Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Sendikalar Kanunu
 


Hukuki Net <<<<<TIKLAYIN

    BİRİNCİ KISIM Amaç ve Tanımlar Amaç: Madde 1. Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir. Tanımlar: Madde 2. İşçi: Hizmet akdine dayanarak çalışanlara denilir. Bu Kanun bakımından araç sahibi hariç nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fiziki veya fikri emek arzı suretiyle -bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla- bir işyerinde çalışanlar da işçi sayılırlar. Hizmet akdine dayanarak çalışan bir kimsenin T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması işçi sayılmasına engel teşkil etmez. İ*şveren: İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarına denilir. Bir adi şirkette fiziki veya fikri emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da bu Kanun bakımından işveren sayılırlar. Değişik: (4.4.1995 - 4101/1 md.) İ

*şveren Vekili: İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlara denilir. İşveren vekilleri bu Kanun bakımından işveren sayılırlar. İşyeri: İşin yapıldığı yere denilir.

*niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.      *Sendika:*veya işverenlerin

çalışma ilişkilerinde

ortak ekonomik

ve sosyal hak ve menfaatlerini

korumak

ve geliştirmek

için meydana getirdikler


i tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara denilir.Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip üst kuruluşlara denilir. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Esasları İşçi ve işveren sendikaları: Madde 3. İşçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile bu işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur*İşveren sendikaları,

işkolu esasına göre

işkolunda

ve Türkiye çapında

faaliyette bulunmak amacı ile,

  bu işkolundaki

*işverenler tarafından kurulur. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz.

*Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz

. Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek şartıyla ve genel kurul kararıyla şube açabilirler. ([2]) İşkolunun belirlenmesi: Madde 4. Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazetede yayımlar. Kararın yayımını müteakip bu tespite karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede on beş gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. Kurucularda aranacak nitelikler: Madde 5. (Değişik: 25.5.1988 - 3449/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 4.4.1995 - 4101/2 md.)

Sendika kurucusu olabilmek için;

Türk vatandaşı, medenî hakları kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak; Türkçe okur-yazar olmak; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak; Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamak şarttır.*İşveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil eden gerçek kişide de

işkolunda fiilen çalışma şartı hariç yukarıdaki

bütün şartlar aranır.

Kuruluşta uyulacak usul: Madde 6. Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın kurulabilir. (Değişik: 25.5.1988 - 3449/2. md.)

Sendika kurucuları,

sendika merkezinin bulunacağı ilin

valiliğine makbuz karşılığında,

dilekçelerine ekli olarak

sendika tüzüğünü

, kurucuların nüfus cüzdanlarının suretlerini

, ikametgâh belgelerini

, meslek ve sanat özgeçmişlerini,

sendikanın kurulacağı işkolunda

fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan belgeler

ile sabıka kayıtlarını

, ilk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile

bunların eşleri ve velayetleri altında çocuklarına ait

noterden tasdikli

mal bildirimlerini vermek zorundadırlar.

Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile kurucu sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin genel kurul kararlarını ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini merkezinin bulunacağı ilin valiliğine makbuz karşılığında vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üye sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, sendika kurucuları için istenen diğer belgeleri de eklemek zorundadırlar.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen belgeler

ve tüzüklerin

ilgili valiliğe

tevdii ile birlikte**sendika veya konfederasyon tüzelkişilik kazanır

. Vali, tüzük ve belgelerin birer örneğini,

derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik,

İçişleri

ve Maliye Bakanlıkları ile

ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge

Müdürlüğüne gönderir.

Belgelerin şekli ile başvuru usul ve esasları

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca

**müştereken**

çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

*Sendika ve konfederasyonların tüzükleri

Anayasada belirlenen

Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz

*. Tüzük ve bu maddede sayılan belgeler ile içerdikleri bilgilerin

kanuna aykırılığının tespiti

veya bu Kanunda ön-

**görülen kuruluş şartlarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde,

*vali veya

ilgili bakanlıkların her biri

**sendika veya konfederasyonun

faaliyetinin durdurulması

veya kapatılması için

iş davalarına bakmakla görevli

**Mahallî mahkemeye başvurur.

**Tüzükte suç teşkil eden hususların tespiti halinde durum gereği için

Cumhuriyet savcılığına ayrıca bildirilir.

***Sendika veya konfederasyonun tüzüğü:

Madde 7. Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur

Sendika veya konfederasyonun adı,
merkezi ve adresi,
Sendika veya konfederasyonun
amacı
ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri,

Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu,
Sendika kurucularının ad ve soyadları,
meslek veya sanatları ve ikametgâhları;
konfederasyonu kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri
, Sendika veya konfederasyona üye olma,
üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,
Sendika veya konfederasyon genel kurulunun kuruluş şekli

ve toplanma zamanı,
Genel kurulun görevleri
, yetkileri,
oy kullanma
ve karar alma usul ve yeter sayıları,

**Sendika veya konfederasyon yöneticilerinde aranacak nitelikler

, Sendikanın veya konfederasyonun organlarına
üyelerin ne suretle seçileceği,

asıl ve yedek üye sayısı,

görev ve yetkileri,

Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı,
görev ve yetkileri,
genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına
ilişkin usul ve esaslar ile

sendika genel kurulunda şubelerin nasıl temsil edileceği,

***Üye aidatlarının tespit şekil ve usulü,

Sendikanın veya konfederasyonun i
ç denetim usulleri,

***Harcamaların nasıl yapılacağı,

yetkilerin nasıl verileceği

***ve yetki sınırları,

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

Sendika veya konfederasyonun feshi halinde mallarının tasfiye şekli,

Sendika veya konfederasyonun organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve temsile yetkili

geçici yönetim kurulu

üyelerinin ad ve soyadları ile ikametgâhları.

***Tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra yapılacak işlemler:

Madde 8. Sendika veya konfederasyonun tüzelkişilik kazanmasından sonra kurucular,

tüzüğü ve ilk genel kurul toplantısına kadar
sendika veya konfederasyonu

sevk ve idare ile görevli kişilerin ad ve soyadlarını
, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını

*Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayımlanan ve ülke çapında dağıtılan günlük birer gazetede
*on beş gün içinde ilân ederler.

Kurucular,
gazete ilânını,
sadece sendika veya konfederasyonun
adına ve merkezine inhisar ettirebilirler.

Bu takdirde,
sözü geçen belgelerin birer örneği
aynı süre içinde
o ilin valiliğinin
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün

ilân tabelasında ***bir ay süre ile asılır

ve basılmış nüshaları,

masrafı karşılığında, ilgililere dağıtılır.

Bu dağıtım vergi,
resim ve harca tabi değildir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
,
***sendika veya konfederasyonlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde birer sicil tutarlar.

*Bu sicillerin birer örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Organlar Ortak hükümler:
Madde 9. Sendikaların, sendikaların şubelerinin ve konfederasyonların zorunlu organları;

*genel kurul,

*yönetim kurulu,

*denetleme kurulu

*ve disiplin kuruludur.

**Sendika ve konfederasyonlar
ihtiyaca göre başka organlar da kurabilirler.

*Ancak bu organlara zorunlu organların

görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel kurul dışındaki
zorunlu organlara seçilen
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel kurul tarafından seçilen organların
üyelerinin ad ve soyadları,
meslek ve sanatları,
ikametgâhları ile tüzük değişiklikleri
ve tüzüğe göre şubelerin açılması,
sendikanın ve şubesinin bulunduğu illerin
valilikleri ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine
onbeş gün

içinde gönderilir

ve 8 inci maddeye göre ilân edilir.

Ancak şube genel kurulu tarafından yapılan seçim sonuçları
, şubenin bulunduğu mahalde ilân edilir.
(Beşinci ve altıncı fıkralar - Mülga: 4/4/1995-4101/ 15 md.)

*Bu Kanunun uygulamasında

yönetim ve denetim kurulu üyeleri
yönetici sıfatını taşırlar.

*Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin
5 inci maddede sayılan suçlardan biri ile
mahkûm olmaları halinde
*görevleri kendiliğinden sona erer.
(Ek: 25/5/1988 - 3449/3. md.)

***İşveren sendikalarında

üyelerin
genel kurulda ve diğer zorunlu organlarda

kaç kişi ile temsil edilebilecekleri

tüzüklerinde belirtilir.


***Genel kurulların oluşması:

Madde 10.
İşçi sendika şubesi genel kurulu,
üyelerden oluşur.
(Değişik: 4/4/1995 - 4101/3 md.) İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki i
şyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı

**beş yüzü aştığı takdirde
**şube genel kurulu
delege esasına göre yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler,

üyeler tarafından
**serbest
, **eşit,
**gizli oy
**, açık sayım
ve döküm

esasına göre

ve sendika tüzüğündeki
hükümlere göre seçilir.
Şube genel kuruluna katılacak

*delege sayısı
*yüzden az
*ikiyüz elliden
*çok olmamak üzere

sendika tüzüğünde belirlenir.

İşçi sendikası genel kurulu, üyelerden, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Şubesi bulunan sendikalarda delegeler şube genel kurullarınca, şubeleri bulunmayan sendikalarda delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca seçilir. Sendika genel kurulunun delege sayısı iki yüzden az beş yüzden çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir.****İşveren sendikası genel kurulu

üyelerden,
üyenin tüzelkişi olması halinde temsilcisinden,

üye ve temsilci sayısı

**bini aştığı takdirde

delegelerden oluşur.

**Delegeler
ikinci fıkradaki usul uyarınca
üye ve temsilcilerce

**kendi aralarından seçilir.

Sendika genel kurulunun delege sayısı

**beş yüzden çok olmamak

üzere tüzüğünde belirlenir.

İşçi ve işveren konfederasyonu genel kurulu,

üye sendikalarca seçilen
en çok beşyüz delegeden oluşur.
Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirlenir. Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar. Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konamaz. Genel kurulların görevleri:


***Madde 11.

***Genel kurulların başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

***Organların seçimi,

***Tüzük değişikliği,

***Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,

***Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası,

***Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin
görüşülüp
aynen veya değiştirilerek kabulü,

***Gerekli taşınmaz malların satın alınması

veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda yönetim kuruluna

***yetki verilmesi,

***Konfederasyonlara üye olma

*veya üyelikten çekilme,

(Değişik: 25/5/1988 - 3449/4. md.)
***Şube açma

***veya bu konuda
**yönetim kuruluna yetki verme,

***şubeleri birleştirme veya kapatma,

***Aynı türden olmak şartıyla

***bir başka sendika
veya konfederasyonla birleşme ve katılma,

***Sendika ve konfederasyonun

uluslararası işçi veya
***işveren kuruluşlarına üye olması

veya üyelikten çekilmesi,

***Feshetme,

***Mevzuatta veya tüzüklerinde

genel kurulca yapılması belirtilen

****diğer işlemlerin yerine getirilmesi,

başka bir organa bırakılmamış konuların

karara bağlanması,
(Ek: 4/4/1995 - 4101/4 md.)

Delege seçiminde uyulacak esasların, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi.

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki 1, 3, 4 ve 12 nci bendlerde belirtilen görevleri yerine getirirler.

***Şube genel kurullarının
mali ibra yetkisi yoktur.

***Genel kurulların toplantı zamanı:
Madde 12.
***

Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu

, tüzelkişilik kazanmasından başlayarak

***altı ay içinde yapılır.
(Değişik:4/4/1995 - 4101/5 md.)

***Olağan genel kurul dört yılda bir toplanır.

***Tüzüklerde daha kısa bir sürede toplanma öngörülebilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme

ait faaliyet ve hesap raporu

ile denetleme kurulu

veya denetçi raporunun

ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin,

genel kurula katılacaklara

toplantı tarihinden

***onbeş gün önce gönderilmesi zorunludur.

****Olağanüstü genel kurul,

yönetim kurulu

veya denetleme kurulunun

***gerekli gördüğü hallerde

****yahut genel kurul üye veya

delegelerinin

****beşte birinin*** yazılı isteği *

*üzerine toplanır.

Genel kurula çağrı

yönetim kurulu tarafından yapılır.

Genel kurul toplantı ve karar nisabı:

Madde 13.

Toplantı nisabı üye

veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

Tüzükte daha yüksek bir nisap tespit edilebilir

.*** İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa

ikinci toplantı en çok

***on beş gün sonraya bırakılır.

Bu toplantıya katılanların sayısı,

üye veya delege tam sayısının

***üçte birinden az olamaz.

Delegelerle toplanan genel kurullarda delege olmayanlar, üyelerle toplanan genel kurullarda ise üye olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

***Delegelerin veya üyelerin

genel kurula katılmaları

ve oy kullanmaları engellenemez.

***Karar nisabı
toplantıya katılan
üye veya delege sayısının

***salt çoğunluğudur.

***Ancak bu sayı

***üye veya delege tamsayısının

***dörtte birinden az olamaz.

***Genel kurul tutanakları

başkanlık divanınca

kanuna uygun bir şekilde tutulur ve imzalanır.

***Seçimlerde uyulacak esaslar:

Madde 14.

Genel kurulların toplanması ve yürütülmesini

gözetmek üzere valinin görevlendireceği

***hükümet komiserinin

genel kurulun başlayacağı

gün ve saatte

genel kurulun yapılacağı mahalde

***bulundurulması zorunludur.

***Bulunmaması halinde,

genel kurulun çalışmalarına

komiser olmadan da başlanabilir

**ve durum derhal valiliğe bildirilir.
**
Genel kurullarda zorunlu organlara

delege veya üye seçimleri

**yargı gözetimi altında

***serbest

,*** eşit,

***gizli oy,

***açık sayım ve döküm

esasına göre

***aşağıdaki şekilde yapılır.

(Değişik: 28/8/1983 - 2882/2 md.)

*Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından

***en az

***on beş gün önce

genel kurula katılacak

****üye veya delegeleri

***belirleyen listeler ile

***toplantının gündemi,

****yeri,

***günü,

****saati ve

*çoğunluk olmadığı takdirde

****yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları

belirten bir yazı ile birlikte,

***iki nüsha olarak

***o yer seçim kurulu başkanı olan hâkime

***ve mahallî mülkî amire tevdi edilir.

O yerde birden fazla seçim kurulu varsa,

görevli seçim kurulunu

il seçim kurulu tespit eder.

****Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular

göz önünde bulundurularak,

görüşmelerin

***bir Cumartesi günü akşamına kadar

sonuçlanmasını ve

seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün

***dokuz – onyedi saatleri

*arasında yapılmasını sağlayacak şekilde

****düzenlenmesi zorunludur

. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler, yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir.

***Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri

*de getirtip incelemek suretiyle

***varsa noksanları tamamlattıktan

sonra seçime katılacak üye veya delegeleri

belirleyen liste ile

yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları

***onaylar.

***Onaylanan liste ile

toplantıya ilişkin diğer hususlar

***genel kurulun toplantı tarihinden

***yedi gün önce

sendika şubesi, sendika veya konfederasyon

***binasında

asılmak suretiyle ilân edilir.

***

İlân süresi üç gündür.

İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar

Hâkim tarafından incelenir ve

***en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır

. Bu suretle kesinleşen listeler ile

toplantıya ilişkin diğer hususlar

Hâkim tarafından onaylanarak

***ilgili sendika şubesi,

sendika veya konfederasyona gönderilir.

***Hâkim,

bir başkan ve iki üyeden oluşan

***seçim sandık kurulu oluşturur.

***Sandık kurulu başkanı

***en az on yıllık hizmeti bulunan

***Devlet memurları,

***diğer üyeleri ise

***aday olmayan

***üye veya delegeler arasından seçilir.

Ayrıca,

aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üye de

belirlenir.

***Seçim sandık kurulu,

*-seçimlerin kanunun

*ve sendika veya konfederasyon

*tüzüğünün öngördüğü

esaslara göre yürütülmesi,

yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup

, bu görevleri

***seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar

aralıksız olarak devam eder.

Genel kurullarca yapılacak seçimlerde

***aday olanların listeleri

***birlikte veya organlara

göre ayrı ayrı olmak üzere

başkanlık divanınca

yeteri kadar düzenlenerek

ilgili seçim kurulu başkanına

***mühürlenmek üzere verilir.

***Listede adı yazılı bulunmayanlar

***oy kullanamazlar.

Oylar,

***oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı

***ve resimli üyelik

***veya delegelik kimlik kartı ile

****ispat edilmesinden ve

***listedeki isminin karşısındaki yerin

***imzalanmasından sonra kullanılır.

Oylar,

*oy verme sırasında

sandık kurulu başkanı tarafından verilen

, adayları gösterir

seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş

listedeki isimlerin işaretlenmesi

suretiyle kullanılır.

Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın

işaretlendiği oy pusulaları ile

diğer kağıtlara yazılan oylar

****geçersiz sayılır.

Seçim süresinin sonunda

***seçim sonuçları tutanakla tespit edilip,

seçim sandık kurulu

***başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

***Tutanakların bir örneği

***seçim yerinde asılmak suretiyle ilân edilir.

Kullanılan oylar

ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte

***üç ay süre ile saklanmak üzere

***seçim kurulu başkanlığına verilir.

(Değişik: 25/5/1988 - 3449/5. md.)

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile

***tutanakların düzenlenmesinden itibaren

***iki gün içinde

**seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar

hâkim tarafından

aynı gün incelenir

****ve kesin olarak karara bağlanır.

İtiraz süresinin geçmesi ve

itirazların karara bağlanmasından

hemen sonra Hâkim ,

***yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları

****ilân eder

ve ilgili sendika,

sendika şubesi veya konfederasyona bildirir.

Ancak, ilgililerin bu Kanunun 52 nci maddesine göre başvuru hakkı saklıdır.

****Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,

"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında
Kanun" da belirtilen

esaslara göre ilgili sendika,

sendika şubesi veya

****konfederasyonca ücret ödenir.

Seçimler sırasında

sandık kurulu başkanı ve üyelerine

karşı işlenen suçlar,

***Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi

***cezalandırılır.

(Değişik: 25/5/1988 - 3449/5. md.)

İşçi sendikası ve konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartlara ilaveten en az on yıl bilfiil çalışmış olmak, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aranan şartları haiz olmak gerekir. Çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki kayıtlara göre prim ödenen günlerin toplamı esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabında yurtdışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alınır. Onaltı yaşını doldurmamış olan üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar.

****Yönetim kurullarının oluşması:

Madde 15.

Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulları

***en az üç

***en çok dokuz üyeden,

konfederasyonların yönetim kurulları

ise en az

beş

en çok

yirmidokuz üyeden oluşur.

***Yönetim kurullarının görevleri:

Madde 16.

Yönetim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

***Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin

temsil edilmesi

veya gerekli gördüğü hal ve konularda

üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermesi

veya ilgilileri görevlendirmesi,

Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin

kanunların ve tüzüğünün verdiği

yetki çerçevesinde yönetilmesi

, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin

yapılması

ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlanarak

genel kurula sunulması,

Genel kurulca verilecek

diğer görevlerin yapılması.

***Yönetim kurulu toplantıları:

Madde 17.

Toplantı zamanı

ve nisabı

sendika veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir.

Ancak toplantı nisabı

***üye tamsayısının

****salt çoğunluğunun altında tespit edilemez.

**-*Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur.

Oyların eşitliği halinde

****başkanın katıldığı taraf

bu çoğunluğu sağlamış sayılır.


Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,


***üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse,

***genel kurul,

mevcut yönetim kurulu üyeleri

veya denetleme kurulu tarafından

***bir ay içinde toplantıya çağrılır.

***Çağrının yapılmaması halinde

***üyelerden birinin başvurması üzerine

**iş davalarına bakmakla görevli

**mahallî mahkeme,

**üyeler arasından seçeceği

***üç kişiyi

**bir ay içinde

**genel kurulu toplamakla görevlendirir

. Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır. Yönetim kurulu kararları, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

***Disiplin kurulu:

Madde 18.

Disiplin kurulu

**en az üç

**en çok beş üyeden oluşur.

Disiplin kurulu,

sendika veya konfederasyonun tüzüğüne

amaç ve ilkelerine

aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında

soruşturma yapar,

üyelikten çıkarma dışındaki

tüzüğünde gösterilen

disiplin cezalarını verir

ve sonucunu

genel kurula

ve diğer ilgililere bildirir.

Disiplin kurulu toplantıları hakkında

yönetim kuruluna ilişkin

17 nci madde hükmü uygulanır.

***Denetleme kurulları ve denetçiler:

Madde 19.

Denetleme kurulu

genel kurulca seçilecek

üç denetçiden oluşur.

Ancak şubelerde denetleme kurulu yerine

bir denetçi ile yetinilebilir.

***Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

*Yönetim kurulu faaliyetlerinin

genel kurul kararlarına

uygun olarak yapılıp yapılmadığının
denetlenmesi,

Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne
uygun olarak
idari ve mali

denetlemede bulunulması,

Yönetim kurulundan

genel kurulun

olağanüstü toplantıya

çağrılmasının istenmesi,

Sendika veya konfederasyonun

tüzüğünde gösterilen

diğer denetleme görevlerinin yapılması,

***Denetleme raporunun hazırlanarak

genel kurula sunulması.


**Denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları

yönetim kurulu toplantılarına ilişkin

17 nci madde

hükmü göz önünde bulundurularak

sendika veya konfederasyonun tüzüğünde

tespit edilir.

***İKİNCİ KISIM Üyelik BİRİNCİ BÖLÜM Sendika Üyeliği

****Sendika üyeliği şartları:

Madde 20.

***Onaltı yaşını doldurmuş

olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar,

işçi sendikalarına üye olabilirler.

Onaltı yaşını doldurmamış olanların

üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır.
****Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar

***işveren sendikalarına üye olabilirler.

****Sendika üyesi olamayacaklar:

Madde 21.

***İşçi veya işveren sendikalarına;

Askerî şahıslar
(Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun anlamında işçi olarak çalışanlar hariç),

(Mülga: 4/4/1995 - 4101/15. md.) (Mülga: 25/5/1988 - 3449/17. md.) (Mülga: 25/5/1988 - 3449/17. md.) (Mülga: 4/4/1995 - 4101/15. md.)

***Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.***Üyeliğin kazanılması:

Madde 22.

(Değişik birinci fıkra: 25/5/1988 - 3449/6. md.)

***Sendikaya üye olmak serbesttir.

**Hiç kimse sendikaya üye olmaya

veya olmamaya zorlanamaz.***İşçi veya işverenler aynı zamanda

ve aynı işkolunda birden çok sendikaya

***üye olamazlar.***Birden çok sendikaya üye olunması halinde,

****sonraki üyelikler geçersizdir.


Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler.

İşçi sendikasına üyelik,
işçinin
*beş nüsha olarak doldurup imzaladığ
*ı ve notere tasdik ettirdiği
*üye kayıt fişini sendikaya vermesi
*ve sendika tüzüğünde belirlenen
*yetkili organın kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından
en çok otuz gün içinde reddedilmediği

takdirde

üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

Haklı bir sebep gösterilmeden
üyeliği kabul edilmeyen işçinin,
bu kararın kendisine
tebliğinden itibaren otuz gün içinde

iş davalarına bakmakla görevli

mahallî mahkemede dava açmak hakkı vardır
. Mahkemenin kararı kesindir.
(Değişik: 25/5/1988 - 3449/6. md.) Üyeliği kesinleşen işçinin
üye kayıt fişinin birer nüshasının

sendikaca

onbeş gün içinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu
Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.

Üye kayıt fişinin bir nüshası da

işçinin kendisine verilir.İ****işveren sendikası üyeliği,

**üç nüsha
**üye kayıt fişinin
   doldurulup imzalanması

    ve sendikaya verilmesi

     ve sendika tüzüğünde belirlenen

  ****   yetkili organın kabulü ile kazanılır.

***
Üyelik başvurusu

**sendika tarafından

en çok

**otuz gün

içinde reddedilmeyen

***işverenin üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

**Haklı bir sebep gösterilmeksizin

**üyeliği kabul edilmeyen

**işverenin
  üçüncü fıkradaki usule

     göre dava açmak hakkı vardır.

   ***Üye kayıt fişinin birer nüshası,

       **sendikaca

**on beş gün içinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

ve işverenin işyerinin bağlı bulunduğu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.******

Üyelik aidatı:
Madde 23.

****Faaliyeti durdurulmayan

sendika ve konfederasyonlara

**üyelerince ödenecek

**aidatın miktarı

******tüzüklerinde belirtilir.

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği

**aylık üyelik aidatı tutarı,
**bir günlük çıplak ücretini geçemez.

*******İşveren sendikasına

****işverenin ödeyeceği aylık

***üyelik aidatı tutarı,

**işyerinde işçilere ödediği

**bir günlük

**çıplak ücretleri

**toplamını geçemez.

*******Sendika tüzüklerine
, üyelik aidatı dışında,

***üyelerden
başka bir aidat alınacağına ilişkin

***hükümler konamaz.
*****Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri

: Madde 24.

İşçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim
, denetleme ve disiplin kurullarında

görev almalarından dolayı
işyerinden ayrılan işçilerin

bu göreve getirildikleri anda

üyesi bulundukları sendikalardaki

üyelik sıfatları devam eder.

Sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan mevzuat gereğince
bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işveren,

işveren vekili

ve işçi temsilcisi

sıfatıyla bulunanların da

****sendika üyeliği devam eder.


****Askerliği meslek edinmemiş
bulunan askerî şahısların bu Kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler

****silah altında bulundukları süre için askıda kalır.

İşçi sendikası üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya

**sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı

ile başka bir işe geçmesi

sendika üyeliğini etkilemez.


****Üyeliğin sona ermesi:

Madde 25.

İşçi veya işveren,

***sendikada üye kalmaya
veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/6 md.)

***Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle

***üyelikten çekilebilir.

Çekilme bildirimi***

****noter huzurunda
**münferiden kimliğin tespiti

**ve istifa edecek kişinin

**imzasının tasdiki ile olur.

**Çekilme bildiriminin birer örneği

**noterlikçe

***en geç

**üç işgünü

içinde

****ilgili işverene,

**sendikaya,


**işyerinin bağlı bulunduğu
Bölge Müdürlüğüne
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

***Çekilme notere
başvurma tarihinden itibaren

*****bir ay sonra geçerlidir.
**Çekilenin bu üç aylık süre içerisinde

***başka bir sendikaya

üye olması halinde yeni

sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır. ********Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir.

Çıkarma kararı

çıkarılanlara

ve ikinci fıkrada gösterilen yerlere

*****yazı ile tebliğ edilir.

***Çıkarma kararına karşı

***üye veya işyerinin bağlı bulunduğu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

****kararın tebliğinden itibaren

****otuz gün içinde


iş davalarına bakmakla görevli

Mahallî mahkemeye
itiraz edebilir.

Mahkeme
***iki ay

içinde kesin olarak karar verir.

**Üyelik çıkarılma kararı
kesinleşinceye kadar devam eder.

İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin işveren sendika veya konfederasyonlarındaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kayıp ettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzelkişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri halinde tüzelkişiliğin üyeliği düşmez, işveren vekilinin sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/6 md.) Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı veya toptan ödeme alarak, işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika şubesi, sendika veya konfederasyonların yönetim ve denetim kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı ya da toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder. İKİNCİ BÖLÜM Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği Konfederasyonlara üye olma ve çekilme: Madde 26. Bir konfederasyona üye olmak sendikanın genel kurulu kararına bağlıdır. Bu karar, sendikanın genel kurul üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Sendika tüzüğünde daha yüksek bir nisap tespit edilebilir. Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona üye olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir. Konfederasyonların kurulmasında ve konfederasyonlardan çekilmede de birinci fıkra hükmü uygulanır. Konfederasyonlara üye olma ve üyelikten çekilme kararları 8 inci madde hükmüne göre ilân edilir ve resmi makamlara bildirilir. Sendika ve konfederasyonların katılması veya birleşmesi: Madde 27. Sendikaların bir başka sendikaya veya konfederasyonların bir başka konfederasyona katılması halinde katılan sendika veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendika veya konfederasyona kendiliğinden geçer. Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzelkişiliğe kendiliğinden geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendika ve konfederasyonların üyeleri, ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın katılınılan veya yeni meydana getirilen sendika veya konfederasyonun üyesi olurlar. Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda da 26 ncı madde hükmü uygulanır. Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik: Madde 28. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/7 md.) Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Devletinin şekline, insan haklarına saygılı, millî, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne; Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiç bir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne; aykırı faaliyet göstermeyen uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. İlgili kuruluş, üye olduğu uluslararası kuruluşun tüzüğünü üye olduğu tarihi izleyen onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu, ayrılma tarihini izleyen onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir. Üye olunan uluslararası kuruluş tüzüğü birinci fıkradaki esaslara aykırı bulunduğu veya uluslararası kuruluş bu ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği veya nitelik kazandığı takdirde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üyeliğin iptali için sendika veya konfederasyon merkezinin bulunduğu iş mahkemesinde dava açar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları Türkiye'de kurulu konfederasyonlara üye olabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı: Madde 29. Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir. Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu haktan yararlanamazlar. İşverene düşen pay dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarının prim ve aidatlarını ödemeye devam etmek suretiyle ayrıldıkları işyerlerindeki sigortalılık haklarını da devam ettirebilirler. Yukarıda gösterilen haklardan sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile başkanları da yararlanırlar. İşyeri sendika temsilcilerinin teminatı: Madde 30. İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkeme temsilcinin işine iade edilmesine karar verirse, fesih geçersiz sayılarak iş gördürülmemiş olsa bile, temsilcinin işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere temsilcilik süresinin devamınca ücreti ve diğer bütün hakları işveren tarafından ödenir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. İşine iade kararı verilen işçi altı işgünü içinde işe başlamak zorundadır. Bu süre içinde işe başlamayan işçiye mahkemece öngörülen tazminat ödenemez. Mahkemenin kararı kesin olmakla beraber işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları saklıdır.


Sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı: Madde 31

İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz. İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. (Değişik: 25.5.1988 - 3449/8. md.) İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. İşverenin, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, iş kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM

Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri:

Madde 32.

Sendikalar aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:**
****

Toplu iş sözleşmesi akdetmek,

Toplu iş uyuşmazlıklarında,

ilgili makama,

arabulucuya,

hakem kurullarına,


iş mahkemelerineve diğer yargı organlarına başvurmak,


Çalışma hayatından

, mevzuattan,

toplu iş sözleşmesinden,

örf ve âdetten

doğan hususlarda

işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak,
*****Grev veya lokavta karar vermek

ve idare etmek

. Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri:

Madde 33.

Sendika ve konfederasyonlar tüzelkişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden başka, aşağıda belirtilen faaliyetlerde de bulunabilirler:

Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar

, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile
ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî yardımda bulunmak, Kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek, İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak, Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu

sandıklara kredi vermek,


Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı

ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına

yardım etmek

ve nakit mevcudunun


****yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla****bu kooperatiflere kredi vermek,

(Değişik: 26/6/1997 – 4277/1 md) Üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak; teknik ve mesleki eğitim tesisleri kurmak


, (Değişik: 4/4/1995 - 4101/8 md.)
***
Nakit mevcudunun

**/yüzde kırkından

**fazla olmamak kaydı ile


sınaî ve iktisadî teşebbüslere

**-**yatırımlar yapmak.

Sendika ve konfederasyonlar faaliyetlerinden yararlandırmada,


üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadırlar

. İşyeri sendika temsilcisinin tayini ve nitelikleri: Madde 34. (Değişik birinci fıkra: 4/4/1995 - 4101/9 md.) Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasında ise en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeş gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu olabilmek hususunda 5 inci maddede belirtilen şartları haiz olmak gerekir. İşyeri sendika temsilcisinin görevleri: Madde 35. (Değişik: 25/5/1988 - 3449/9. md.) İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi, işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam eder. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirirler. Sendika veya konfederasyonların faaliyetlerin-den yararlanma: Madde 36. İşçi ve işveren sendika veya konfederasyonlarının kendi faaliyetleri ile üyelerine sağladıkları hak ve menfaatlerin üyesi olmayanlara uygulanması, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile söz konusu sendika veya konfederasyonun yazılı muvafakatına bağlıdır. İKİNCİ BÖLÜM Yasak Faaliyetler Temel yasaklar: ([3]) Madde 37. Sendika ve konfederasyonlar T.C. Anayasasının 14 üncü maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemeyecekleri gibi yönetim ve işleyişleri Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. (Değişik: 26/6/1997 – 4277/2 md.) Sendika ve konfederasyonlar, amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar. (Değişik: 26/6/1997 – 4277/2 md.) Mahallî idareler ve milletvekili seçimlerinde aday olan sendika ve konfederasyon yöneticilerinin sendika ve konfederasyon organlarındaki görevleri, adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur. İşçi ve işveren ilişkilerindeki yasaklar: Madde 38. İşçiler ve işçi sendika ve konfederasyonları bu Kanun veya diğer kanunlara göre kurulu işveren kuruluşlarına; işverenler ve işveren kuruluşları da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamazlar; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler vasıtasıyla biri diğerinin kurulmasına, idare ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar. Bir işçi sendika veya konfederasyonunu bir işverenin veya bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince kurulu bir işveren kuruluşunun kontrolüne tabi tutmak veya bunların nüfuzu altında işçi sendika veya konfederasyonu kurulmasını teşvik ve tahrik etmek yasaktır. Bu Kanuna göre işçi veya işveren olmak Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre kurulan kuruluşlara aynı zamanda üye olmayı önlemez. Diğer yasak faaliyetler: Madde 39. (Birinci fıkra mülga: 26/6/1997 – 4277/8 md) Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. Sendika ve konfederasyonlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. Ancak grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar bu hükmün dışındadır. (Dördüncü fıkra Mülga: 4/4/1995 - 4101/15 md.) DÖRDÜNCÜ KISIM Sendika ve Konfederasyonların Gelir ve Giderleri BİRİNCİ BÖLÜM Gelirler Sendika ve konfederasyonların gelirleri: Madde 40. Sendika ve konfederasyonların gelirleri; Üyelerinden alacakları üyelik aidatı ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda belirtilen dayanışma aidatı, Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, Bağışlar, Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan, İbarettir. Genel ve katma bütçeli idarelerle Mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlar, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kuruluş ve kurumlarla sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dahil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve kuruluşlar bu fıkrada sözü geçen idare, kuruluş ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılması ile kurulan kurumlar, (Ek ibareler: 26/6/1997-4277/3 md.) ve siyasî partiler sendika ve konfederasyonlara malî yardım ve bağışta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar da bu gibi yardım ve bağışları kabul edemezler.([4]) Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemezler. İşçi sendika ve konfederasyonları, işverenlerden, bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu işveren kuruluşlarından, esnaf ve küçük sanatkârlar kuruluşlarından, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve vakıflardan yardım ve bağış alamazlar. İşveren sendika veya konfederasyonları da işçi sendika veya konfederasyonlarından, işçilerden, esnaf ve küçük sanatkârlar kuruluşlarından, derneklerden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve vakıflardan yardım ve bağış alamazlar. Mal iktisabı: Madde 41. Sendika ve konfederasyonlar, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilirler. Mal bildirimi: Madde 42. Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının 6 ncı maddedeki yönetmelik esaslarına göre doldurulacak mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belgeler konfederasyon, sendika veya sendika şubesi denetçilerine verilir. Bu belgeler yönetim kurullarının karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. Bu zorunluluğa uymayanların konfederasyon, sendika veya sendika şubesindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer. Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren beş yıl süreyle noterde saklanır. Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak, yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir. Gelirlerin bankalara yatırılması: Madde 43. (Değişik birinci fıkra: 26/6/1997 - 4277/4 md.) Sendika ve konfederasyonlar tüm nakdî gelirlerini bankalara yatırmak zorundadırlar. Zorunlu giderler için sendika ve konfederasyonların kasalarında tutacakları nakit mevcudu sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilir. İKİNCİ BÖLÜM Giderler Sendika ve konfederasyonların giderleri: Madde 44. (Değişik: 25/5/1988 - 3449/11 md.) (Değişik birinci fıkra: 4/4/1995 - 4101/10 md.) Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini bu Kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. (Mülga ikinci cümle: 26/6/1997 - 4277/8 md) (Değişik: 4/4/1995 - 4101/10 md.) İşçi Sendika ve konfederasyonları,birinci fıkradaki harcamaların dışında ayrıca gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar. Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem göremez. Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar sendika ve konfederasyon tüzüklerinde belirtilir. Sendika ve konfederasyonlar, üyeleriyle çalıştırdıkları işçiler dahil hiç kimseye borç veremezler. Ancak, nakit gelirlerinin yüzde beşini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcamaya, genel kurul kararıyla yönetim kurullarını yetkilendirebilirler. Görevlilerin ücretleri: Madde 45. Konfederasyonlar ile sendikaların ve şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Sendika veya konfederasyon adına veya sendika veya konfederasyon hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olunur. Bu kişilerin sendika üyesi olmak sıfatıyla esasen hakları olan ödemeler bu madde hükmünün dışındadır. Kişilere ödenen her türlü ücret, gündelik ve yolluklar yönetim kurulunca genel kurula sunulan faaliyet raporunda gösterilir. Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri: Madde 46. (Değişik: 25/5/1988 - 3449/12. md.) Feshedilen veya infisah eden sendikaların mal varlığı tüzükle veya feshe karar veren genel kurul kararı ile bu Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulunduğu konfederasyona devredilir. Devir, konfederasyonca kabul edilmediği takdirde, Feshedilen veya infisah eden sendika konfederasyon üyesi değilse, Feshedilen veya infisah eden konfederasyon ise ve birinci fıkrada zikredilen tüzük hükmü veya genel kurul kararı yoksa, Sendika ve konfederasyonlar mahkeme kararıyla kapatılmış ise, Tasfiye neticesinde kalacak paralar, İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenecek milli bankalardan birine yatırılır ve mallar bu Kuruma maledilir. Bu para ve mallar, işçileri mesleğe yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimi ve rehabilitasyonu hizmetleri dışında kullanılamaz. Para, mal ve bunların gelirlerinin kullanımı, en çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonu temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir kişiye, kuruluşa, kuruma devredilemez. Feshedilen, infisah eden ve kapatılan sendika ve konfederasyon üyeleri arasında paylaştırılamaz. BEŞİNCİ KISIM Denetim ve Müeyyideler BİRİNCİ BÖLÜM Denetim İdari ve mali denetim: Madde 47. (Değişik 26.6.1997 - 4277/5) Sendika ve konfederasyonlarda denetleme kurulları veya denetçiler tarafından yapılacak idari ve mali denetimde yönetim ve işleyişin, gelir ve giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı incelenir. Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı görüşleri alınarak hazırlanacak bir tüzükte gösterilir. Konfederasyonun sendikayı denetimi: Madde 48. (Mülga:4/4/1995 - 4101/15 md.) Tutulacak defter, dosya ve kayıtlar: Madde 49. - Sendika ve konfederasyonlar, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadırlar. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi, (Bu fiş ve defterlerin şekli, ihtiva edeceği bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri, Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir, Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar. Defter ve kayıtlar için uygulanacak kurallar: Madde 50. - 49 uncu maddede sayılan defterlerin her olağan genel kurulu izleyen onbeş gün içinde notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, genel kurul karar defterine yazılacak kararların da genel kurul divan üyeleri tarafından imzalanması zorunludur. Gelir makbuzları ile gider evrakının düzenlenmesi, kayıt edilme süresi, sendika ve konfederasyonların muhasebe hesap planları ve bu konuda uymak zorunda oldukları hususlar 47 nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirlenir. Sendika ve konfederasyonlar tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter de tutabilirler. Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Sendika ve konfederasyonların hesap dönemi takvim yılıdır. Bilanço ve çalışma raporu gönderme zorunluluğu: Madde 51. (Değişik birinci fıkra: 26.6.1997 - 4277/6 md.) Sendika ve konfederasyonlar, her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar ile çalışma raporunda, sendika ve konfederasyonun o devre içindeki; Gelirleri ve bunların kaynakları, Giderleri ve bunların sarf yerleri, Yönetim kurulu üyeleriyle başkanlarına ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretlerle, yolluk, gündelik ve ödenekler, Sendika veya konfederasyonda çalışan personele ödenen meblağ, Para ve menkul kıymetler mevcudu, Demirbaş mevcudu, Taşınmaz mevcudu, Üyelerin sayısı, 47 nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirtilen diğer bilgiler gösterilir. İKİNCİ BÖLÜM Müeyyideler Seçimlerin iptali: Madde 52. Hâkim, 14 üncü madde hükmüne aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde iki günden az ve yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri 14 üncü madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. Yönetim kuruluna işten el çektirme: Madde 53. (Değişik: 25/5/1988 - 3449/14. md.) 12 nci madde hükmüne aykırı hareket eden konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim kuruluna; kuruluşun üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde görevli mahkeme genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder. Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık: Madde 54. Kuruluş sırasında kanuna aykırılık veya eksiklik sebebiyle 6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya ilgili valilikçe başvurulması halinde görevli Mahallî mahkeme gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek üç işgünü içinde sendika veya konfederasyonun faaliyetlerinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir mehil verir. Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi üzerine mahkeme durdurma kararını kaldırır. Verilen mehil sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir. Bu karar kesindir. Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık: Madde 55. Tüzük değişikliğinde, işlemlerde eksiklik veya kanuna aykırı diğer hallerde de 6 ncı ve 54 üncü madde hükümleri uygulanır. Diğer sebeplerle faaliyetin durdurulması: Madde 56. 40 ıncı maddenin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı olarak yardım alınması halinde iş davalarına bakmakla görevli Mahallî mahkeme, üyelerden birinin veya valinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurması üzerine, sendika veya konfederasyonun faaliyetini üç aydan altı aya kadar durdurur ve alınan yardım Hazineye intikal ettirilir. 5 inci maddede sayılan suçlardan biriyle mahkûm olanlardan birine, sendika, sendika şubesi veya konfederasyon organlarında görev verildiğinin valilik veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespiti halinde, bu makamlarca görevlendirilen kişinin görevine son verilmesi ilgili sendika veya konfederasyona bildirilir. Bildirimi takip eden beş işgünü içinde sendika veya konfederasyonca ilgilinin görevine son verilmediği takdirde birinci fıkradaki usule uygun olarak sendika veya konfederasyonun faaliyeti altı aydan bir yıla kadar durdurulur ve yöneticilerin görevlerine son verilir. Tekrar faaliyete geçebilme kanun hükümlerine uygun olarak görev verilmesi veya seçim yapılmasına bağlıdır. Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini: Madde 57. Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması Medenî Kanun hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır. Kapatma: Madde 58. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/11 md.) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amaçları güden veya bu yolda faaliyette bulunan sendika ve konfederasyonlar Cumhuriyet savcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli Mahallî mahkeme kararı ile kapatılır. Yukarıdaki fıkra uyarınca açılan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her safhasında talep üzerine veya re'sen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin görevlerine son verilmesine karar verebilir. Ceza hükümleri: Madde 59. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 nci maddenin dördüncü fıkrası, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilân ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezasına hükmedilir. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belirtilen izni almadan veya 29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden işverenlere sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü maddenin bir ve dördüncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının yarısından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) 39, 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun, tüzüğüne göre sorumlu kişileri hakkında sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarından az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler veya işveren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi veya işveren kuruluşunun yetkili organlarının başkan ve üyelerine, ([5]) bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmedilir. (Değişik: 4/4/1995 - 4101/12 md.) 37 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonların sorumlu yetkililerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlularına fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ayrıca, yapılan malî yardım veya bağış kendilerine ödetilir. Bu yardım veya bağışı kabul eden sendika veya konfederasyonların yetkili sorumlularına da altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 40 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyon sorumlu yetkilileri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına ve mali yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 40 ıncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, dernek ve vakıfların yetkili sorumlularına, alınan yardım veya bağışın beş misli ağır para cezası hükmolunur. Bu yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası veya konfederasyonunu; bir işveren sendikası veya konfederasyonunca da işçi sendikası veya konfederasyonunu malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla Hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylem daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. 14 üncü maddeye göre yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. ALTINCI KISIM Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler İşkolları: Madde 60. (Değişik: 28/8/1983 - 2882/3 md.) İşçi ve işveren sendikalarının kurulabilecekleri işkolları aşağıda belirtilmiştir. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık, Madencilik, Petrol, kimya ve lastik, Gıda sanayii, Şeker, Dokuma, Deri, Ağaç, Kağıt, Basın ve yayın, Banka ve sigorta, Çimento, toprak ve cam, Metal, Gemi, İnşaat, Enerji, Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, Kara taşımacılığı, Demiryolu taşımacılığı, Deniz taşımacılığı, Hava taşımacılığı, Ardiye ve antrepoculuk, Haberleşme, Sağlık, Konaklama ve eğlence yerleri, Milli savunma, Gazetecilik, Genel işler. Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve uluslararası normlar da göz önünde bulundurularak bir tüzükle düzenlenir. Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir. İşçi sendikalarına aidat kesilmesi: Madde 61. (Değişik birinci fıkra: 25/5/1988 - 3449/16. md.) İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa veya sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikasının yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Bu aidat dışında sendikaya ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz. Yukarıdaki fıkra gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işveren ilgili sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği miktar tutarınca genel hükümlere göre sorumlu olduktan başka aidatı sendikaya verinceye kadar bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ödemek zorundadır. İşe alınan, ayrılan ve çalışması sona eren işçilerin bildirilmesi: ([6]) Madde 62. (Değişik:4/4/1995 - 4101/13 md.) İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akti sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. Diğer kanunların uygulanması: Madde 63. İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medenî Kanun ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenir. Muaflıklar: Madde 64. Bu Kanunla noterlere tevcih edilmiş görevler dolayısıyla yapılan işlemler her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Noter ücretleri bu hükmün dışında olup, yüzde elli indirim yapılır. Sendika ve konfederasyonların kütüphane ve spor tesisleri ile mesleki eğitimleri ve toplantıları için lüzumlu taşınır ve taşınmaz malları, bu mallarla ilgili alacaklar hariç haciz edilemez. Tüzük ve yönetmelikler: Madde 65. 4 üncü maddede öngörülen İşkolları Tüzüğü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, diğer maddelerde öngörülen tüzük ve yönetmelikler ise dört ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Yürürlükten kaldırılan kanunlar: Madde 66. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile değişiklikleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. Ek Madde 1. (28/8/1983 - 2882/5 md. ile gelen Ek Md. hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek kaydıyla bölge şubeleri de kurabilirler. Bölge şubelerinin genel kurulları, bağlı şubelerin genel kurullarından, sendika genel kurulları ise bölge şubelerinin genel kurullarından ve varsa bölge şubelerine bağlı olmayan şubelerin genel kurullarından seçilecek delegelerden oluşur. Bu Kanunda şubeler için öngörülmüş olan hükümler, bölge şubeleri için de geçerlidir. Ek Madde 2. (Ek: 4/4/1995 - 4101/14 md.) Bu Kanunun tüm maddelerinde geçen Çalışma Bakanlığı adı,"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı"; Bölge Çalışma Müdürlüğü ise, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. İKİNCİ BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 ila 7 - (Mülga: 4.4.1995 - 4101/15 md.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük: Madde 67. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: Madde 68. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. * * 5.5.1983 TARİHLİ VE 2821 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER: I) 4.4.1995 tarihli ve 4101 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan sendikalar altı ay içinde, Kanunun yürürlük tarihi itibari ile üyelerini; sendika üye kayıt fişindeki bilgileri; noter adı ile kayıt tarih ve numarasını ve üyelerinin çalıştıkları işyerlerinin ünvan ve sicil sayısını da içeren listelerle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirirler. İşverenler de, işyerlerinde Kanunun yürürlük tarihinde çalışan işçileri, işçi bildirim listeleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aynı süre içinde bildirmekle yükümlüdürler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bildirimlerdeki bilgileri, kendi kayıtları ile karşılaştırır; kayıtlarda bulunmayan üyeliklerle ilgili belgeler üzerinde değerlendirme yaparak, taraflara bildirir. Kanunun 25 inci maddesinin ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkraları ile geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihten önce toplanmış bulunan Genel Kurullarda Sendika ve Şube organlarına yeniden seçilenler hakkında da söz konusu maddelerin bu Kanunla değişik yeni hükümleri uygulanır. 2821 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 2882 - 29.8.1983 2966 - 7.11.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 30.11.1983 tarihinde 3449 - 2.6.1988 3587 - 23.11.1989 4101 - 8.4.1995 4277 - 28.6.1997 2821 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE Yürülükten Kaldırılan Yürülükten kaldırılan mevzuatın Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi 2821 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü bentleri 25.5.1988 3449 17 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları, 21 inci maddesinin ikinci ve beşinci bentleri, 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 48 inci maddesi ile Kanunun ikinci bölümünde “Geçici Hükümler” başlığı altında yer alan Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri 4.4.1995 4401 15 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Bu Kanuna; 4/4/1995 tarih ve 4101 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 2 nci madde uyarınca; Kanun metninde geçen "Çalışma Bakanlığı" adı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Bölge Çalışma Müdürlüğü" ise "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir. [2] Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız. [3] Bu maddenin üçüncü fıkrası 26/6/1997 tarih ve 4277 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları ise ikinci ve üçüncü fıkra olarak metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [4] Bu fıkraya 26.6.1997 tarih ve 4277 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “ve siyasi partiler” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. [5] Bu bentteki “47 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara” ibaresi, 26/6/1997 tarih ve 4277 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile metinden çıkarılmıştır. [6] Madde başlığı, 4101 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1918840 ziyaretçi (4201206 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol