Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İÇİN KOŞANLARIN YERİ***
  Okul Taşıtı- Veli Sözleşme Örneği-
 

İSTANBUL

   
   
   
   
   
   
OKUL SERVİS ARAÇLARI ÖRNEK SÖZLEŞME METNİ
(VELİ-TAŞIMACI)

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÖRNEK SÖZLEŞME METNİ (VELİ-TAŞIMACI) İş bu sözleşme bir
…………………………………………………………………………………. adresinde bulunan …………………plakalı okul servis aracı sahibi………………………………………ile diğer tarafta öğrenci velisi ………………………………………………………………..aralarında 201. /201. öğretim yılında………………………………………………...okulunda öğrenim gören öğrencinin evden okula-okuldan eve taşınması karşılığında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır. 1-SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu…………………………………………….Yüksek okulu/Lisesi/İ.Ö.Okulu……/…… Öğretim yılı boyunca ……………………………………. Öğrencinin Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesi kapsamında taşımacı ve veli tarafından belirlenen güzergahlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığın Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılmasıdır. 2-TAŞIMACI-ŞÖFÖR-REHBER PERSONEL VE ARAÇ a- Taşımacı aracını, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin 4. maddesi ve İ.B.B.Servis Araçları Yönergesinde belirtilen özelliklere ve mevcut mevzuat ile -sözleşme süresince yürürlüğe girecek- tüm yasal yükümlülüklere uygun bulundurmak zorundadır. b- Taşımacı araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden “Okul Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi” almak zorundadır. (belgesi olmayan araçların okul servis aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.) c-Taşımacı Okulda ya da okulun tespit ettiği, şehir içinde resmi bayram günlerinde olmak kaydıyla yapılacak etkinlikler ile okulların yarışmacı olduğu sportif ve kültürel müsabakalar çerçevesinde, ücretsiz araç tedarik eder. Bunların dışında hafta içi hafta sonu yapılacak piknik, gezi, tiyatro, sinema, konser, tanıtım vb etkinlikler okul etkinliği kapsamında sayılmaz.Ayrıca ücretlendirilir ç-Taşımacı;UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesini aracın görünür bir yerinde bulundurmak zorundadır. d- Servis şoförleri ve rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. maddesinde ve İ.B.B. Servis Araçları Yönergesinde belirtilen özelliklere sahip, araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç sakal tıraşlı, sade, temiz kıyafetle hizmet verecekler, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır. e- Okul servis araçları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından yaklaşık 15 dakika önce okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 15 dakika içinde okuldan alınarak evlerine teslim edilmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir. f- Taşımacı,Şoför,Rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. g- Bu sözleşme ilgili yıl ücret tarifesinin belirlendiği UKOME kararı ile birlikte geçerlidir. 3-ÜCRET a- İstanbul İli Okul Servis Araçlarında ilgili yıl için UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi ve tarifede uyulması gereken kurallar uygulanır, Komisyon veya taşımacı UKOME tarafından belirlenen ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamaz. b-Taşımacı, öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için fatura verir. Taşıma ücreti her ayın 1 ile 10’u arası ödenmesi esastır, ancak yıllıkta ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az % 5 indirim uygulanır. . c-Yarıyıl tatilinde ücret talep edilmez. ç-Tarifedeki ücretlere KDV dahildir. Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergah uzunluğu dikkate alınacaktır.Ancak hat üzerinde otobüs,minibüs güzergahı yok ise ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili kurum İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. e-Taşımacı öğrencinin İkametgah değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, okul değişikliği ve tedavisi uzun süreli olan hastalık hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. 4-ÖZEL HÜKÜMLER a-Okul Servis Araçları ile ilgili her türlü şikayet ve sorun Toplu Ulaşım Komisyonu (TUHİM’den 3,Emniyet Müdürlüğü 1,İl Jandarma Komutanlığı 1,Esnaf Odalar Birliğinden 1,İTO’dan 1,ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Temsilci İB.B.Servis Araçları Yönergesi Madde 25) tarafından görüşülür ve çözüme ulaştırılır. b-İş bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklardan İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme ……/……/………tarihinde aşağıda isimleri yazılı veli ve taşımacı arasında karşılıklı istek ve kabul beyanları ile belirlenmiş 3 (üç)- nüsha olarak tanzimle imza edilmiştir. ÖĞRENCİ VELİSİ : TAŞIMACI ADI SOYADI İMZA(VELİ) : ADI SOYADI : ADRES-TEL : ADRES TEL : ÖĞRENCİ ADI SOYADI : İMZA : İMZA :İSTANBUL

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÖRNEK SÖZLEŞME METNİ
(KOMİSYON-TAŞIMACI)

OKUL SERVİS ARAÇLARI ÖRNEK SÖZLEŞME METNİ (KOMİSYON-TAŞIMACI) MADDE 1-TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta
……………………………………………………………………………………. adresinde bulunan …………………………………………………………..Y.Okulu/Lisesi / İ.Ö.Okulu …/… Öğretim Yılı Okul Servis Araçları Kiralama Komisyonu (bundan sonra Komisyon olarak ifade edilecektir), diğer tarafta ………………………………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………………………….… adlı taşımacı (bundan sonra Taşımacı olarak ifade edilecektir) arasında aşağıdaki şartlarda imzalamıştır. MADDE 2- TANIMLAR Okul Aile Birliği : MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim kuruluna okul müdürü, öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin dışında, veliler arasından 4 asil, 4 yedek üyeden oluşan kurulu, Servis Araçları Kiralama Komisyonu : Okul Aile Birliği Başkanı,Okul Aile Birliğinden bir veli üye,ve Öğrencisi servislerden faydalanan 4 veli üyeden oluşan komisyonu, Veli : Öğrencisi servis taşımacılığından faydalanan kişiyi, Öğrenci : Servis taşımacılığından faydalananı, Taşımacı : Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri, Şoför : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi, Rehber Personel : Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yaş grupları arasındaki öğrencileri taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları, İzin Belgesi : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve UKOME’nin 04.04.2007 tarih,2007/4-2 sayılı kararındaki servis yönergesine göre istenilen belgelerin tamamlanmasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi, Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim ile yüksek öğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan yolcu taşımaya mahsus taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini, Okul Servis Aracı : Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşınmalarında kullanılan araçların imal,tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun, (Fabrika imal tarihinden itibaren 12 yaşından büyük olmayan)araçları, Toplu Ulaşım Komisyonu : TUHİM’den 3,Emniyet Müdürlüğü 1,İl Jandarma Komutanlığı 1,Esnaf Odalar Birliğinden 1,İTO’dan 1,ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Temsilcilerinden oluşan kurum ve şahısları (İBB.Servis Araçları Yönergesi Madde 25) Servis Araçları Yönergesi : 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve UKOME’nin 04.04.2007 tarih,2007/4-2 sayılı kararı gereği çıkarılan yönergeyi, İfade eder. MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin konusu, …………………..…………………………Lisesi/İ.Ö.Okulu ……/….. Öğretim Yılı boyunca …………………………………………………………………...…öğrencilerinin Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve İ.B.B Servis Araçları Yönergesi Kapsamında, Komisyon- taşımacı ve veli tarafından belirlenen güzergahlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine …/…. Öğretim yılı boyunca geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği, İ.B.B Servis Araçları Yönergesinde belirtilen hükümler kapsamında yapılmasıdır. MADDE 4-TAŞIMACININ / YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI / YÜKÜMLÜLÜKLERİ a- Taşımacı araçlarını, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin 4. maddesi ve İ.B.B.Servis Araçları Yönergesinde belirtilen özelliklere ve mevcut mevzuat ile -sözleşme süresince yürürlüğe girecek- tüm yasal yükümlülüklere uygun bulundurmayı, Okul Aile Birliğinin ve komisyonun her zaman denetlemesine / denetletmesine açık tutar. b- Herhangi bir nedenle servis araçlarının bir veya birkaçının hizmet dışı kalması halinde, hizmetin devamlılığını sağlayacak şekilde sözleşme şartlarına uygun araç temin eder. c- Taşımacı araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden “Okul Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi” almak zorundadır. (belgesi olmayan araçların okul servis aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.) ç- Tüm servis araçlarında, taşınan öğrencilerin adı-soyadı, kan grupları, veli adları, ev ve iş yeri adresleri ve telefon numaralarını gösterir bir listeyi ve velilerle irtibatı sağlamak üzere araçta sürekli olarak mobil telefon bulundurur. d-Taşımacının servis listesinde, ismi yazılmayan öğrencileri taşımamak, ödemeleri sözleşmede belirtilen süreler içinde talep etmek hakkına sahiptir. e-Taşımacı Okulda ya da okulun tespit ettiği, şehir içinde resmi bayram günlerinde olmak kaydıyla yapılacak etkinlikler ile okulların yarışmacı olduğu sportif ve kültürel müsabakalar çerçevesinde, ücretsiz araç tedarik eder. Bunların dışında hafta içi hafta sonu yapılacak piknik, gezi, tiyatro, sinema, konser, tanıtım vb etkinlikler okul etkinliği kapsamında sayılmaz.Ayrıca ücretlendirilir. f- Okul servis aracı güzergah kullanım izin belgesi iptal olan taşımacının sözleşmesi feshedilir. g-Okul Aile Birliği ile Komisyon UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesinin velilerin bilgilendirilmesi amacıyla okul ana giriş kapısı ile öğrenci giriş kapısına asılmasından sorumludurlar.Taşımacı;UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesini aracın görünür bir yerinde bulundurmak zorundadır.UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi Servis Danışma Merkezinin görünür bir yerinde bulundurulmak zorundadır. MADDE 5- ŞOFÖR , REHBER PERSONEL VE ARAÇ a- Servis şoförleri ve rehber personel Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. maddesinde ve İ.B.B. Servis Araçları Yönergesinde belirtilen özelliklere sahip, araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç sakal tıraşlı, sade, temiz kıyafetle hizmet verecekler, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır. b- Taşıma yapan servis şoförü ve rehber personelin aralarında tartışmamaları, hareketleri ve bakışlarıyla öğrencileri rahatsız etmemeleri veya öğrencinin gelişimini kötü yönde etkileyici söz ya da davranışlarda bulunmamaları zorunludur. Bu tür davranan şoförler ve rehber personel ihtara gerek kalmadan Okul Aile Birliği ve Servis Komisyonu tarafından görevinden uzaklaştırılır. c- Okul servis aracı şoförlerinden sürücü belgelerinin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir nedenle geçici veya daimi olarak iptal edilmesi durumunda taşımacı belgenin geri alınma veya iptal edildiği tarih itibariyle, ilgili mevzuat ve sözleşmede belirtilen şartları taşıyan başka bir şoför görevlendirmek zorundadır. ç- Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılır. d- Valilik tarafından mesai/eğitim saatleri değiştirildiği takdirde taşımacı değişen saat uygulamasına aynen uyar. e- Öğrencilerin araçlara binmesi ve inmesi sırasında, servis araçlarının öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklaması sağlanır. f- Okul servis araçları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından yaklaşık 15 dakika önce okula teslim edecek, ders bitiminden itibaren 15 dakika içinde okuldan alınarak evlerine teslim edilmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir . g- Taşımacı, Komisyonun yazılı onayı olmadıkça bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklerini hiç kimseye temlik, devir ve ciro edemeyecek, isim ve unvan değişikliği yapmayacaktır. ğ- Komisyon ve Taşımacı, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve İBB Servis Araçları Yönergesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. MADDE 6-ÜCRET a-İstanbul İli Okul Servis Araçlarında ilgili yıl için UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi ve tarifede uyulması gereken kurallar uygulanır, Komisyon veya taşımacı UKOME tarafından belirlenen ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamaz. b- Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergah uzunluğu dikkate alınacaktır.Ancak hat üzerinde otobüs,minibüs güzergahı yok ise ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili kurum İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. c- Taşımacı, öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için fatura verir. Taşıma ücreti her ayın 1 ile 10’u arası ödenmesi esastır, ancak yıllıkta ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az % 5 indirim uygulanır. ç-Yarıyıl tatilinde ücret talep edilmez. d-Taşımacı öğrencinin İkametgah değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, okul değişikliği ve tedavisi uzun süreli olan hastalık hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır. MADDE 7- TEMİNAT a- Taşımacı,şoför,rehber personel verilen hizmetten müteselsilen sorumludur.Taşımacı firma,şirket, iş bu sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetlere güvence olarak, yapılacak taşımacılığın yıllık toplam bedelinin % 5’i kadar teminat senedi verir. MADDE 8-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ a-İş bu sözleşmenin süresi ……/……/……… tarihi ile …/…/… tarihleri arasındadır. b-Taşımacı sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen uymadığı ve yazılı olarak ihtar edilmesine ve ikinci ihtardan sonra aksaklığı düzeltmediği takdirde, Komisyon herhangi bir başka ihtara bağlı kalmaksızın sözleşmeyi fesh etmeye, taşımacı nam ve hesabına, taşıma işini başka bir taşımacıya yaptırmaya, bu yüzden meydana gelecek masraflar ile zarar ve ziyanı taşımacıdan tahsil etmeye yetkilidir. MADDE 9-ÖZEL HÜKÜMLER: a-Komisyon, yapacağı veya yaptıracağı memnuniyet anket sonuçlarını,taşımacı ile yapılan sözleşmelerde dikkate alarak sözleşme uzatabilir.Sözleşme yenilemeleri Haziran Ayı içerisinde yapılıp bitirilir. b- Öğrenci taşımacılığı yapan her araç, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve komisyonca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi (bir) öğrenciyi ücretsiz taşıyacaktır. (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis aracı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi,taşımacı esnaf ise servis sorumlusu bulunacaktır.) c- İhtiyaç olması halinde, taşımacı tarafından, Okul Aile Birliğinin göstereceği uygun bir yere veya okul bahçesinde estetik bakımdan çirkinlik arz etmeyecek portatif bir servis danışma merkezi kurdurulacaktır. Taşımacı adına bir veya birkaç görevli bu servis danışma merkezinde hizmeti yürütecektir. İzin verilenin dışında, Okul binasına ve eklentilerine taşımacılığı üstlenen kişi veya kuruluşun personeli giremez ve öğrencilere olumsuz örnek teşkil eden sigara ve alkollü, zararlı maddeler kullanmak vs. davranışlarda bulunamaz. ç-Okul servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesinin alınması sırasında İş bu sözleşmenin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne iletilmesinden Okul Aile Birliği, Komisyon ve Taşımacı sorumludur. d-Servis Araçları okul bahçesinde uygun alan varsa öncelikli olarak öğrencileri bu alanda indirip-bindirecektir. e- Bu sözleşme, ilgili yıl ücret tarifesinin belirlendiği UKOME kararı ile birlikte geçerlidir. f-Velilerin çocuklarını kendi anlaştıkları bir servis işleteni ile taşıtmak istemeleri halinde, toplu veya münferit sözleşme yapmaları (en az beş veli) ve her bir öğrenci için servis çekilen okulda öğrenci olduklarını gösterir belgelerin ibraz edilmesi şarttır. g-Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının beşte birinden az olamaz.(Okul Servis Araçları Hizmet Yön.Madde 7/ 2.bendi) ğ-Taşıma sözleşmeleri 1 yıl ve ya daha fazla süreli de yapılabilir.Yapılan sözleşmelerde o yıla ait UKOME kararı ile belirlenen ücret tarifesi geçerlidir. h- İş bu sözleşme komisyon tarafından imzalandıktan sonra ilgili okulun resmi mühürü ile her sahifesi mühürlenir,mühürsüz sözleşmeler geçersiz sayılır. ı- İş bu sözleşme ekte yazılı plaka listesi ile birlikte geçerlidir. MADDE 10-UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ a-Okul Servis Araçları ile ilgili her türlü şikayet ve sorun Toplu Ulaşım Komisyonu tarafından görüşülür. b- Öğrenci taşımacılığına ilişkin her safhada ortaya çıkabilecek her türlü sorun, öğrencilerle muhatap olunmadan, doğrudan Okul Aile Birliği, Komisyon ve veli marifetiyle çözümlenir. Çözüme ulaştırılamayan sorunlar Toplu Ulaşım Komisyonu tarafından çözüme ulaştırılır. c-İş bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklardan İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 11-TEBLİGAT İş bu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak her türlü yazışma/tebligat taşımacının………………….……………..……….. …………………………………………………………adresine,Komisyon için ………………........................................ ………………………………………………………… adresine yapılacaktır. Adres değişikliğini karşı tarafa adresin değişimini müteakip -3- gün içinde yazılı olarak bildirmeyen tarafın eski adresine çıkarılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. İş bu sözleşme ……/……/………tarihinde aşağıda isimleri yazılı Komisyon üyeleri ile taşımacı arasında karşılıklı istek ve kabul beyanları ile belirlenmiş 3 (üç)- nüsha olarak tanzimle imza edilmiştir. Servis Araçları KiralamaKomisyonu Taşımacı Adı Soyadı İmza (Mühür) Kaşe-İmza Okul Aile Birliği Bşk. : Veli (OAB Üyesi) : Veli : Veli : Veli : Veli : (MÜHÜR) TAŞIMACI FİRMA ŞAHIS ARAÇ PLAKA LİSTESİ PLAKA SAHİBİ
 
     

ANKARA
SERVİS ARACI İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI
OKUL SERVİS SÖZLEŞMESİ

 
Bir tarafta Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası kayıtlı esnafı ve 06-C……….PLAKALI SERVİS ARACI     MALİKİ:  ……………….……………………   ( Adres :………………………………..
………………………………………………ANKARA) İle diğer tarafta  ÖĞRENCİ VELİSİ………………………………….( Adres:……………………………………………………………….
ANKARA) 200…/200… öğretim yılında…………………………….OKULUNDA öğrenim gören öğrenci…………………………………nin evden okula-okuldan eve taşıttırılması işi için :
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarları Kanununa göre kurulmuş  Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı’nın GARANTÖRLÜĞÜNÜ ve HAKEMLİĞİNİ KABUL EDEREK,
Aşağıdaki şekil ve şartlarda Türkiye Genelinde yürürlüğe giren OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ hükümleri doğrultusunda anlaşmışlardır.

1-SÖZLEŞME KONUSU: Öğrencinin 200.../ 200…öğretim yılında okul ve kurs günlerinde evden okula-okuldan eve güvenli ve kaliteli taşımacılık kurallarına uygun şekilde taşınmasıdır.
2-SERVİSÇİ ESNAFININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Öğrencinin okul günlerinde evden okula- okuldan eve TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ’ne uygun şekilde güvenli ve kaliteli şekilde taşımak, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Odası tarafından belirlenmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesince uygun görülmüş fiyat tarifesini aynen uygulamak, herhangi bir şekilde ve şartla ek ücret istememek, olağanüstü koşullarda servis hizmetini yerine getirmemesi halinde VELİNİN  öğrencisini okula veya eve ulaştırmak için yaptığı veya yapacağı masrafı peşin olarak ödemektir. Okul spor faaliyetlerinden ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
3-ÖĞRENCİ VELİSİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Sadece Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası tarafından belirlenmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülmüş fiyat tarifesi üzerinden servis taşıma ücretini aylık olarak ödemek ve taşıma saatinde öğrencinin hazır olmasını temin etmektedir.
4-GARANTÖRLÜK ve HAKEMLİK: Sözleşme tarafları, İhtilaf halinde Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası’nın garantörlüğünü ve hakemliğini kabul ederler. Buna göre garantörlüğü kabul eden MESLEK ODASI, öğrenci velisinin şikayeti üzerine şikayeti 1 işgünü içerisinde karara bağlayarak durumu taraflara bildirecek, esnafına ihtardan ihraca varana kadar disiplin müeyyidesi ve para cezası uygulayacak, gereğinde servis aracını o bölgeden alarak velilerin kabul edeceği başka bir servis aracına taşıma görevini aynı koşullarla derhal verecektir.
5-ÜCRET: Öğrenci taşıma işinde Ankara Servis Aracı İşletmecileri esnaf Odası TARİFESİ uygulanmakta olup, öğrenci velisi yıllık net……………….YTL ( KDV dahil ) ücret ödeyecektir.Taraflar isterse bu  Ücreti  9 Aya bölerek ödeme yapabilirler.
5 maddeden ibaret İşbu OKUL SERVİS ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR ve GARANTÖRLER TARAFINDAN 3 nüsha olarak……../……../200… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.
TARAFLAR   :
 
  ÖĞRENCİ VELİSİ:                     SERVİSÇİ ESNAFI                                 MESLEK ODASI
  AD SOYAD İMZA                         AD SOYAD İMZA                             Ankara  Servis Aracı
                                                                                                                    İşletmecileri Odası
  TEL:                                                  TEL:
 
LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÖNCE ARACIN C PLAKASI VARMI KONTROL EDİNİZ.
YOKSA 153 ALO ZABITAYA KORSAN İHBARI YAPINIZ. ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR.ONLARA HEP BERABER SAHİP ÇIKALIM.
 


 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1956126 ziyaretçi (4269293 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol