Create Your Own Countdown

Google

   
  *** İYİLİK İ«İN KOŞANLARIN YERİ***
  İBB Ulş.Bak.lığını Takmıyormu ?
 


Basın Bültenleri
Başlık : Servis taşımacılığına ilişkin açıklama
Açıklama :
2009–2010 yılı eğitim ve öğretim yılının başlaması birlikte İstanbul ilinde yapılan servis taşımacılığının mevcut durumu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacından dolayı aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:   
* İstanbul’da yaklaşık 50.000 servis aracı bulunmaktadır. Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2008 yılında 45.420 adet, 2009 yılında ise şu ana kadar 31.000 adet servis aracı ruhsatlandırılmıştır.
* Servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü servis araçları yönergesi kapsamında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden aldıkları Güzergâh kullanım izin belgeleri ile taşımacılık yapmaktadırlar.
* Araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi  trafik zabıta, İl emniyet trafik, Jandarma trafik birimlerince denetlenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Birimlerince servis taşımacılığı yönetmeliğine göre servis araçlarına yönelik 2008 yılında 3824 2009 yılında şu ana kadar 2187 adet denetim gerçekleştirilmiştir.Araçlar şoför mesleki yeterlilik, teknik özellikler, güzergâh izin belgeleri olup olmaması gibi kriterlere göre denetlenmektedir.
* Mevcut sistemde öğrenci servis taşımacılığı yapılması için sürücü ve rehber personelden istenen kriterler şunlardır; sabıka kaydı, sürücü ceza puan dökümü, lise diploması (rehber için), istenmektedir. Araç sahibi, şoför ve ilköğretim okulu servislerinde görev yapan rehber personelin kayıtları tutulmaktadır.
* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı servis araçları yönergesi kapsamında servis araçları için yaş sınırı okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından küçük olmalıdır (on yaş dâhil). Taşıtların yaşı fabrika imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. Öğrenci servisleri için 0–10 (10 yaş dâhil), diğer servisler için 31.12.2008 den itibaren )  15+4 yaş sınırı olacaktır.
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi servis araçlarına standart getirmiştir. İstanbul trafiğinin özelliği, güvenli hızlı taşımacılık için alınan kararlar uygulanmaktadır.
* 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek;  Büyükşehir Belediyesi’nin görevleri arasındadır.
Aynı kanunun  9. maddesine göre “Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.”Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ilgisine göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
* Ulaştırma Bakanlığı’nın servis araçları ile ilgili hazırlamış olduğu Yönetmelik hükümlerine göre servis araçlarının yaşının maksimum 20 yıl olabileceği kabul edilmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu Yönetmeliği tüm ülke sathı için kabul edilen genel bir düzenleme niteliğindedir.
* Oysa yukarıda anılan belediye mevzuatı hükümleri uyarınca İstanbul’da ulaşım konusunda UKOME tek yetkili kurudur.
* İstanbul’un nüfusu, yoğunluğu, araç ve insan sayısının fazlalığı; ulaşım yönünden de sağlıklı kent düzeninin temini ve tesisi, emniyetli, konforlu, kaliteli ulaşım hizmetlerinin sağlanması noktasında İstanbul açısından farklı bir düzenleme yapılmasını gerekli kılmaktadır.
* UKOME’nin servis araçlarına ilişkin yönetmeliği’nde servis araçlarının yaşının maksimum 10 yıl olabileceği kurala bağlanmıştır.
* Mevzuatımıza göre, Ulaştırma Bakanlığı’nın servis araçlarına ilişkin Yönetmeliği ile UKOME’nin servis araçlarına ilişkin Yönetmeliği’nin servis araçlarına ilişkin bu farklı düzenlemeleri karşısında

mevzuatımızda

İstanbul için

özel yetkili kuruluş olarak kabul edilen

UKOME’nin kabul ettiği kuralın

uygulanması

gerektiği

düşünülmektedir.
Hizmet Alanı :  
Tarih : 25.09.2009
   
 
Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde 17.09.2009 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak basında yer alana bazı haber ve yorumlara ilişkin duyuru


Bakanlığın açıklaması

Anılan yönetmeliğin, 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle servis araçların yaşının 12 den 20 ye çıkartılması konusu ile bu araçlarda bulundurması zorunlu olan rehber personelin yaşı ve eğitim düzeyi ile ilgili yapılan değişiklik basında geniş yankı bularak, vatandaşlarımızın rahatsızlık duyacağı şekilde eksik bilgiden kaynaklandığı düşünülen bazı haber, yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu konudaki doğru bilginin vatandaşlarımıza aktarılarak vatandaşlarımızın daha doğru değerlendirme yapmalarına imkan sağlamak üzere Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili olarak, gerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2008 tarihli ve 7081 sayılı ile 08.09.2009 tarihli ve 14766 sayılı yazıları ve gerekse T.Şoförler Federasyonu(TŞOF) ile çeşitli vilayetlerin servis işletmecileri odalarından muhtelif tarihlerde alınan yazılarda; anılan yönetmelikle ilgili bir kısım değişiklik talepleri Bakanlığımıza intikal etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepleri arasında; sektöre getirdiği/getireceği önemli maliyet ve personel bulmakta yaşanan güçlük nedeniyle rehber personel bulundurma zorunluluğunun özellikle taşımalı eğitimde tamamen kaldırılması,   taşımalı eğitim yapılan yerleşim yerlerinde 10 yaşın altında hemen hemen hiç araç bulunmadığı gerçeğinden hareketle taşıt yaş sınırının yükseltilmesi yer almıştır.

Bakanlığımıza intikal eden sözkonusu talepler değerlendirilerek;

1) Okul servis araçlarında öğrencilerin taşıta binmeleri ve inmeleri sırasında kendilerine yardımcı olacak personelin temininde ve istihdamında yaşanan güçlük karşısında bu personelin hiç bulundurulmaması yerine eğitim düzeyinin yapacağı iş/hizmet için yeterli olan ilköğretim (ortaokul) seviyesine indirilerek istihdam edilmesine devam edilmesinin daha uygun olduğu değerlendirilerek, anılan yönetmelikte yapılan değişiklikle rehber personelin eğitim düzeyi lise düzeyinden ilköğretim (ortaokul) düzeyine, yaşı ise 22’den 20’ye indirilmiştir.

2) Okul servis araçlarının azami yaşının 12’ den 20’ ye çıkartılması konusunda ise ; bilindiği üzere, 15.08.2007 tarihinde yapılan bir imtiyaz sözleşmesi ile Bakanlığımız denetimde olmak üzere araç muayene hizmeti/görevinin özel sektör eliyle gördürülmesi işi TÜV-TÜRK Girişim Grubuna 20 yıllığına verilmiştir. Araç muayene hizmeti verecek olan yeni araç muayene istasyonları ise, 2009 yılı Nisan ayı itibariyle 81 ilimizde inşa edilerek tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Gerekli/yeterli fiziksel altyapı ve teknik donanıma haiz bu yeni istasyonlarda araçların fenni muayeneleri gelişmiş ülke standartlarının da üstünde eksiksiz olarak özel eğitimli muayene teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Muayene sırasında araçların trafik seyir güvenliği bakımından gerekli bütün parçaları/aksamları teknik cihazlarla ve modern yöntemlerle kontrolden geçirilmektedir. Güvenli bulunmayan parçalar/aksamlar var ise fenni muayeneleri onaylanmamakta ve onaylanmaya engel olan kusur veya eksiklikler için rapor düzenlenerek araç sahibine verilmektedir.Bu raporda belirtilen kusur veya eksiklikler giderilmeden muayenelerinin onaylanmayacağı ve aracın trafiğe çıkarılamayacağı kuralına/bilgisine de yer verilmektedir. Yapılan muayeneler ayrıca elektronik ortamda gerçek zamanlı değiştirilemez olarak arşivlenmekte ve gerektiğinde kayıtlara anında ulaşılabilmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yeni araç muayene istasyonlarında 4.393.668 adet araç muayeneye tabi tutulmuş, bunların 1.771.290.adedi ilk muayeneden geçememiştir. Diğer bir ifadeyle, muayeneye tabi tutulan araçların yaklaşık %40’ı bu muayenelere takılmıştır. Bu sonuçlar, dünyanın en iyileri arasında yer alan yeni araç muayene sistemimizin çok sıkı/güvenli olduğunun kanıtıdır. Fenni muayenesi yapılan ve ilk muayeneden geçemeyen araç sayıları 2006 ve sonrası model yıllarına göre ekteki tabloda verilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir araç 2 – 3 yaşında olsa bile trafik seyir güvenliği ve fenni muayenesi bakımından, güvenli olacağı düşüncesi doğru bir değerlendirme değildir. Ekteki tabloda yer alan veriler de bunu doğrulamaktadır.

3) Trafik güvenliği açısından önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, anılan Yönetmeliğin “Taşıtlarda aranacak şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, okul servis araçlarında bulunması gereken teknik özelliklerin yanında, bu araçların yılda bir defa yapılması zorunlu olan fenni muayenelerine ilaveten her 6 ayda bir ayrıca bakım ve onarımlarının da yaptırılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır.

4) Araç Muayenesi konusunda ülkemizde gelinen aşama dikkate alınarak ; ticari yük ve yolcu taşımalarını kapsayan ve düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yeni araç muayene istasyonlarında fenni muayenesi yapılan taşıtlardan yaş şartı aranmaması yönünde düzenleme yapılmıştır

5) Gözden kaçırılmaması gereken temel husus; 2009 yılı öncesi tekniğine uygun ve gerçek anlamda bir araç muayene sistemimizin olmadığıdır. Gerçek anlamda teknik usullere uygun olarak periyodik (yılda bir) fenni muayenesi yapılmış ve onaylanmış 20 yaşındaki bir aracın; fenni muayenesi sadece kağıt üzerinde yapılmış 12 yaşındaki bir araçtan daha güvenli olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde okul servis araçları konusu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilerek; Karayolu Taşıma Yönetmeliğindeki düzenlemeyle aynı olmasa bile bu düzenlemeye paralel olarak 17.09.2009 tarihinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve okul servis araçları için yaş şartı tamamen kaldırılmayarak azami 20 yaş ile sınırlandırılmıştır.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.


Tasimacilar.com 'da Okul ve Personel Servisi ile ilgili çıkan haberler ve yorumlar.

Okul servisleri ile ilgili düzenlemeye teknik bakış

Araç Yaşı Bahane Rant Şahane

Servisçi belediyeyi AİHM’ye şikayet edecek

Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik

Servis ücretlerine yüzde 13 zam

UKOME servis fiyatlarını ne zaman açıklayacak?

UKOME “ZAM” dedi servisçi “ SADAKA “


www.tasimacilar.com
 

 
  *** SİZİ KUTLUYORUZ *** BUGÜN 1958112 ziyaretçi (4274008 klik) MİSAFİRİMİZ OLDUNUZ ***  
 
haberler haberler


Google Arama
Sitemde Arama
Yaşam ve İnsanlar

İstanbul Servisleri Neden Pahalı ? burakesc
Namaz Kılan Minik ile burakesc
GİMDES Helal Gıda Ramazan Buluşması burakesc
Bu web sitesi Łcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
‹cretsiz kaydol