Sertifikası
MADDE-12 İBB, Oda ve TUHİM Koordinasyonunda, konusunda uzman kişilerce verilecek eğitim
sonunda başarılı olan işletici ve şoförlerine TUHİM tarafından Şoför Eğitim Sertifikası verilir.
1- ) Müracaat Şartları
Şoför eğitimi alacak işletici ve şoförler için müracaat şartları aşağıdaki gibidir.
a. Dilekçe
b. Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 3 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 5 yıllık sürücü belgesi,
c. Sabıka Kaydı uygunluğu (son 6 ay içinde alınan)
2- ) Eğitim Konuları
İBB, Oda ve TUHİM Koordinasyonunda verilecek Eğitim, Madde ll-(b) de belirtilen konuları
içerir. Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayan şoför, Psikoteknik testten
geçirilerek adına Şoför Eğitim Sertifikası düzenlenir.
Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler
MADDE-13
a-) Araç sahipleri ve Şoförler Toplu Taşım Aracı Kullanım Belgesi almak için aşağıdaki evraklar
ile TUHİM'e başvuracaklardır.
1. Dilekçe,
2. Şoför Eğitim Sertifikası,
3. Servis aracı minibüs ise, B sınıfı için 5 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 3 yıllık sürücü belgesi,
4. Adli sicil kaydı,
5. Göreve yeni başlarken ve 5 yılda bir psikolojik ve bulaşıcı hastalıklar, uyuşturucu madde bağımlılığı
yönlerinden tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Raporu.
İKİNCİ BÖLÜM
Servis Aracı İşletiminde Uyulacak Esaslar
MADDE 14-
A-Öğrenci Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar
1- ) a-) Okul aile birliği ile anlaşmalı servis araçlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, veli ismi, kan
grupları, ev veya irtibat telefonları okul tarafından ve/veya okul aile birliğinden onaylanmış bir liste
bulundurulacaktır.
b-) Taşıma hizmeti, veliler tarafından anlaşmalı servislerle yapılıyor ise öğrenci belgelerinin TUHİM'e
ibrazı ile oluşturulan tasdiklenmiş öğrenci listesi bulundurulacaktır.
2- ) Araçta taşman yolcu sayısının % 20'si kadar misafir yolcu taşınabilir. Ancak aracın taşıma sınırının
aşılmaması zorunludur.
3- ) Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yaş grupları arasında öğrenci çocukları taşıyan okul servis
araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan rehber
personel bulundurulması zorunludur.
B-) a-) Personel Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar (Ek Şart
Yok)
b-) Personel Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında İl Sınırını Aşan Taşımacılıkta
Uyulacak Esaslar (29.08.2006 tarih ve 2006/6-19 sayılı UKOME kararı.)
1- ) İstanbul'daki herhangi bir işyerine, komşu il hudutlarında ikamet eden servis taşımacılığı yapan
komşu il plakalı aracın İstanbul içerisinde servis taşımacılığı yapmasına İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne müracaatında komşu İl Belediyesinden almış olduğu İzin Belgesini ibraz etmesi ve Harç
Miktarının % 50 sini yatırması durumunda Güzergâh İzin Belgesi verilir. İkinci bir iş için yapılacak
müracaata izin verilmez. Ayrıca, taşıma mesafesi 100 km.yi aşıyorsa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden
Taşıma Yetki Belgesi (D) alınması zorunludur.
2- ) Merkezi İstanbul da olup, komşu il dahilindeki işyerlerine İstanbul'da ikamet eden vatandaşların
servis taşımacılığını komşu İl'e yapılacak taşımalarda 34 plakalı servis araçlarına izin verilir, komşu il
plakalı servis araçlarına (Firmanın öz malı araçları hariç) izin verilmez. Ayrıca, taşıma mesafesi 100
km.yi aşıyorsa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden Taşıma Yetki Belgesi (D) alınması zorunludur.
3- ) Komşu ilden alınan servis belgesi ile İstanbul dahilindeki iş yerlerine servis taşımacılığı hizmeti
yapan ve plakası o İl'e ait olan servis aracı işletenlerine, verilen izin belgesi ile İstanbul İli içerisinde
indi-bindi yapabilir. Fakat servis dışı yolcu almaz ve taşıyamaz.
4- ) Farklı il plakalı araca sahip bir firmanın İstanbul'da servis taşımacılığı yapması konusunda servis
taşımacılığına izin verilmez,
C-Turizm Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar (ek şart yok)
D-Ücretsiz Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar
1-) Alış-Veriş Merkezleri ve (Gıda-Yapı) Marketlerinin Ücretsiz Servis Araçları (01.06.2006 tarih
ve 2006/5-22 sayılı UKOME kararı.)
a-) Güzergâh kullanım izin belgesi almak için TUHİM'e yapılacak müracaatta durak yerleri listesi
önceden bildirilmelidir. Bildirim dışı yerlerde yolcu indirip bindirme yapılmayacaktır. TUHİM'in uygun
görmediği noktalarda duraklama veya yolcu indirme bindirme yapılamaz.
b-) Ücretsiz Müşteri servisi işinde çalıştırılan araçlar ait oldukları şirketin kendi personelini taşımada
veya başka bir taşımacılık hizmetinde (Firmanın kiraladığı araçlar için ancak ek personel taşımacılığına
izin verilebilir) kullanılıyorsa her bir taşıma için ayrı güzergâh izin belgesi alınacaktır,
e-) Sefer sıklığı azami bir saatin altında olamaz. Trafiğin yoğun olduğu pik saatlerde TUFIİM sefer
aralıklarını iki saate kadar çıkarabilir.
d-) Araçlar tarafından ana arterler dışında sokak ve caddeler kullanılamaz. Hiçbir zaman yolcudan ücret
alamazlar.
e-) Her şirket veya alışveriş merkezi, kendi ilçe sınırları dâhilinde kalmak şartıyla müşteri taşıma
faaliyetlerini sürdürebilir. Birden çok ilçe sınırını kapsayan taşımacılıklarda 2 km'yi aşamaz.
f-) İçişleri Bakanlığı'nın görüşü ve yukarıda belirtilen şartlara uyulması halinde güzergâh izin belgesi
verilebilecektir.
2-) Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan (Kara, Deniz, Hava) Şirketler Adına hizmet veren
Yolcu Taşıma Servis Araçları
a-) Şehirlerarası otobüs firmaları otobüs terminalinden (Otogar-Cep Otogarı) şehrin muhtelif semtlerine
yolcuların ücretsiz olarak Minibüs-Otobüs (Maksimum 27 koltuk kapasiteli araçlarla) tipi araçlarla
taşıyabileceklerdir. Şehirlerarası firmaların anlaşması durumunda 15+4 yaşını geçmeyen 27 koltuk
kapasiteli otobüslerin kullanılmasına izin verilebilir.
b-) Firmalar Toplu Ulaşım FTizmetleri Müdürlüğü'ne yapacakları güzergâh izin belgesi başvuru
dilekçelerinde;
—Ücretsiz müşteri servis araçları kullanacağı geliş-gidiş güzergâhını cadde ve sokağını belirten detaylı
krokisini verir.
e-) Bilet satış yazıhaneleri açılırken ilgili firma, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden görüş almak
zorundadır. Ücretsiz müşteri servis araçları için parklarıma yeri yok ise bu yazıhanelerde sadece bilet
satış işlemleri yapılır.
d-) Ücretsiz müşteri servis hizmetlerinde çalıştırdıkları araçları, (firmanın kendi personelinin taşınması
hariç) başka bir taşımacılık işinde çalıştıramazlar.
e-) Ücretsiz müşteri servisleri üçüncü şahıslara kiralanamaz.
f-) Ücretsiz müşteri servisleri yoldan ücret karşılığında yolcu alması halinde servis hizmetleri
yönergesinde ek yaptırım cetvelinde yer alan 15. madde hükümleri uygulanır.
E- Kamu Servis Aracı İşletiminin Yerine Getirilmesi Sırasında Uyulacak Esaslar (ek şart yok)
Servis Aracı Olarak Kullanılacak Araçlarda Aranan Teknik Şartlar:
(Öğrenci-Personel-Turizm-Ücretsiz-Kamu)
MADDE-15
a-) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından küçük olmalıdır (on yaş dâhil,
31.12.2007'den itibaren). Taşıtların yaşı fabrika imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır. Öğrenci servisleri için 0-10 (10 yaş dâhil), diğer servisler için 31.12.2008 den
itibaren ) 15+4 yaş sınırı olacaktır.
Ancak (Okul servis araçları hariç) 15 üstü yaşlı araçlara Servis Aracı Uygunluk Denetim
Komisyonu tarafından aracın görülmesi kaydıyla Servis Aracı Uygunluk belgesi verilebilir, (geçiş
sürecinden sonra) Öğrenci servisleri için 10 yaşını dolduran aracın, onuncu yaşını, diğer servisler için 20.
yaşını dolmasını takip eden yılın başından itibaren 3 ay içinde değiştirilmesi zorunludur. Bu sürede
makul bir mazereti olmadığı halde aracını değiştirmeyen işleticinin Güzergâh Kullanım İzin Belgesi iptal
edilir.
b-) Klima (2010 yılından itibaren zorunludur.)
e-) Emniyet kemeri 2 noktalı otomatik ve manuel olabilir, (yolcu ve sürücü)
d-) Hidrolik Direksiyon
e-) AB standartlarına uygun olmak üzere UKOME'nin takdir edeceği geçiş sürecinden sonra taşımacılığa
alınacak araçlarda, Bedensel Engelli yolcuların inip binmelerini kolaylaştırıcı kaldırım seviyesinde alçak
tabanlı olma şartı aranacaktır.
Servis Araçlarının Uyması Gereken Kurallar:
Madde-16
a-) Araç içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu sağlık çantası ve trafik seti bulundurulması
zorunludur.
b-) Araçların kapıları sürücüler tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olmalıdır.
Olmayanların da en geç 2008 yılı sonuna kadar araçlarını uygun hale getirmeleri zorunludur,
e-) Araç cinsine göre minibüslerin asgari 6 kg.lık bir adet, otobüslerin ise asgari 6 kg.lık iki adet yangın
tüpü bulundurması zorunludur. Ayrıca bu yangın tüplerinin her yıl kontrolü yapıldığına dair yetkili
servis onayı olmalıdır.
d-) Umum servis araçlarının rengi Beyaz olup, ihtiyaridir.
e-) Gerektiğinde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle habeıieşebilmek için şoförün
şahsına ait olmayan araca ait mobil telefon bulunmalıdır. Bu telefon numarası Güzergâh İzin Belgesine
de yazılır.
f-) Kanunlara, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmamak kaydıyla Ticari Araçlarda Reklâm
Bulundurulması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde, TUHİM' den görüş alınarak Kentsel Tasarım
Müdürlüğünün onayıyla izin verilen reklâmlar, ÎBB Reklâm Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, trafikte
seyir güvenliği açısından tavan ön-arka yüzey ve camlar hariç araç yüzeyinin % 5'ini geçemez. (Firma,
oda, koop, unvanı hariç)
Öğrenci Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlarda Aranan Şartlar:
MADDE-17
a-) Araçların ön camına hizmet verilen eğitim kurumunun ve hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin
adının yazılı olduğu TUHİM' den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur,
b-) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat
ve şekilde reflektif bir tabela bulundurulmalıdır.
e-) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30.cm
çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte
büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi
tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
d-) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve
pencereler sabitlenmiş olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya
sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
e-) Okul servis araçlarında Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç,
gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
f-) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı,
Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de
olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik
sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
g-) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve
altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneler yaptırılmış olmalıdır.
h-) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca
ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit
şekilde monte edilecektir.
i-) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz
edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer servis taşıma
hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin
şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
i-) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Okul Servis Araçları
Hizmet Yönetmeliği hükümlerine uygun olmalıdır.
j-) Bütün ilköğretim araçlarında her öğrenci için bir emniyet kemeri bulundurulacaktır.
Personel Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar:
MADDE-18
a-) Araçların ön ve arka sağ camına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu
TUHİM' den alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur.
b-) Araçların ön camına hangi kurumun personel servisi olduğunu ve taşımacılık yapacağı güzergâhın
başlangıç ve sonuç noktalarını gösterir yerlere beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılı, 20x35 cm
ebadında plastik tabela asılacaktır.
e-) Araçların ön ve arka kısımlarında Personel Servisi ibaresi yazılı tabela asılı olacaktır.
ÖRNEK:
ŞİRKET ADI : X Ltd. Şti.-Personel Servisi
GÜZERGÂH : Kaıtal-İkitelli
Turizm Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar:
MADDE-19
—Hangi gerçek ya da tüzel kişiliğe ait olduğunu gösterir, TURSAB tarafından verilen bilgi levhası.
ÖRNEK:
ŞİRKET ADI : X Turizm Ltd. Şti.
HİZMET ETTİĞİ KURUM : X Oteli
Ücretsiz Servis Taşımacılığında Kullanılan Araçlar
GENEL
MADDE-20
—GPS takip sistemi İBB tarafından teknik alt yapının hazırlanması halinde uygulanacaktır. (Bütün
servis araçları için)
a- Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan (Kara, Deniz, Hava) Şirketler Adına hizmet veren
Yolcu Taşıma Servis Araçları
1- ) Araçların ön ve arka sağ camına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu
TUHİM'den alman onaylı hologram!ı tabelanın asılması zorunludur.
2- ) Araçların ön camına hizmet verilen kurumun ve taşımacılık yapacağı güzergâhın başlangıç ve bitiş
noktalarını gösteren, beyaz zemin üzerine mavi renkte yazılı, 20*35 cm ebatlarında plastik tabela
asılacaktır.
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ADI : X Turizm Ltd. Şti.
HİZMET ETTİĞİ KURUM : X Firma
GÜZERGÂH : Avcılar-Sefaköy-Halkalı
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının servis araçlarının ön ve arka camlarına hangi
firmanın servis araçları olduğunu gösterir bilgi levhası asılacaktır.
b- Alış-Veriş ve Ticaret Merkezleri Adına Hizmet Veren Müşteri Servis Araçları
1. Araçların ön ve arka kısmına hizmeti gören gerçek veya tüzel kişinin adının yazılı olduğu TUHİM'den
alınan onaylı hologramlı tabelanın asılması zorunludur.
Araçların ön camına hangi şirketin müşteri servisi olduğunu ve taşımacılık yapacağı güzergâhın
başlangıç ve bitiş noktalarını gösteren yolcu indirme bindirme noktaları tabelaya yazılarak asılacaktır.
Ön ve Arka Tabela Örneği:
ŞİRKET ADI : Carrefour Ücretsiz Müşteri Servisi
GÜZERGAH : Ümraniye-Bostancı (yolcu başlangıç-bitiş noktaları)
Servis Aracı Geçici Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatında İstenen Evraklar:
Genel Şartlar (Ek-1)
EK-l'de istenen evraklar eksiksiz olarak TUHİM'e teslim edilmesine müteakip 1-10 gün
içerisinde teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Şartlar ve Uygulama Esasları
Özel Şartlar (Ek-2)
MADDE-21
a-) İç tavan yüksekliği 180-200 cm'den daha yüksek veya alçak olmayacaktır.
b-) Servis araçları Madde 15'de belirtilen, standartlara uygunlukları konusunda teknik muayeneye tabi
tutularak 'SER VİS ARACI UYGUNLUKBELGESİ' alacaklardır.
10
e-) Servis Aracı Uygunluk Belgesi
—Aracı imal eden firmanın yetkili servislerinden,
İBB İsbak AŞ' den
—Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarından
—Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yetkili almış servislerden (Mekanik, Elektrik, Motor, boya.
vb. servisleri bünyesinde bulunduran) alınabilir.
d-) Servis Aracı Uygunluk Belgesini alamayan servis taşımacısı, aracındaki Teknik Komisyonun
belirlediği eksikleri 15 gün içinde tamamlaması veya 1 ay içinde başka bir araç getirerek taşımacılığa
koyması zorunludur. Uygun olmadığı tespit edilen servis aracı bu sürede çalıştırılamaz.
MADDE-22
Belediye alacaklarının tahsili ile ilgili yapılacak işlemler:
1608 sayılı kanuna göre uygulanacak para cezaları, Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili Tebligat Kanunu
hükümlerine göre uygulanır. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilat yapılır.
Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi Uygulama Esasları:
MADDE-23
a-) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs
güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde Otobüs, Minibüs güzergâhı yok ise, ev ile
okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır.
b-) Belirlenen ücretler gidiş-dönüşleri kapsar.
e-) Alman ücret karşılığı fatura verilmesi zorunludur.
d-) Yarıyıl tatili ücreti konusunda alınan UKOME kararı uygulanır. (23.02.2006 tarih ve 2006/3-1 sayılı
UKOME Kararı.)
e-) Esnaf Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifeleri UKOME' ye sunulmak üzere TUHİM' e
gönderilir TUHÎM bu teklifi ilgili Esnaf Odaları Birliği ile değerlendirerek UKOME' ye taşır. UKOME
Kararı uygulanır. UKOME tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak yürürlüğe girer. Belirlenen
ücret tarifesi UKOME Kararının uygulanacağı yeni ücret tarifesi belirlenene kadar geçerlidir,
f-) Belirlenen ücretler devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetini ve Yaptırım
Denetim
MADDE-24
Servis Taşımacılığı Yapan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Uyması Gereken Yasal Zorunluluklar
a-) Servis taşımacılığı amacı ile kurulmuş firmalar, bünyelerinde çalıştıracakları araçlardan sorumludur,
b-) Söz Konusu firmalar gerek özmal gerekse sözleşmeli olarak çalıştıracakları araçlarla ön sözleşme
yaptıktan sonra söz konusu araçların güzergâh izin belgelerini almış olmalarını sağlamakla yükümlüdür.
Yapılan denetlemelerde güzergâh kullanım izin belgesi almamış araçları firma adına çalıştıran şirketlere,
tespiti halinde, araçlara uygulanan yaptırım uygulanır.
e-) Bünyesinde 20 (yirmi) araçtan fazla servis aracı çalıştıran firmaların kendi bünyelerindeki sözleşmeli
ya da kiralık araçların trafik kurallarına uymalarını denetlemek maksadı ile 20 - 50 araca sahip firmalar
i 1
için 1 araç olmak üzere, araç sayısı fazla olan firmalar için her 50 (elli) araç için 1 (bir) denetim aracı
bulundurma zorunluluğu vardır.
d-) Servis taşımacılığı amacı ile kurulmuş firmalar çalıştırdıkları araçların maksimum % 5 oranında ek
yedek araç ( asgari 20 araç çalıştırıyorsa ) çalıştırma istekleri dikkate alınır.
e-) Servis taşımacılığı yapan araçlar ile şoförleri bu yönerge hükümlerine göre, aşağıdaki kurum
görevlilerince denetlenebilir.
1- ) Emniyet Görevlileri
2- ) Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri,
3- ) Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda
4- ) İBB TUHİM tarafından belirlenen Müdürlük denetim görevlileri.
5- ) ÍBB Zabıta Görevlileri
6- ) Ayrıca İBB adına denetim görevi verilen elemanlar (Bu görevliler, TUHİM tarafından verilecek
Denetçi Belgesi ile denetim yaparlar.),
7- ) Esnaf Odaları, İTO, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ve Servis
Taşıyıcıları Odası temsilcileri ( TUHİM tarafından verilecek belge ile)
f-) Denetimlerde tespit edilen eksikler rapor haline getirilir ve ayrıca bu hususlar teftiş defterine işlenerek
taşımacıya tebliğ edilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli yaptırımların
uygulanması için TUHİM' e gönderilir.
g-) İdari para cezaları Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma
Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.
h-) Toplu Ulaşım Komisyonu'nun kararlarıyla kesinleşen yaptırım hükümleri liste halinde, ilgili Esnaf
Odaları ve İTO aracılığıyla taşımacılara tebliğ edilir. Taşımacılar tebligatı aldıktan sonra, 15 gün içinde
yaptırım tutarlarından idari para cezalan 1608 sayılı hükümleri uyarınca İBB Gelirler Müdürlüğü
veznesine peşin olarak ödemek zorundadırlar.
i-) Yaptırım bedellerini süresinde ödemeyen taşımacılara o araca ait cezayı ödeyinceye kadar Güzergâh
İzin Belgesi verilmez ve tahsilat aylık kanuni gecikme cezasıyla birlikte tahsil edilir,
i-) Toplu Ulaşım Komisyonu, yüklenici veya işletmecilerden, hizmetleri esnasında toplu taşımacılık
hizmetini zora sokan, genel ahlak değerlerini zedeleyen, toplumda infial uyandıran hareketlerde
bulunmak, ülke ve ilimizin prestijini bozan devlet güvenliğini olumsuz etkileyecek hareketlerde
bulunduğuna kanaat getirenlerin araçları 1 günden 90 güne kadar taşımacılık hizmetinden men edilebilir.
(Yap. Cetveli. 17)
Toplu Ulaşım Komisyonu
MADDE-25
a-) Yüklenici ve İşletmeciler veya şoförün bu yönerge esaslarına aykırı tutum ve davranışları nedeniyle
düzenlenen raporların değerlendirilmesi, yönergenin uygulanması nedeniyle doğabilecek ihtilafların ve
anlaşmazlıkların incelenerek UKOME' ye sunulması, yine yönergede tarif edilmeyen hususlarda
yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve UKOME' ye sunulması için; TUHİM'den 3 (üç), Emniyet
Müdürlüğünden 1 (bir), İl Jandarma Komutanlığından 1 (bir), Esnaf Odaları Birliğinden 1 (bir) ve
İTO'dan 1 (bir) üye olmak üzere 7 (Yedi) kişiden oluşan bir komisyon görev yapar, okul servis araçları
ile ilgili şikâyetlerin görüşüleceği komisyon toplantılarına İl Milli Eğitim temsilcisi davet edilir,
b-) Komisyon Başkanı TUHİM Müdürü olup, kararlar oy çokluğu ile alınır. Başkanın oyu eşitlik halinde
çift sayılır.
e-) Komisyon en az ayda bir rutin olmak üzere, ihtiyaç olduğunda TUHİM'in çağrısı üzerine toplanarak
önceden belirlenmiş olan gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar,
d-) Toplu Ulaşım Komisyonunun sekreteryasını TUHİM yürütür.
12
Tebligat Adresi
MADDE-26
Yüklenici veya İşletmeciler kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi
ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğu takdirde yeni adresleri, 30
(otuz) takvim günü içinde TUHİM' e yazılı olarak beyan etmek zorundadır.
İtiraz
MADDE-27
Yüklenici ve İşletmeciler bu yönerge hükümlerine göre verilmiş yaptırımlar hakkında, bildirim
tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bedelini ödemek kaydıyla itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Toplu
Ulaşım Komisyonunca verilmiş olan karar taşımacıya 1 (Bir) ay içerisinde tebliğ edilir. İtiraz uygun
bulunursa ödenmiş olan yaptırım bedeli ilgilisine iade edilir.
Yaptırımı Gerektiren Fiiller
MADDE-28
1) Aşağıdaki fiillerin vukuu halinde yaptırım hükümleri uygulanır,
a-) TUHİM' den Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almadan çalışmak,
b-) Araçların ön ve arkasında bilgi levhası bulundurmamak,
e-) İstiap haddinden fazla yolcu taşınması ve ayakta yolcu almak,
d-) Araçların arka camının sağ alt köşesinde (TUHİM) şikâyet ve danışma telefonlarını yazılı
bulundurmamak,
e-) Belediyece konulan yön ve işaret levhalarına uymamak,
f-) Öngörülen yazı ve levhalar, Belediye onayı ile izin verilen reklâm bilgileri dışında servis araçlarının
içinde ve dışında başka yazı ve aksesuar bulundurmak,
g-) Trafik akışını engelleyici şekilde toplu taşıma araçlarını sevk ve idare etmek, emniyet şeridi ve özel
tahsisli yollan kullanmak,
ğ-) Taşıma hizmeti sırasında taşıtlarda yüksek sesli müzik sistemleri kullanmak,
h-) Araç içinde, şoför dâhil sigara içilmesi ve ilgili mevzuat gereği araç içerisinde Sigara İçilmez ibareli
levha asmamak,
i-) Güzergâh Kullanım İzin Belgeli araç sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Belediye Meclisi ve
UKOME'nin aldığı kararlara uymamak,
i-) Araçların iç temizliğinin yapılmamış olması, döşemelerinin yırtık ve kirli olması
j-) Bu yönergede geçen tüm iş ve işlemlere uygun hareket etmemek.
Uygulanacak Yaptırımlar
MADDE-29
a-) Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek zabıt tutanak ve raporlar
doğrultusunda Yaptırım Cetvelinde belirtilen hükümler uygulanır.
b-) Tahakkuk eden yaptırımlar 30 gün içinde ödenmediği takdirde yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil
edilir. Önceki yıla ait ödemelerini yapmayan servis araçlarına Güzergâh kullanım izin belgesi verilmez,
e-) İzinsiz taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen araçlar taşıma hizmetinden men edilir. Güzergâh
Kullanım İzin Belgesi alınmadığı sürece çalışmaları yasaktır.
d-) Trafik Ekipleri, Jandarma Trafik, Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri, (Karayolları
Taş. Kanununa giren konularda) İBB TUHİM denetim ve İBB Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde
Güzergâh Kullanım İzin belgesi olmadan çalıştıkları tespit edilen araçlar hakkında, gerekli cezai işlem
uygulanır. Düzenlenecek izin belgesi için o yılın güzergâh kullanım harcının %50 fazlası alınır,
e-) Yaptırımlar araç (Yüklenici ve İşletmeciler adına) plakalarına kesilir
f-) Yaptırım Cetvelinde yer alan müeyyideler o yıl için geçerlidir. Her yıl yeniden değerlendirilir.
13
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İhtilafların Çözümü
MADDE-30
Bu yönergenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümü için UKOME ile İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Saldı Tutulan Hükümler
MADDE-31
Bu yönergede bulunmayan hükümler hususunda ilgili mevzuat (ilgili kanunlar, yönetmelikler
vb. ile UKOME ve İTK kararlan )hükümleri uygulanır. Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce veya
sonra alınan UKOME ve İTK kararları geçerlidir. Bu konuda çıkan mevzuat hükümleri saklıdır.
Gerekli görülmesi halinde yeni mevzuat (ilgili kanunlar, yönetmelikler vb. ile UKOME ve İTK
kararları) çerçevesinde yönergede UKOME Kararı ile değişiklik yapılabilecektir. Bu yönergenin
uygulanmasında doğabilecek tereddütler hususunda TUHİM değerlendirme yapabilir.
Yürürlük
MADDE-32
Bu yönerge UKOME tarafından onaylandıktan sonra mahalli bir gazetede yayımlandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE-33
Bu yönergenin hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü yürütür.
SERVİS ARACI GEÇİCİ GÜZERGÂH KULLANIM İZİN BELGESİ MÜRACAATINDA
İSTENEN EVRAKLAR
A. Genel Şartlar (ek-1)
B. Özel Şartlar (ek-2)
1- ) Öğrenci Seıvis Taşımacılığı İzin Belgesi İçin (ek-2/a)
2- ) Personel Seıvis Taşımacılığında İzin Belgesi İçin (ek-2/b)
3- ) Turizm Seıvis Taşımacılığında İzin Belgesi İçin (ek-2/c)
4- ) Ücretsiz Servis Taşımacılığında İzin Belgesi İçin (ek-2/d )
a-) Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan (Kara, Deniz, Hava) Şirketlere Ait Yolcu
Taşıma Servis Araçları İçin (ek-d/1)
b-) Alışveriş ve Ticaret Merkezlerine Ait Müşteri Servis Araçları İçin (ek-d/2)
5- ) Kamu Kurum ve Kuruluş Servis Araçları İçin (ek-2/e)
SERVİS ARACI GEÇİCİ GÜZERGÂH KULLANIM İZİN BELGESİ (EK-1) İÇİN ARANAN
GENEL ŞARTLAR VE İSTENEN EVRAKLAR:
a-) Müracaat formu (formda istenen bilgiler doldurulacaktır)
b-) Motorlu araç tescil ve trafik belgesi
e-) Vergi levhası fotokopisi
d-) Aracın Zorunlu Kohuk Ferdi Kaza Sigorta poliçesi fotokopisi
e-) Araç değişikliği halinde Güzergâh Kullanım İzin Belgesi yenilenir.
f-) Sosyal Güvenlik kaydı (Bağ-kur, SSK. vs.)
g-) Göreve yeni başlarken ve 5 yılda bir uyuşturucu madde bağımlılığı, psikolojik ve bulaşıcı
hastalıklar yönünden tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu. (MEB tebliği uyarınca )
h-) Araçları kullanmaya yetecek (B-E) Sürücü belgesi (ehliyet) aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli
fotokopisi (Karayolları Trafik Kanunu)
15
i-) Özel Servis Aracı Kontrol Belgesi 1 (Bir) yaşına kadar olan araçlardan istenmez.(not: Bu Belge
yetkili servislerden alınacaktır. Örnek Form Ek-1 ' in içinde görüldüğü gibidir.)
i-) İBB' den alınacak eğitim sertifikası (eğitimlerin tamamlanmasını müteakip istenecektir)
j-) İlgili Oda faaliyet belgesi;
1. Şirketlerde Ticaret Odasından (son 6 ay içinde)
2. Şahıslarda bağlı bulundukları odadan (son 6 ay içinde)
3. İlgili oda; (son 6 ay içinde) Şoförün ehliyet fotokopisini ve 2 adet fotoğraf alarak Servis Aracı
Kullanım Belgesini düzenleyerek, TUHİM'in onayına sunar. Onaylanan belgeler ilgili odalar
tarafından üyelerine dağıtılır.
k-) Sabıka kaydı (son 6 ay içinde alınmış olmalı)
1-) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin banka hesabına yatırılmış dekont
1. Aracın el değiştirmesi halinde güzergâh harç bedeli iade edilmez, yeni araç sahibi şayet
personel servis taşımacılığına devam edecekse yeniden güzergâh belgesi almak zorundadır.
2. Her türlü belge almak için para yatırıp da 2 ay içerisinde belgesini almayan veya
müracaatta bulunmayanların harç bedeli iade edilmez, her hangi bir işlem yapılamaz ve İBB' ye irat
kaydedilir.
ÖZEL ŞARTLAR (EK-2)
A-Öğrenci Servis Taşımacılığı İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar (Ek-2/A):
a. Okulla yapılan anlaşma ile taşıma hizmeti yapılıyorsa okulun vereceği imzalı ve mühürlü
muvafakat yazısı(Aslı)
b. Öğrenci velileri ile yapılan anlaşma gereği taşıma hizmeti yapılıyorsa, anlaşma yapılan
öğrencilerin velilerin adı soyadı öğrencinin adı soyadı okulu ve sınıfının belirtildiği imzalanmış
anlaşma belgesi ve ismi geçen öğrencinin okulun öğrencisi olduğunu gösterir okul tarafından verilmiş
imzalı ve mühürlü yazı (Aslı)
c. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin Aslı.
1. Anaokulu ve ilköğretim okulu statüsünde öğrencilerin taşındığı okul servis araçlarında
çalışacak rehber personelin taşıması gereken şartlar ve rehber personelden istenecek evraklar;
a. Nüfus cüzdanının okunaklı aslı ve fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
b. Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş olması
c. Rehber personelin en az lise (ilköğretim okulu) mezunu olduğunu gösterir resmi belgenin aslı ve
fotokopisi veya noter onaylı sureti
d. Rehber personelin TCK 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190 ve 227 ile 765 sayılı eski Türk
Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2 nci
maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir, (ile ilgili hüküm maddelerinden affa
uğramış dahi olsa hüküm giymediğini gösterir son 6 ayı geçmemiş sabıka kaydı)
2. Okul servis şoförlerinden;
a. Nüfus cüzdanının okunaklı fotokopisi ve aslı veya nüfus kayıt örneği
b. Ayrıntılı sürücü belgesi sicil kaydını gösterir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınmış
onaylı belge (aslı)
c. Tek 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190 ve 227 ile 765 sayılı eski Türk Ceza Kanununun 403,
404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan
hüküm giymemiş olmaları,
d. Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması
e. Alkollü araç kullanma nedeniyle sürücü belgeleri geri alınmamış olması (Okul Serv. Ar. Hiz. Yön.
Madde-8/f)
f. Hız kuralını ihlal etmeleri sebebiyle sürücü belgeleri geri alınmamış olması (Okul Serv. Ar. Hiz.
Yön. Madde-8/f )
16
B-Personel Servis Taşımacılığında İzin Belgesi (Ek-2/B):
1. Sözleşme(araç kiralık ise)
2. Şirket ile taşıma hizmeti alan kurum (firma) arasında sözleşme (hizmet süresini gösterir
bölümünün fotokopisi)
C-Turizm Servis Taşımacılığında İzin Belgesi (Ek-2/C)
İ. Aynı yıl alınmış TÜRSAB belgesinin asıl sureti
2. Sözleşme (araç kiralık ise)
3. A ya da C Grubu seyahat acente belgesi
D- Ücretsiz Servis Taşımacılığında İzin Belgesi (Ek-2D )
1. Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan (Kara, Deniz, Hava) Şirketlere ait Yolcu Taşıma
Servis Araçları (Ek-D/1)
a. Otogar Müdürlüğünün üst yazısı (aslı)
b. D-l ve D-3 yetki belgesi
c. Sözleşme (araç kiralık ise)
d. Trafik tescil belgesinde araç cinsinin "minibüs" veya yolcu kapasitesi 27'ye kadar olan "otobüs"
olması
2. Alışveriş ve Ticaret Merkezlerine Ait Müşteri Servis Araçları (Ek-D/2)
a. Sözleşme(araç kiralık ise)
b. Araç ruhsatı aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti
E- Kamu Kurum ve Kuruluş Servis Araçları (Ek-2/E)
1. Sözleşme(araç kiralık ise)
2. Taşımacı ile taşıma hizmeti alan kurum (firma) arasında sözleşme
3. Taşınacak kurumun, taşıma yapacak araçların plakalarım belirten üst yazısı
4. Araç sürücülerinin Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190 ve 227 ile 765
sayılı eski Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436
ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
17
SERVIS ARACI UYGUNLUK BELGESİ (EK- 3)
ÖZEL SERVİS ARACI UYGUNLUK TESPİT BELGESİ
ARAÇ SAHİBİ : İŞLEM TARİHİ
ARAÇ PLAKASI : İŞLEM SAYISI
ARAÇ MODEL :
YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Sıra
NO
AÇIKLAMA
UYGUN
GÖRÜLEN
AKSAKLIK
1
Kaporta Düzgün olacaktır.
2
Dış görünüş itibari ile boyalı ve bakımlı olacaktır.
3
Camlarda kırık yada çatlak bulunmayacaktır.
4
Dış yüzeylerde tehlike oluşturacak biçimde aksesuarlar bulunmayacaktır.(Antenler
bu kapsamda değerlendirilir.)
5
Aracın içi temiz, koltuklan düzenli ve beresiz olacak pelüş bulunmayacaktır.
6
Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak bu lastik yolcuların
oturmasını engellemeyecektir.
7
Iç göstergeler düzenli çalışır durumda olacaktır.
8
İşıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, ancak lambalar
renkli olmayacaktır.
9
Bütün kapılar düzenli açılır kapanır durumda olacak araçların kapıları sürücü
tarafından açılacaktır.
10
Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak yerine iyi tespit edilmiş olacak ve
çalışırken gürültü yapmayacaktır.
11
Park lambaları stop lambaları "uzun ve kısa huzmeleri "düzenli çalışır ve
ayarlanmış durumda olacaktır.
12
Farlar sarı veya başka renk far olmayacaktır.
13
Yağ kerteri, hidrolik deposu, şanzıman ve defransiyelden kaçak niteliğinde yağ
sızması olmayacaktır.
14
Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutulabilir durumda olacaktır(gereğinde fren
balataları tekerlek çıkartılarak kontrol edilir.)
15
Lastikler dışarıdan görülen bombe yâda çatlak bulunmayacak ve lastik diş
derinliği 1/2 den az olmayacaktır.
16
Devri daim ve gergi (ekzantıik) kayışları liflenmiş yâda çatlak olmayacaktır.
17
Soğutma sisteminin hortumları aşırı yumuşamış olmayacaktır.
18
Rot ayarları yapılmış olacak, Rot ve rotillerde boşluk bulunmayacaktır.
19
Karayolu trafik kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın
söndürücüsü, çekme halatı, takozu ve ilkyardım çantası bulundurulacaktır.
20
Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.
21
Aracın yaşı ( )dır.
KOMİSYON BAŞKANİ ÜYE ÜYE ÜYE Çalışabilir
Çalışmaz
YETKİLİ SERVİS
KAŞE-İMZA
Not: Bu belge, Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde Büyükşehir belediyelerince diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe trafik
komisyonlarınca onaylanarak verilir.
18
Servis Araçları Yönergesi
33 (Otuzüç ) madde ile
Servis Aracı Geçici Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatında İstenen Evraklar Genel
Şartlar (Ek-1),
Özel Şartlar (Ek-2), Servis Aracı Uygunluk Belgesi (Ek-3)
ve 19 (Ondokuz ) sayfadan oluşmaktadır.


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1990763 ziyaretçi (4340210 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol