Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  Turizm Taşımacılığı
 Ertürk, 'her şeyi yanlış anlıyoruz' dedi
Turizm Taşımacıları Derneği Genel Sekreteri Nusret Ertürk, 'Dalaman Havalimanı'nda neler oluyor' başlıklı haberimize cevap verdi.


26 Mayıs 2007 Cumartesi - Geniş yankı uyandıran haber ile ilgili olarak; 'Her şeyi yanlış anlıyoruz ve işimize geldiği gibi yorumluyoruz 'diyen TTDER Turizm Taşımacıları Derneği, TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Nusret Ertürk şu açıklamaları yaptı:

Son 16.03.2007 tarihinde Konya Aksaray Devlet Karayolu'nda meydana gelen 33 evladımızı kaybettiğimiz müessif trafik kazası sonucunda ve yurt genelinde başlanan karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgesi denetimleri sonucunda ve Dalaman Hava Limanı'nda yapılan denetimler sonucunda gündemimizi meşgul eden, turizm taşıma hizmetleri ve karayolu yolcu taşıma araçlarının nitelikleri ve yetki belgeleri konusunda kamu oyunu ve siz değerli turizmci meslektaşlarımızı bilgilendirmek görevimizdir.

Konunun gerek görsel ve yazılı medyada anlatıldığı ve aksettirildiği şekli ile gerekse kişisel görüş ve önerilerden edindiğimiz intiba sonuncunda; yolcu taşımacılığı yetki belgesi ve işletme şartları konusunun iyi anlaşılamadığı kamuoyunun eksik ve yanlış bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.

Malumunuz olduğu üzere, karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak düzenlemek denetlemek yönetmek görevi TC Ulaştırma Bakanlığı'na verilmiştir.

Verilen bu görev çerçevesinde, TC Ulaştırma Bakanlığı cumhuriyet tarihinde ilk defa olmak üzere 10.7.2003 tarihli: 4925 sayılı kanun ile karayolu taşımalarını düzen ve intizama almak amacıyla bu kanunu çıkarmış bulunmaktadır. Taşıma kanunu'na istinaden çıkarılan, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (kty asıl) ile yayınlanan Karayolu Taşımaları Yönetmeliği çerçevesinde turizm taşımaları karayolu yolcu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında arızi taşıma olarak tanımlanarak, D yetki belgesi altında tanımlanmıştır.

Buna göre D yetki belgesi: ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

Dl yetki belgesi: belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,

D2 yetki belgesi:

a) belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

b) önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

c) 1618 sayılı seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunu ile bu kanuna göre hazırlanarak yayımlanan seyahat acenteleri yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acenteliği belgesine sahip olanlara verilir.

Bu maddelerden anladığımıza turizm taşımacılık faaliyetini yapacak yolcu taşıma şirketlerinin yasa ve yönetmelik gereği D2 işletme belgesi alma zorunluluğu vardır.

Şimdi gelelim bu belgeyi alma şartlarına: Bu neden önemlidir, ne amaçlanmıştır?. Bu kanun ve yönetmelik ile yolcu taşımalarında düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Kanun ve yönetmelikte üç temel kriter vardır

1- mali yeterlilik

2- maddi manevi sorumluluk

3- mesleki tecrübe ve yeterlilik işletmelerden ve çalışanlarından istenmektedir.

D2 yetki belgesi için istenilen belgeler :

� başvuru dilekçesi

� ön değerlendirme formu

� taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri

� firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

� kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri. ticaret oda belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak.

� kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesine sahip olması,

� taşıtlara ait zorunlu karayolu mali sorumluluk sigortası: � taşıtlara ait zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası:

� asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, tüv ile 16 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir. � merkezi adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu fotokopisi .

� 30 milyar türk lirası sermaye veya işletme sermayesine,

� 16.800 ytl belge ücretini ulaştırma bakanlığına yatırması zorunludur. yetki belgesi ücreti olduğunu gösteren makbuz asılları (ücretler t.c. ziraat bankası Tandoğan şubesinin 7071889-5003 veya vakıflar bankası 00158007280005003 sayılı ulaştırma bakanlığı döner sermaye saymanlığı hesabına yatırılacaktır.)

� 01.07.2007 tarihinden itibaren en az 1 adet orta düzey yönetici istihdam etme mecburiyeti vardır. ( ody; orta düzey yurt içi yolcu taşımacılığı yönetici belgesi ) bu kadar teferruatı niçin yazdım mali ve maddi yeterlilik ve bedelinin görülmesi için. seyahat acentesi kurmak ve işletmekten daha fazla sorumluluk ve mali yeterlilik gerektiren bir iş olduğunun görülmesini amaçladım.

Bu da yetmiyor öz mal dışında kiraladığımız tüm araçların aynı şartlara haiz olması şartı vardır ve tüm sorumluluğu işleten sıfatı ile işletme belgesi sahibine yüklenmiştir.

Gelelim şoförlere; çalıştırılan tüm şoförlerin tam teşekküllü devlet sağlık kurumlarından alınmış şoförlük yapabilir, sağlık raporu istenmekte ve bu raporların yasal süreleri içinde yenilenmesi ve kişisel dosyalarında tutulması istenmektedir. Ve ayrıca tüm yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren şoförlerin pisikoteknik testlerden geçerek şoförlük yapabilir raporu alması ve bu test raporunu araçta bulundurması gerekmektedir.

İşletmelere getirilen tüm bu yasal yükümlülük ve sorumluluklar yolcu güvenliği içindir. Şimdi taşımacının sorumlulukları daha iyi anlaşılabilecektir zannediyorum. Bunlar da turizm taşımacılığı yapmak için yetmiyor.

Bir de işveren olarak seyahat acentelerinin yani işverenimiz durumunda olan TÜRSAB, yönetmeliğine göre yolcu taşıma işletmelerini bağlayan kurallar ve şartlar var. Onlara da göz atalım, her ne kadar istenen şartlar 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin gerisinde kalmış olmasına rağmen uymak zorundayız. (&: 25.4.1997 tarih ve 22970 sayılı resmi gazete ile yönetmelik değişikliği)ile yürürlüğe girmiştir.

Turist taşıma aracı nitelikleri madde 36- seyahat acentelerinin münhasıran kendi hizmetlerini yerine getirirken kullanacakları ulaştırma araçları, ulaştırma araçlarına ilişkin mevzuatta belirlenen şartların yanı sıra bu yönetmelikte yer alan şartları da taşımak zorundadır. & araçların yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olup olmadıkları, bakanlığın bilgi ve izni dahilinde TÜRSAB ya da TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşların kontrolü ile tespit edilir.

Taşıma aracı belgesi madde 37- turist taşıma aracı niteliklerini taşıyan araçlara TÜRSAB tarafından belge verilir.

Karayolu turist taşıma araçları � madde 38- seyahat acentelerinin transfer ve turlarında kullanacakları yolcu taşıma araçlarında aşağıdaki nitelikler aranır: (&:25.4.1997 tarih ve 22970 sayılı resmi gazete ile yönetmelik değişikliği)

a) karayolu trafik kanunu ve ilgili mevzuat gereği sahip olması zorunlu nitelikler,

b) havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması,

c) her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı bulunması, d) ticari olarak kayıt ve tescilli olması,

e) en çok sekiz yaşında olması,

f) ses tesisatı olması,

g) zorunlu mali mesuliyet ve koltuk sigortası yanı sıra her yıl belirlenecek tutarda yolcu ve seyahat acentası personelinin kazalarda zarar görmelerine karşı ferdi kaza sigortası yaptırılmış olması,

h) temiz ve bakımlı döşenmiş olması,

ı) yatar koltuklu olması,

k) ön sıralarda emniyet kemeri bulunması. ancak yolcu istiap haddi 22 kişiden az olan taşıtlarda bu maddenin (b) ve (ı) bentleri aranmaz.

Burada bizleri ve acenteleri en çok ilgilendiren 2 madde var: e) maddesi taşıtların 8 yaş sınırı ve sigortalar ile ilgili g) maddesi şimdi fotoğraf ortaya çıktı zannediyorum seyahat acentelerinin yukarıdaki bilgileri değerlendirerek yetki belgesine sahip olan taşıma şirketlerini seçmeleri ve mutlaka taşıma taahhüdü sözleşmesi ve tur programına bağlı taşıma sözleşmeleri yapmaları şarttır.

Bu kendilerine ne gibi avantajlar sağlayacaktır:

1- sorumluluğun paylaşımı noktasında kendisine kanunlar çerçevesinde güvence verecektir.

2- sigorta güvencesi sağlayacaktır.

3- yolcu güvenliği sağlayacaktır.

4- tur ve seyahat programının eksiksiz ne noksansız tamamlanmasını sağlayacaktır.

5- maliye ve d 2 işletme belgesi açısından şartlar yerine getirilmiş olacaktır.

6- sözleşme ile taahhüt edilmiş aracın, marka, model, tip değişiklinin yapılmamasını sağlayacaktır.

Seyahat acenteleri bu güvence ve avantajları istemeyeceklerini düşünemiyorum. Konuya taşımacı açısından bakıldığında burada sorun tabiî ki taşıma fiyatlarıdır. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan taşımacımız son 3 yıldan beri sürekli küçülmekte kan kaybetmektedir. Taşıma fiyatları artmamakta ve hatta acımasız rekabet sonucu düşmektedir.

Turizm taşıma şirketlerine işletme belgesi alma mecburiyetinin geldiği 25.02.2004 tarihinden bu güne kadar küçük işletmeler uyum şartlarını yerine getirmekte zorlanmakta, iflaslar ve kapanmalar yaşanmaktadır. Sorun taşıma fiyatlarının düşüklüğü, işletme maliyetlerinin artması, yani atıl kapasite, araçların yüksek sezon dışında boş kalması ve arz talep dengesinin bozukluğu, düzensizliği acımasız rekabet gibi sebeplerle sektör küçülmektedir. Yeni araç alımları durmuştur. Seyahat acenteleri öksürseler, taşıma şirketleri yatağa düşmektedir. Kaçak taşımacılık ucuz, eski modeli düşük araç yukarıda belirttiğimiz tüm denetim ve güvencelerden yoksundur, bu nedenle tercih edilmemelidir.

Taşımacılıkta insan hayatı ve yolcu güvenliği her şeyin üzerindedir; planlama ve hesaplamalarda ön plana alınmalıdır. Tüm meslektaşlarımızın ve sektörümüzün müessif bir kaza sonunda üzgün ve matemli olduğu bu günlerde sorumluluklarımızı tekrar düşünmemize, tedbir ve çareler önlem almalarına faydalı olur ümidi ile yazılış olan bu yazıyı dikkatle okuyacaklarını kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket edecekleri temennisi ile saygılar sunarım.

Bu açıklamalarımızı yeterli görmeyen okuyucuların Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Md www.kugm.gov.tr web sitesinden genelgeler bölümünden 20 ve 21 nolu genelgeleri okumalarını tavsiye ederim.

Nusret Ertürk TTDER Turizm Taşımacıları Derneği TOF Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri

Yurtiçi  Kaynak: TURİZMHABERLERİ.COM         915
Benzer veya İlgili haberler: 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1923248 ziyaretçi (4211745 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol